top
spacer

Sylabus

Teorie archeologického výzkumu

Vyučující:
Typ semináře:A; I.ročník; I. blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

zahájení 20.9.2016

Zeman – každý týden
ANOTACE
1. Úvod, dějiny terénních archeologických výzkumů - rané počátky; antika a zájem o „bájné dějiny předků; středověké relikvie a památky; renesanční okouzlení památkami a počátky jejich zkoumání; romantické počátky moderní archeologie; období rozmachu archeologie, období konsolidace; procesuální třesk; postprocesuální reakce a současná archeologie. 2. Příprava terénního archeologického výzkumu - heuristická fáze; prameny archeologicko – historické povahy; prameny mimooborové; stanovení cílů výzkumu; druhy a typy terénních archeologických výzkumů, výzkumný tým a jeho složení. 3. Archeologická prospekce - archeologie krajiny; archeologická prospekce a její metody; nedestruktivní povrchové průzkumy; destruktivní povrchové průzkumy; metody omezeného terénního zásahu; metody dálkového povrchového průzkumu; geofyzikální prospekční metody; geochemické prospekční metody; geobotanické prospekční metody. 4. Terénní archeologický odkryv - terénní archeologický odkryv; metody odkryvu v horizontálním směru; metody sondážní; metody velkoplošného odkryvu; metody odkryvu ve vertikálním směru 5. Stratigrafická metoda archeologického terénního odkryvu - teoretické základy stratigrafie v archeologii; zrod metody, základní pravidla stratigrafie v archeologii; stratigrafické jednotky; stratigrafická analýza a stratigrafická matice; formulářová stratigrafická metoda terénního archeologického odkryvu 6. Základní etapy terénního archeologického odkryvu - geodetické zaměření, skrývka archeologického nadloží; začištění zkoumané plochy a identifikace stratigrafických jednotek. 7. Základní etapy terénního archeologického odkryvu – dokumentace; fotodokumantace a videodokumentace; grafická dokumentace; písemná dokumentace a audiodokumentace. 8. Exkavace stratigrafických jednotek - odkryv uloženiny; odkryv stavební konstrukce; terénní analýza; terénní analýza uloženiny; terénní analýza výkopu; terénní analýza stavební konstrukce; terénní analýza stykové plochy, 9. Postexkavační fáze terénního archeologického odkryvu 1 - interpretace a kritika stratigrafických jednotek a stratigrafických vztahů; seskupování stratigrafických jednotek; archeologizace, depoziční a postdepoziční procesy; kulturní vrstva. 10. Postexkavační fáze terénního archeologického odkryvu 2 - předběžná evidence, základní ošetření a uložení archeologických nálezů; aplikace přírodovědných metod v archeologii, datační metody; spolupráce dalších vědných oborů, archeologie a IT. 11. Výstupy terénního archeologického výzkumu - nálezová zpráva, zásady vyhotovení nálezové zprávy, součásti nálezové zprávy, formuláře ZAA a OZAA, publikace výzkumů, terénní výzkum a média. 12. Terénní archeologie dnes a zítra, Závěrečný test
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Závěrečný test: orientace v opdřednášených tématech

Kolokvium: Orientace v odpřednášené probleamtice

LITERATURA
a) Teorie terénního výzkumu
Archaeological Site Manual 1990: ed. by Craig Spence, London.
Barker, P. 1982: Techniques in archaeological excavation, 2 ed., New York.
Bernbeck, R. 1997: Theorien in der Archäologie, A. Francke A. Francke Verlag Tubingen und Basel.
Biel, J. – Klonk, D.: Handbuch der Grabungstechnik, Stuttgart 1998.
Bureš, M. a kol.: Terénní archeologický výzkum. Manuál vedoucího, Archaia Praha 1994.
Eggert, M. 2005: Prähistorische Archaeologie. Konzepte und Methoden, A. Francke Verlag Tubingen und Basel.
Garrison, E.G. 2003: Techniques in Archeological Geology, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York.
Glyn, D. 1988: Geschichte der Archälogie, Bastei-Lübbe-Taschenbuch, Ebner Ulm.

Gojda, M.: Letecká archeologie v Čechách, Praha 1997.
Gojda, M.: Archeologie krajiny, Praha 2000.
Harris, E.C.: Principles of archeological stratigraphy (second edition), London – San Diego – New York – Berkeley – Boston – Sydney – Tokyo – Toronto 1989.
Practices of archaeological stratigraphy 1993: ed. by Edward C. Harris. Academic Press, London - San Diego - New York - Boston - Sydney - Tokyo - Toronto.
Context Recording Manual nedat. (ed. Bowler, D. – Clark, P. – Hall, D. – Stead, S.), Scottish urban archaeological Trust Ltd.
Hensel,W. – Donato, G. – Tabaczyński, S. eds.: Teoria i praktika badań archeologicznych I. Przeslanki metodologiczne, Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódż 1986.
Kola,A. – Wilke, G.: Archeologia podwodna, Toruń 1985.
Kuna, M.: Archeologický průzkum povrchovými sběry, Zprávy ČSSA, Supplément 23, Praha 1994.
Kuna, M. a kol.: Nedestruktivní archeologie, Praha 2004.
Kučera, M. - Macháček, J. 1997: Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS, in: Počítačová podpora v archeologii (ed. J. Macháček), FFMU Brno. s. 145-172.
Ławecka, D. 2000: Wstęp do archeologii, Instytut archeologii Uniwersytet warszawski, Warzsawa.
Lang, F. 2002: Klasiche Archäologie, A. Francke Verlag Tubingen und Basel.
Malina, J. 1981: Archeologie včera a dnes, aneb mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima ?, 1. díl, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice.
Macháček, J. ed.: Počítačová podpora v archeologii, Brno 1997.
Neustupný, E.: Optimalizace výzkumu archeologického regionu, in: Metodologické
problémy československé archeologie, Praha 1982.
Neustupný, E.: Archaeological method, Cambridge 1993.
Neustupný, E.: K teorii terénního výzkumu v archeologii, Archeologické fórum 4, 1995, 85 – 94.
Procházka, R.: Zásady pro vyhotovení nálezové zprávy. Vnitřní předpis občanského sdružení Archaia č. 14. Praha 2000.
Renfrew, C. - Bahn, P.: Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London 1991.
Reitz, E. J. – Wing, E. S. 2005: Zooarcheology, Cambridge manuals in Archaeology, 6. edition, Cambridge University Press, Cambridge.
Roskam, S. 2005: Excavation (4. ed.), Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge.
Schiffer, M. B. 1987: Formation Processes of the Archeological Record, Albuquerque, University of New Mexico Press.
Sommer, U. 1991: Zur Enstehung archäologischer Fundvegesselchaftungen, Versuch einer archäologischen Taphonomie, in: Studien zur Siedlungsarchälogie I, Bonn, s. 53-174
Sborníky „Ve službách archeologie I-VI“, Brno 1998, 2001-2005.
Stránský, Z.: Základy muzejní konzervace, Brno 1972.
Theory and practice of archaeological research II, Warszawa II, Acquisition of field data and mulktu strata sites, ed. P.Urbanzcyk, Warszawa 1995.
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 11:38

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz