top
spacer

Sylabus

Artefaktuální archeologie I (keramika)

Vyučující:
Typ semináře:A; II.ročník, II.blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

PO 14,00 – 14,45 hod P, 15,00 – 15,45 hod S, 15,45 – 16,30 hodcvičení)

Zahájení 19.9. 2016

každý týden

Vostrovská: 19.9.; 26.9.; 3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.; 7.11.; 14.11. a 21.11.

Šlézar: 28.11., 5.12. a 12.12.

 

ANOTACE
Úvod do problematiky. Základní dělení keramické produkce – nádobí, technická a stavební keramiky, textilní keramika ... Užívané technologie při výrobě pravěké, středověké a novověké keramiky – základní terminologie, suroviny pro výrobu keramiky. Reologické, fyzikální a chemické vlastnosti materiálu, rychlost reakce v pevném stavu (rozdíl v heterogenních a homogenních fázích), modelové situace, chování minerálních a horninových fází při zpracování, změny vlastností materiálu při tvarování, sušení, výpalu. Experimentální výpal, srovnání s pravěkou keramikou, odvozování teplot a prostředí výpalu. Keramické rozbory a analýzy, jejich vypovídací možnosti. Základy dokumentace, keramické kódy, ošetření a konzervace materiálu. Vývoj keramické produkce v jednotlivých obdobích – paleolit až 20. století – přehled jednotlivých typů a tvarů keramické produkce. Ukázka a práce s jednotlivými keramickými produkty – jejich určování, popis a nácvik dokumentace (kresebné, eventuálně fotografické).
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Přednášky

1. Etnoarcheologie a experiment. Výrobní řetězec keramiky, etnoarcheologické paralely, experimentální výroba.

2. Petrografie keramiky. Technologie výroby keramiky a její studium. Rozdělení keramických výrobků podle pórů, struktury a použití. Petrografická terminologie, keramické hmoty.

3. Vývoj výrobních postupů. Stručná celosvětová historie keramické výroby a vývoj technologií. Historický vývoj keramiky v jednotlivých obdobích na našem území.

4. Úvod do studia archeologické keramiky. Terminologie, základní dělení keramické produkce - nádoby a náčiní, zvláštní keramické tvary, textilní keramika, technická, kamnářská a stavební keramika. Terminologie výzdoby a úpravy povrchu.

5. Paleolit a neolit.

6. Eneolit.

7. Starší a střední doba bronzová.

8. Komplex popelnicových polí.

9. Protohistorie.

10. Raný středověk.

11. Vrcholný středověk.

12. Pozdní středověk a novověk.

Semináře a cvičení

1.-4. Úvod do problematiky

5.- 12. Ukázka a práce s jednotlivými keramickými produkty - jejich určování, deskripce a nácvik kresebné dokumentace.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Praktická znalost datování a třídění keramického materiálu a dovednost kresebné dokumentace.

Prezence na cvičeních a seminářích. Kresby keramiky. Test.

LITERATURA
Droberjar, E.: Terra sigillata in Mähren. Funde aus germanischen Lokalitäten, Brno 1991.
Droberjar, E.: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren, Praha 1997.
Grererová, M.: Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky.
Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, Brno : MU Brno, ČGÚ Brno, III., 1s. 178-179. Brno 1996.
Gregerová, M. - Hložek, M.: Technologické posouzení keramické produkce na sídlišti s vypíchanou keramikou v Pavlově. Praha - Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Varia archeologica praehistorica, Praha 2000, 81-85.
Hanykýř, V. – Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. Praha 2000.
Hečková, J.: Návrh graficko-numerického kódu laténskej sídliskovej keramiky na Slovensku, SlA XXXVI-2 1989, 411-418.
Hložek, M. – Gregerová, M. – Havlica, J.: Technologické zhodnocení keramické produkce kultury lidu s vypíchanou keramikou z Olomouce – Slavonína. In: Kazdová, E. – Peška, J. – Mateiciucová, I.: Olomouc – Slavonín I, Sídliště kultury s vypíchanou keramikou, 116 – 134. Olomouc 1999.
Kilikoglou, V. – Hein, A. – Maniatis, Y. ed.: Modern Trends in Scientific Studies on Ancient Ceramics. – BAR International Series 1011, 5th European Meeting on Ancient Ceramics, Athens 1999. Oxford 2002.
Kybalová, J.: Kamenina v Čechách a na Moravě, Praha 1993.
Macháček, J. ed.: Počítačová podpora v archeologii, Brno 1997.
Macháček, J.: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely, Brno 2001.
Nekuda, V. – Reichrtová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno 1968.
Podborský, V. – Kazdová, E.. – Koštuřík, P. - Weber, Z.: Numerický kód moravské malované keramiky, Brno 1977.
Poláček, L. ed.: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis 11. Jahrhundert. Terminologie und Beschreibung, Brno 1995.
Procházková, P.: Návrh databáze eneolitické keramiky, in: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998, MAS, Communicationes, Tomus II, Nitra 1999, 183-195.
Procházková, P. – Šmíd, M.: Návrh typologie keramiky kultury lidu s nálevkovitými poháry na Moravě, Pravěk NŘ 9, 1999, 159-179.
Rheman, F. – Robinson, V. J. – Shennan, S. J.: A neutron activation study of Bell Beakers and associated pottery from Czechoslovakia and Hungary. – PA LXXXIII, 1992, 197 – 211.
Scheufler, V.: Lidové hrnčířství v českých zemích, Praha 1972.
Sklenář, K.: Archeologický slovník IV. Keramika, Praha 1994.
Šabatová, K.- Vitula, P.: Přáslavice – Díly pod dědinou Kousky a kukličky (II.). Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog), ARF 4, Olomouc 2002.
Poslední aktualizace sylabu:21.11.2016 - 9:09

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz