Centrum urbánních dějin

Centrum se zabývá systematickým a komparativně zaměřeným výzkumem urbánní problematiky. Centrum urbánních dějin při Katedře historie FF UP Olomouc (dále CUD) dotváří evropskou síť podobně badatelsky zaměřených vědeckých institucí v Leicesteru (UK), Münsteru (SRN) a Stockholmu (Švédsko). Vzhledem ke skutečnosti, že výše zmíněná pracoviště se orientují převážně na analýzu urbánních struktur a parametrů městského života v západní a severní Evropě, je činnost CUD zaměřena především na studium městského života na teritoriu střední a středovýchodní Evropy.

 

Protože městská společnost obecně představuje ideální předmět analytického výzkumu kultury a celospolečenských transformací v čase, musí být urbánní problematika nazírána jako interdisciplinární badatelské pole. CUD tak není historickým pracovištěm v tradičním chápání, nýbrž pracovištěm využívajícím metody a přístupy historie, sociologie, statistiky, demografie, kulturní antropologie atd.

 

Výzkum v rámci Centra urbánních dějin je úzce propojen s pedagogickou činností jeho členů a externích spolupracovníků, kteří výsledky svého bádání prezentují na přednáškách a v pravidelné seminární výuce. 

Členové

Vedoucí Centra:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (tel: 585 633 234, email: jaroslav.miller@seznam.cz )

Členové:

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.

doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

Konference a hostitelské přednášky

Konference

Na webové adrese www.eauh2012.com  naleznete informace k tématům jednotlivých sekcí, které proběhly v rámci pražské mezinárodní konference Evropských urbánních historiků na konci srpna a na počátku září 2012. Sekce navržená Jaroslavem Millerem a Stephanie Tarbin (University of Western Australia, Perth) “Premodern City as Community: Cohesive Forces and Integrative Factors in European Cities to 1800”  byla přijata mezi hlavní sekce konference. 

Ve dnech 1. – 4. 10. 2010 se konala 10. Mezinárodní konference evropských urbánních historiků v Gentu. Bližší informace na adrese www.eauh2010.ugent.be

Hostitelské přednášky

11. 4. 2011 se  konala přednáška Dr. Blanky Szeghyové (Historický Ústav AV SR) věnovaná trestní justici v hornouherských městech raného novověku.

16. 3. 2010 vystoupila v rámci semináře Nauka o pramenech Mgr. Michaela Malaníková (FF MU Brno). Předmětem diskuse byla středověká měšťanská kultura a její písemné prameny. 

2. 12. 2009 přednesla v rámci semináře Urban Societies in Visegrad Countries, 1300 – 2000 Dr. Tamás Visi přednášku s názvem Jewish Culture in Moravia. 

25. 11. 2009 přednesl Mgr. Petr Černikovský doktorskou přednášku “Vrchnostenské ambice českých měst v raném novověku”. 

29. dubna 2009 přednesl dr. Zsuzsa Török (CEU, Budapest) přednášku “The Ethnic Design of Scholarship: Learned Societies and Their Milieus in 19th Century Transylvania”. 

11. března 2009 přednesla PhDr. Eva Kowalská, DrSc (Historický ústav SAV) přednášku “Konfesijní rámec života v uherských městech raného novověku”. 

Výzkum

Probíhající projekty

V současné době spolupracuje s výzkumným programem Akademie věd České republiky Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Ukončené projekty

Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava) (GAČR 404/09/0026, 2009 – 2013)

Město a městská společnost středovýchodní Evropy v raném novověku (GAČR 404/05/0072)

 Hlavní výstupy projektu:

Databáze

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)