top
spacer

Sylabus

Paleolit a mezolit

Vyučující:
Typ semináře:A; I.ročník; I. blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

zahájení 5.10.2016

Novák – bloková výuka pouze v termínech 5.10.; 19.10.; 9.11.; 16.11.; 30.11. a 14.12.

Termín 14.12. bude věnován celodenní exkurzi – návštěvě Dolních Věstonic, kde bude možné zároveň realizovat zkoušku.

 

ANOTACE
Prednášky priblížia poslucháčom aktuálny stav poznania staršej a strednej doby kamennej v strednej Európe, predovšetkým na území Moravy a Čiech. Úvod kurzu bude venovaný dejinám bádania, charakteristike prírodného prostredia v kvartéri a fyzickému vývoju človeka. Hlavná časť predstaví základný prehľad a charakteristiku archeologických kultúr v paleolite a mezolite z hľadiska chronológie, geografického rozšírenia, náplne materiálnej kultúry, ako aj ekonomických a spoločenských aspektov (sídelné a lovecké stratégie, využívanie prírodných zdrojov, štruktúra sídlisk, umenie, pohreby).Súčasťou kurzu budú semináre, nasledujúce po prednáške, ktoré budú venované vybraným témam z archeológie paleolitu, predovšetkým z oblasti metód paleolitického výskumu (geoarcheológia, datovanie, technológia a typológia štiepanej industrie, traseológia, priestorová analýza sídlisk, etnoarcheológia, experimentálna archeológia a pod.). Semináre budú realizované za aktívnej účasti študentov, vypracovaním písomného referátu ku zvolenej téme, jeho prezentáciou pred poslucháčmi a diskusiou na danú tému.

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1.      Úvod do archeológie paleolitu - periodizácia a chronológia paleolitu; dejiny bádania (hlavné osobnosti a pracoviská na Morave a v Čechách). Chronológia a charakteristika kvartéru - vývoj podnebia; pleistocénna fauna a flóra; prehľad kvartérnych sedimentov. Vývoj ľudského rodu; fosílne antropologické nálezy v strednej Európe.2.      Starý a stredný paleolit - najstaršie kamenné industrie na území Moravy a Čiech; taubachien; moustérien; micoquien.3.      Staršia fáza mladého paleolitu - problematika prechodu od stredného k mladému paleolitu; bohunicien; szeletien; aurignacien.4.      Stredná fáza mladého paleolitu - gravettien. Mladšia fáza mladého paleolitu - epigravettien a epiaurignacien (kašovien).5.      Mladšia fáza mladého paleolitu - magdalénien. Neskorý paleolit - hlavné kultúrne okruhy v Európe; tišnovien a epimagdalénien na Morave; prehľad kultúrnych skupín v Čechách. Mezolit - vývoj podnebia a prírodného prostredia v holocéne; ekonomické a sociálne zmeny v mezolitickej spoločnosti; hlavné kultúrne okruhy v Európe; mezolitické osídlenie na Morave a v Čechách.6.      Exkurzia do Dolních Věstoníc - prehliadka Archeologickej expozície a Strediska pre paleolit a paleoetnológiu AÚ AVČR Brno; návšteva hlavných gravettienskych lokalít v areáli DV – Pavlov – Milovice.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Zápočet – aktívna účasť na seminári, odovzdanie písomného referátu a jeho prezentácia.Skúška – ústna; pohovor o odprednášanej problematike.
LITERATURA
Fridrich, J. 2005: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha.Oliva, M. 2005: Civilizace moravského paleolitu a mezolitu. Brno.Sklenář, K. 2008: Dějiny výzkumu starší a střední doby kamenné (paleolitu a mezolitu) v českých zemích. Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 62 (2-4), 1-109.Svoboda, J. 1999: Čas lovců. Brno.Svoboda, J. a kol. 2009: Paleolit Moravy a Slezska. 3. aktualizované vydání, Brno.Valoch, K. 1993: V záři ohňů nejstarších lovců. In: Podborský, V. (ed.): Pravěké dějiny Moravy. Brno.Vencl, S. (ed.), Fridrich, J. 2007: Paleolit a mezolit. Archeologie pravěkých Čech 2. Praha. Ďalšia literatúra k podrobnejšiemu štúdiu bude poslucháčom doporučená počas prednášok, podľa aktuálne prednášanej témy.

 

Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 11:39

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz