Historica Olomucensia, Sborník prací historických

Časopis Historica Olomucensia, Sborník prací historických je vydáván od roku 2009. Navazuje na dlouholetou tradici ediční řady Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Historica, Sborník prací historických, která začala být vydávána v roce 1960. Od dubna 2015 je zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Od roku 2009 je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Charakteristika:
Recenzovaný časopis uveřejňuje především odborné články z oboru historie, v druhé části pak zprávy věnované činnosti Katedry historie FF UP a jejích vědeckých a dokumentačních pracovišť, Kabinetu regionálních dějin a Centra pro československá exilová studia. Všechny články mají připojeno resumé v anglickém jazyce. Součástí druhého oddílu jsou i příspěvky k významným životním jubileím členů katedry, nekrology, zprávy o konferencích a studentských soutěžích v oboru historie, recenze. V závěru časopisu se nacházejí anotace článků a informace o jejich autorech, rovněž v angličtině. Časopis přijímá české i cizojazyčné příspěvky a je otevřený široké vědecké obci, včetně studentů. Jeho články jsou písemně posuzovány dvěma nezávislými odborníky, specialisty v problematice příspěvku.

Etický kodex:
Redakce časopisu přijímá do recenzního řízení zaslané články i další příspěvky všech autorů bez rozdílu, pokud splňují stanovené podmínky pro publikování. Garantuje rovněž všem autorům profesionální recenzní řízení. Další podrobnosti a plné znění etického kodexu jsou k dispozici zde.  

Počet čísel:
Od roku 2009 nejméně 2x ročně.

Vydavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592 

ISSN a registrace časopisu na Ministerstvu kultury České republiky:
ISSN: 1803-9561, Evidenční číslo v evidenci periodického tisku: E 18839

Distribuce:
Distribuci časopisu zabezpečuje Vydavatelství Univerzity Palackého, Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc. Kontaktní osoba p. Dana Suchá, prodejna - příjem objednávek, tel. 585 631 783, e-mail: dana.sucha@upol.cz, prodejna.vup@upol.cz  

Všechna uvedená čísla jsou ještě nabízena k prodeji prostřednictvím e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého.

Redakce

Adresa redakce:
Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

E-mail:ivana.koucka@upol.cz , kouckai@seznam.cz 

Výkonný redaktor a editor: 
PhDr. Ivana Koucká, Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc, tel.: 585 633 239

Redakční rada časopisu:

 • prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (předseda) (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
 • Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (Katedra obecné antropologie FHS UK v Praze)
 • doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice)
 • prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze)
 • PhDr. Ivana Koucká (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
 • PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
 • prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Katedra historie PdF MU v Brně)
 • doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Pokyny autorům

Termín odevzdání článků, zpráv a recenzí:

V souvislosti s přípravou nového seznamu recenzovaných časopisů byl změněn na konec dubna a konec října, takže nyní přijímáme další příspěvky do konce dubna 2019.

Aktuální termín odevzdání příspěvků pro číslo 582019:

do konce dubna 2020

Podoba odevzdání příspěvku: 
Příspěvky prosím odevzdávejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu ivana.koucka@upol.cz, kouckai@seznam.cz

Rozsah článku:
Redakce doporučuje, aby se rozsah článků včetně poznámkového aparátu a resumé pohyboval mezi 10 a 20 normostranami (při standardních okrajích 2,5 cm, tj. šířce textu 16 cm, velikosti písma 12 bodů a dvouřádkové mezery mezi řádky). 1 normostranu textu činí zhruba text o 30 řádcích o 60 úhozech (cca 1 800 znaků včetně mezer). 

Resumé, anotace, informace o autorovi: 
Autoři článků a studií (nikoliv zpráv a recenzí) dodávají ke svému příspěvku rovněž stručné resumé, anotaci a informaci o autorovi a klíčová slova - vše v českém jazyce. Výkonný redaktor časopisu zajišťuje jednotný překlad těchto materiálů do angličtiny. 

Recenzní řízení: 
Všechny vědecké články a studie jsou anonymně posuzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty, specialisty v dané problematice. S výsledky recenzního řízení jsou autoři článků a studií seznámeni a redakce je požádá o definitivní úpravu článků. V případě negativního hodnocení článků jsou autoři vyzváni k jejich zásadnímu přepracování a tyto články a studie jsou následně znovu zaslány k recenznímu řízení. 

Další pokyny pro autory jsou k dispozici v samostatné příloze.

V současné době se tiskne číslo 572019.

Aktuální číslo

Historica Olomucensia 562019

Předešlá čísla

 • Historica Olomucensia 55-2019. Sborník prací historických XLV. [obsah v PDF] 
 • Historica Olomucensia 54–2018. Sborník prací historických XLIV. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 53–2017. Sborník prací historických XLIII. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 52–2017. Sborník prací historických XLII. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 51–2016. Sborník prací historických XLI. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 50–2016. Sborník prací historických XL. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 49–2015. Sborník prací historických XXXIX. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 49–2015.Sborník prací historických XXXIX. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 48–2015. Sborník prací historických XXXVIII. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 47–2014. Sborník prací historických XXXV. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia, Supplementum II. Sborník prací historických XXXVI. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 46–2014. Sborník prací historických XXXV. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia Supplementum I. Sborník prací historických XXXIV. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 45–2013. Sborník prací historických XXXIII. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 44–2013. Sborník prací historických XXXII. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 43–2012. Sborník prací historických XXXI. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 42–2012. Sborník prací historických XXX. [obsah v PDF]
 • Historica Olomucensia 41–2012. Sborník prací historických XXIX.
 • Historica Olomucensia 40–2011. Sborník prací historických XXVIII.
 • Historica Olomucensia 39–2011. Sborník prací historických XXVII.
 • Historica Olomucensia 38–2010. Sborník prací historických XXVI.
 • Historica Olomucensia 37–2010. Sborník prací historických XXV.
 • Historica Olomucensia 36–2009. Sborník prací historických XXIV.
 • Historica Olomucensia 35–2009. Sborník prací historických XXIII.