top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 2: Archeologie smrti a pohřbívání

Vyučující:
Typ semináře:B; I.ročník, I.blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
V tomto semestru nebude realizována.
ANOTACE
Tento cyklus představuje vývoj pohřebních forem a zvyklostí v pravěkých společnostech starého světa. Způsoby pohřbívání a budování pohřebních monumentů, metody archeologického výzkumu a rekonstrukce pohřebních obřadů. Pohřeb jako rituální akt a archeologický pramen. Post-funerální praktiky. Demografie předindustriální společnosti na příkladech pravěkých pohřebišť. Spolupráce archeologa s fyzickým antropologem. Společenský a symbolický význam pohřebního ritu a odraz společenské diferenciace, norem a kategorií. Postavení dětí v pravěké společnosti a formy jejich pohřbívání. Otázky studia pohřebních nálezů. Etnoarcheologie smrti, etika studia pohřebních památek 1. Úvod do pohřební archeologie. Způsoby a formy pohřbívání v pravěku. Význam studia pohřebních zvyklostí. 2. Základy terénní metodologie výzkumu pohřbů a pohřebišť. Zánikové transformace/tafonomie, geochemická analýza, stopové prvky, mikromorfologie půdy, magnetická susceptibilita. 3. Vědecké metody analýzy a zpracování pohřebních kontextů a lidských ostatků. Paleoantropologie, molekulárně biologické metody, serologie, paleopatologie, paleoparazitologie, rekonstrukce stravy a zátěže. Metody datace. 4. Podklady archeologické interpretace pohřebních nálezů. Vyhodnocení analýz, věrohodnost použitých metod. Paleodemografie. Konzervace a uložení. 5. Lidské chápání smrti a počátky pohřbívání. Smrt a čas, regenerace, reinkarnace, nesmrtelnost. Vnímání smrti u zvířat. Nejstarší doklady rituálního pohřbívání. Kanibalismus? - nejstarší rituální zacházení s lidskými ostatky. Střední/mladý paleolit. 6. Pohřební ritus jako zdroj rekonstrukce pravěké společnosti. Status a moc, odraz společenských kategorií v pohřebním ritu, počátky společenské diferenciace. 7. Věk a pohlaví, pohřbívání dětí v předindustriálních společnostech. Paleodemografie a děti. Rekonstrukce světa dětí na základě pohřebního ritu. Infanticida. Etnoarcheologie dětství. 8. Pohřební a následné rituály, alternativní způsoby pohřbívání. Diskuse o důvodech druhotného otevírání hrobů. Primární a sekundární pohřeb. Postfunerální praktiky. 9. Smrt a monumentalita v krajině. Pohřebiště, rozsah, vývoj a členění pohřebních skupin. Pohřební památníky a struktura osídlení, Co je rituální krajina? 10. Etnoarcheologie, analogie, ”viditelné” a ”neviditelné” pohřbívání. Zásady práce s etno-analogiemi. modely pohřbívání nezachytitelného archeologickými metodami. Svět živých - svět mrtvých v živé kultuře. Doklady šamanismu. 11. Pohřby na sídlištích, lidské oběti a svatyně, kanibalismus a vampyrismus. Standardní? - nestandardní? pohřbívání. Kult předků, místa zasvěcená smrti. Užitečnost mrtvých, strach z mrtvých 12. Mumie, podmínky pro zachování měkké tkáně. Lindow man, muž z Tolundu a dívka z Ektvedu, Ötzi, pohřby z Pazaryku a Urumchi, dětské oběti v Andách. 13. Žárový ritus a pohřební experimenty. Počátky kremace, společenský význam a archeologické doklady. Experiment s kremací a postdepozičními procesy. Znovuobjevení kremace v moderním světě. 14. Proměny a význam pohřebních rituálů od pravěku do současnosti. Etika pohřební archeologie. Proměny forem pohřbívání a jejich různé významy v minulosti. Etika nakládání s lidskými ostatky. Diskuse: Autenticita, minority, otázky repatriace
LITERATURA
Bradley, R.: The significance of monuments. On the shaping of human experience in Neolithic and Bronze Age Europe, Routledge London – New York 1998.
Buchvaldek, M. - Koutecký, D.: Vikletice, ein schnurkeramisches Gräberfeld. Praehistorica 3, Praha 1970.
Černý, V.: Význam tafonomických procesů při studiu pohřebního ritu, Archeologické rozhledy 46, 1995, 301- 313.
Černý, V. – Sieglová, Z. – Brdička, R. 1997: „Molekulární archeologie“ – aplikace molekulárně biologických metod v archeologii a jejich využití při studiu pravěkých populací, Archeologické rozhledy 49, 1997, 526 – 543.
Dočkalová, M. (ed.): Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové, Brno 1988.
Edmons, M.: Ancestral Geographies of the Neolithic. Landscapes, Monuments and Memory. Routledge, London – New York 1999.
Gibson, A. –Simpson, D. (Eds.): Prehistoric Ritual and Religion, Sutton Publishing 1998.
Havel, J.: Pohřební ritus kultury zvoncovitých pohárů v Čechách a na Moravě. The Burial Rite of the Bell Beaker Culture in Bohemia and Moravia. Praehistorica 7, Varia Archaeologica 1, Praha, 1978, 91-117.
Holý, L.: Pohřby na sídlištích v Africe, Archeologické rozhledy 8, 1956, 236-249.
Kandert, J.: Poznámky k využití etnografických údajů v případě výkladu knovízských “hrobů”, Archeologické rozhledy 34, 1982, 190 – 200.
Krekovič, E. (ed.): Kultovné a sociálné aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť, Bratislava 1993.
Lutovský, M.: Hroby předků. Sonda do života a smrti dávných Slovanů, Academia, Praha 1996.
Matoušek, V.: Pohřební ritus rané únětické kultury v Čechách. Der Grabritus der frühen Aunjetitzer Kultur in Böhmen. Praehistorica 10, Varia Archaeologica 3, Praha 1982, 33-52.
Matoušek, V.: Příspěvek ke studiu pohřebního ritu v pozdním eneolitu v Čechách, Archeologické rozhledy 39, 1987, 199 – 208.
Metcalf, P. – Huntington, R.: Celebrations of Death. The Anthropology of Mortuary ritual, Second edition, Cambridge UP 1991.
Moore, J. & Scott, E.: Invisible People and Processes. Writhing Gender and Childhood into European Archaeology. Leicester University Press, London and New York 1997.
Neustupný, E.: Počátky patriarchátu ve střední Evropě. Praha 1967.
Neustupný, E.: Demografie pravěkých pohřebišť, Praha 1983.
Neustupný, E. - Smrž, Z.: Čachovice - pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou a zvoncovitých pohárů, Památky archeologické 80, 1989, 282-383.
Neustupný, J.: Pohřbívání žehem v pravěku Čech a Moravy, Praha 1941.
Parker-Pearson, M.: The archaeology of death and burial, Sutton Publishing 1999.
Pleiner, R. – Rybová, A. (Eds.): Pravěké dějiny Čech, Academia, Praha 1978.
Sofaer-Derevenski, J.: Children and Material Culture, Routledge, London – New York 2000.
Spindler, K.: Muž z ledovce, Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 1998.
Šmejda, L. - Turek, J. (eds.): Spatial Analysis of Funerary areas. Plzeň 2004.
Turek, J.: Late Eneolithic mortuary practices and their social significance, In: F. Berthemes, – P. Biehl – H. Meller (eds): The Archaeology of Cult and religion, Archaeolingua Budapest, 2001, 219-234.
Turek, J. - Černý, V.: Society, gender and sexual dimorphism of the Corded Ware and Bell Beaker populations. In: Franco Nicolis (ed): Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe. Proceedings of the International Colloquium Riva del Garda (Trento, Italy) 11-16 May1998, Trento 2001, 601-612.
Turek, J.: „Cherche la femme!“ Archeologie ženského světa a chybějící doklady ženských pohřbů z období zvoncovitých pohárů v Čechách. „Cherche la femme!“. The Archaeology of woman’s world and the missing evidence of female burials in the Bell Beaker Period in Bohemia, In: Evžen Neustupný (ed): Archeologie nenalézaného, Plzeň – Praha 2002, 217-240.
Turek, J.: Řemeslná symbolika v pohřebním ritu období zvoncovitých pohárů. Suroviny, výroba a struktura společnosti v závěru Eneolitu, In: Šmejda, L. – Vařeka, P. (eds.): Sedmdesát neustupných let. 199-217. Plzeň 2003.
Turek, J. – Majer, A.: Příklad aplikace fosfátové půdní analýzy na pohřebním nálezu v Tišicích (okr. Mělník), Archeologie ve středních Čechách 3, Praha 1999, 205-212.
Zápotocká, M.: Bestattungsritus des Böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.). Praha 1998.
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 11:41

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz