top
spacer

Sylabus

Neolit a eneolit

Vyučující:
Typ semináře:A; I.ročník; I. blok
Semestr (Rok):LS
ANOTACE

Úvod do problematiky - charakteristika období , Hlavní vývojové Tendence , periodizace středoevropského neolitu eneolitu , neolitická eneolitická společnost Její religiozita .

Přehled jednotlivých středoevropských kultur  - Kultura lidu s keramikou Lineární , šárecký typ , želiezovský typ , bukovohorská Kultura , potiská Kultura polgárský kulturní okruh , kultura lidu s vypíchanou keramikou , rössenská Kultura , lengyelský kulturní komplex , kultura nálevkovitých poháru badenský kulturní komplex . Stav současného poznání těchto kultur , Pacherník osídlení , Rozbor sídlišť , Typy sídlištních objektu , pohřební relikvie , ukázka nálezového materiálu; periodizace .

Složitý kulturně - Historický obraz osídlení po rozpadu bádenské kultury . Nový prvek v osídlení - kultura kulovitých amfor Ze Slezska, DALŠÍ reprezentanti vývoje : Jevišovická Kultura , bošácká kulturní Skupina , kultura SE šňůrovou keramikou , kultura zvoncovitých poháru . Poznatky o sídelních pohřebních areálech z nových záchranných archeologických výzkumů ( Olomouc - Slavonín , Olomouc- Nemilany , Velký Týnec , Prostějov - Držovice ) . Hmotná náplň jednotlivých formací , Vzájemné interakce nástin relativní Přáslavice , Nové výsledky absolutního datování . Kultura SE šňůrovou keramikou SE zvoncovitými poháry : současný Stav poznání dějiny bádání , Pacherník sídlišť ( Olomouc - Slavonín , Velký Týnec , Kladníky , Bukovany ) , nová kostrová CI birituální pohřebiště ( Olomouc - Slavonín , Nemilany , Velký Týnec , Holešov , Pavlov , Dolní Věstonice ) , Skupina východomoravských mohyl ( Dřevohostice , Turovice , Kostelec , Prusinovice ). Keramika , Ostatní Kategorie hmotné kultury ( štípaná , broušená , parohová kostěná Industrie ) , Počátky metalurgie , Vnitřní periodizace , relativní absolutní datování , vztahy k okolí kontakty .

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1.Přednáška : Úvod do problematiky - charakteristika období , Hlavní vývojové Tendence , periodizace středoevropského neolitu eneolitu , neolitická eneolitická společnost Její religiozita .

2. Přednáška : Kultura lidu s keramikou Lineární - stav současného poznání ; Pacherník osídlení , Rozbor sídlišť , Typy sídlištních objektu ; ukázka nálezového materiálu; pohřebiště doklady pohřbů Na sídlištích ; periodizace .

3. Přednáška : Šárecký typ , želiezovský typ , bukovohorská kultura - stav současného poznání ; Pacherník osídlení , Rozbor sídlišť , Typy sídlištních objektu ; ukázka nálezového materiálu; pohřebiště doklady pohřbů Na sídlištích ; periodizace .

4. Potiská Kultura polgárský kulturní okruh - dosavadní Stav poznání tohoto kulturního komplexu , Pacherník osídlení , Rozbor sídlišť , problém osídlení výšinných poloh ; Typy sídlištních objektu , ukázka nálezového materiálu; doklady pohřebního ritu . Periodizace .

5. Přednáška : Kultura lidu s vypíchanou keramikou - stav současného poznání ; Pacherník osídlení , Rozbor sídlišť , Typy sídlištních objektu ; ukázka nálezového materiálu; pohřebiště doklady pohřbů Na sídlištích ; periodizace . Rössenská Kultura .

6. Přednáška : Lengyelský kulturní komplex - dosavadní Stav poznání tohoto kulturního komplexu , Pacherník osídlení , Rozbor sídlišť , problém osídlení výšinných poloh ; Typy sídlištních objektu , sociokultovní architektura , ukázka nálezového materiálu; doklady pohřebního ritu . Periodizace .

7. Přednáška : Kultura nálevkovitých poháru - podklady k současnému stavu poznání této kultury , Pacherník jejího osídlení , Rozbor výšinných opevněných sídlišť , nížinná sídliště , Rozbor pohřebního ritu - mohylníky , možná plochá pohřebiště , pohřby Na sídlištích , ukázky nálezového materiálu . Periodizace . Michelsberk , Furchenstich ,

8. Střední eneolit - badenský kulturní komplex . Materiální náplň jednotlivých fází , sídliště hradiska , pohřebiště . Periodizace .

9. Složitý kulturně - Historický obraz osídlení po rozpadu bádenské kultury . Nový prvek v osídlení - kultura kulovitých amfor Ze Slezska, DALŠÍ reprezentanti vývoje : Jevišovická Kultura , bošácká kulturní Skupina , kultura SE šňůrovou keramikou , problém Kosihy - Caka .

Poznatky o sídelních pohřebních areálech z nových záchranných archeologických výzkumů ( Olomouc - Slavonín , Olomouc- Nemilany , Velký Týnec , Prostějov - Držovice ) . Hmotná náplň jednotlivých formací , Vzájemné interakce nástin relativní Přáslavice , Nové výsledky absolutního datování .

10 Pohárové " invazní kultury " . Kultura SE šňůrovou keramikou poháru Kultura zvoncovitých .

Kultura SE šňůrovou keramikou : současný Stav poznání dějiny bádání , otázka sídlišť ( Olomouc - Slavonín , Velký Týnec , Vřesovice ) skupinová kostrová pohřebiště ( Olomouc - Slavonín , Nemilany , Velký Týnec ) , Skupina východomoravských mohyl ( Dřevohostice , Turovice , Kostelec , Prusinovice ). Keramika , Ostatní Kategorie hmotné kultury ( štípaná , broušená , parohová kostěná Industrie ) , Vnitřní periodizace , relativní absolutní datování , vztahy k okolí kontakty .

11. Kultura zvoncovitých poháru : současný Stav poznání dějiny bádání , Pacherník sídlišť ( Olomouc - Nemilany 1, Slavonín , Horní lán , Kladníky , Bukovany apod . ) , Nová kostrová CI birituální pohřebiště ( Holešov , Pavlov , Dolní Věstonice , Hulín ) , Skupina východomoravských mohyl ( Dřevohostice , Turovice , Kostelec , Prusinovice ). Keramika , Ostatní Kategorie hmotné kultury ( štípaná , broušená , parohová kostěná Industrie ) , Počátky metalurgie , Vnitřní periodizace , relativní absolutní datování , vztahy k okolí kontakty .

12. Charakter epochy , Počátky únětické kultury epišňůrového kulturního komplexu ( EPKK ) - prah Doby bronzové . Protoúnětická Kultura na Moravě, pohřební relikvie , Hmotná kultura , kontakty , relativní absolutní Přáslavice . EPKK , Problematika SKUPINY Chlopice - Veselé , pohřbívání , materiální náplň , vazby  kontakty , relativní absolutní datování .

Semináře: samostatná práce - odborná recenze zadané publikace

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Zkouška : orientace v problematice , znalost Odborné literatury nalezového materiálu jednotlivých kultur

Zápočet : docházka, odevzdaná a svhválená odborná recenze zadané publikace

LITERATURA

Buchvaldek , M. : Kultura SE šňůrovou keramikou jsem střední Evropě I. SKUPINY Mezi Bílými Karpaty Harcem . Praehistroica XII , Praha 1986.

Buchvaldek , M. : Kultura SE šňůrovou keramikou jsem střední Evropě II . SKUPINY Mezi horním Rýnem , Mohanem středním Dunajem . Praehistorica XXIII , Praha 1998.

Čižmár, Z.: NAstin relativní Přáslavice Lineární keramiky na Moravě, AMM LXXXXIII 1998 , 105 do 139 .

Harrison, R.J. : kádinka Folk . Londýn 1980.

Hájek , L. : Die Böhmen und Mähren v Glockenbecherkultur . InvArch ČS 11-20 . Praha 1962.

Hájek , L. : Kultura zvoncovitých poháru v Čechách . ASM 5, Praha 1968.

Houšťová, A. : Kultura nálevkovitých poháru na Moravě, FAP 3. Praha 1960.

Kalicz , N. 1970: Clay bohové . neolitu Eneolit v Maďarsku , Budapešť.

Kazdová , E. - Peška , J. - Mateiciucová , I. : Olomouc - Slavonín ( I) . Sídliště kultury s vypíchanou keramikou , Archaeologiae Regionalis Fontes 2, Olomouc 1999.

Koštuřík , P. : Die Lengyel - Mähren Kultur v . Studie AÚB I / 6 . Praha 1973 .

Koštuřík , P. 2007: Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína jsem středoevropských souvislostech , Brno .

Lenneis , E. - Neugebauer - Maresch , Ch . - Ruttkay , E. : Jungsteinzeit Österreichs im Osten , St Pölten -Wien 1995.

Lichardus , J. 1968: jaskyňa Domica . Nejvyznačnějšie sídlisko ľudu bukovohorskej kultury , Bratislava .

Lutovský , M. (ed.) : Otázky neolitu eneolitu 2003 - Český Brod Kounice 2003. Praha 2004 .

Medunová - Benešová , A. : Eneolitické výšinné sídliště Staré Zámky v Brně - Líšně , PA LV 1964 , 91 do 155.

Medunová - Benešová , A. : Jevišovice - Starý Zámek . Schicht C2 , C1 , C. Katalog der Funde , Fontes archeologiae Moravicae , Tomus XIII . Brno 1964.

Medunová - Benešová , A. : Jevišovická kultura Na Jihozápadní Moravě . Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně , Praha 1977.

Němejcová - Pavúková , V. : Počiatky bolerázskej SKUPINY Na Slovenskú , SLA XXVII 1979, 17-55 .

Němejcová - Pavúková , V. : Náčrt periodizácie badenskej kultury Jej chronologických vzťahov k juhovýchodnej Evropě . SLA XXIX , 1981 , 261 do 296.

Němejcová - Pavúková , V. : K problematike trvania konce bolerázskej SKUPINY Na Slovenskú , SLA XXXII 1984 , 75 do 146.

Němejcová - Pavúková , V. : Typologische fragen der relativen und der Kultur absoluten Přáslavice Badener , SLA XXXIX 1991, 59-90 .

Ondráček , J. : Moravská protoúnětická Kultura . Slovenská archeológia XV , 387 do 446 .

Pavelčík , J. : Hlinsko . Hradisko lidu bádenské kultury . Archeologické památky střední Moravy 2. Olomouc 2001.

Pavelčík , J. 1991: K otázkám Hospodářských Sociální úrovně populací badenské kultury , Opava .

Pavlů , I. 1996: původ keramiky , Praha .

Pavlů , I. 1997: Hrnčířské Origins : počáteční Formy , kulturní chování dekorativní styly , Praha .

Pavlů , I. - Rulf , J. - Zápotocká , M. 1995: Bylanský Rondel , model neolitického Naleziště , PA - Supplementum 3, Praha .

Peška , J. : K vybraným problémům relativní Přáslavice v období pozdního eneolitu mladého na Moravě . Pravěk nr 9 , 1999 , 243 do 268 .

Peška , J. - Šebela , L. : Funde der Chlopice - Veselé - Gruppe v Mähren und ihre Stellung in der Endphase des Spätäneolithikums . In: Praehistorica XIX , Schnurkeramik Symposium 1990, Praha 1992 , 131 do 141 .

Podborský , V. 1985: Těšetice - Kyjovice 2. Figurální Plastika lidu s moravskou malovanou keramikou . Brno .

Podborský , V. 1988: Těšetice - Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou . Brno .

Podborský , V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů , Brno .

Podborský , V. - Kazdová , E. - Koštuřík , P. - Weber , Z.: Numerický kód Moravské malované keramiky . Brno 1977.

Podborský , V. a kol. : Pravěké dějiny Moravy . Brno 1993.

Podborský , V. a kol. 1999: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě, Brno .

Podborský , V. a kol. 2002: Dve pohřebiště neolitického lidu s keramikou Lineární jsem Vedrovicích na Moravě, Brno .

Procházková , P. - Šmíd , M. :  Navrh typologie keramiky kultury lidu s nálevkovitými poháry na Moravě, Pravěk C. 9 , 1999 , 159 do 179.

Rulf , J. 1983: Přírodní Prostředí kultury Českého neolitu eneolitu , PA LXXIV 1983, 35-95 .

Symposium über die Entstehung und der Kultur Badener Přáslavice , Bratislava 1973.

Rulf , J. 1991: Neolitické zemědělství střední Evropy - Přehled problematiky , PA LXIII , 376 do 384 .

Ruttkay , E. 1985: Das neolithikum v Niederösterreich , Sien .

Tichý , R.1960 : K nejstarší volutové keramice na Moravě, PA LI / 2 , 1960 , 415 do 441 .

Tichý , R. : Osídlení s volutovou keramikou na Moravě, PA LIII / 2 , 1962,  245 do 305.

Szmyt , M. : Spoleczności kultury amfor kulistych Na Kujawach . Poznań .

Šiška , S. 1989: Kultúra s východnou lineárnou keramikou Na Slovenskú , Bratislava .

Šebela , L. : šňůrovou keramikou kultury na Moravě jsem přilehlé časti Slezska ( katalog ) , Pismo . Arch . Mor . 23, Brno 1999.

Šmíd , M. : Nástin periodizace kultury s nálevkovitými poháry na Moravě, Pravěk C. 2 , 1992 , 131 do 157.

Šmíd , M. : Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých poháru na Moravě, Pravěk Supplementum 11, Brno 2003 .

Šmíd , M. : Mohylová pohřebiště Středomoravská . Archeologické památky střední Moravy , svazek 7, Olomouc 2004.

Točík , A. ed. 1970: Slovensko v době mladšej kamenném , Bratislava .

Vizdal , J. 1980: Potiská Kultura Na východnom Slovenskú , Košice .

Wiślański , T. : Plemiona kultury amfor kulistych . In: Prahistoria ziem Polskich II , Neolit . Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1979, 261 do 299.

Zápotocká, M. : Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 Př. nl) . Praha 1998. Zápotocký , M. 1992: Steitäxte des mitteleuropischen Äneolithikums , Weinheim . Sborníky :

Otázky neolitu eneolitu našich krajín - Turnov 1997, Turnov - Hradec Králové 1998.

Kuzma , I. (ed.) : Otázky neolitu eneolitu našich krajín - 1998 , Dudince 1998, MaSc , Tomus II .  Nitra 1999.

Otázky neolitu eneolitu našich zemí - Mostkovice 1999, Pravěk Supplementum 8, Brno 2001.

Metlička , M. (ed. ) 2001 : Otázky neolitu zemí eneolitu našich - Plzeň 2000; Plzeň .

Cheben , I. - Kuzma , I. (eds.) : Otázky neolitu eneolitu našich krajín - 2001 , Liptovská Sielnica 2001, ASM Tomus IV . Nitra 2002.

Cheben , I. - Kuzma , I. (eds.) : Otázky neolitu eneolitu našich krajín - 2004 , Skalica 2004, ASM Tomus IV . Nitra 2005.

Tichý , R. 2007:  Otázky neolitu eneolitu našich zemí - Hradec Králové 2006; Východočeské studie I. , Hradec Králové 2007.

 

Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 12:35

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz