top
spacer

Publikace a ediční řady


O dostupnosti jednotlivých publikací se, prosím, informujte ve Vydavatelství UP (web).

Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960

Seznam publikovaných svazků ediční řady je uveden v položce
Kabinet regionálních dějin.

Knižnice Locus

Knižnici řídí doc. Mgr. D. Papajík, Ph.D. Knižnice, založená v roce 2003, se zaměřuje na problematiku regionálních dějin. Seznam jejích publikovaných svazků je uveřejněn v položce Kabinet regionálních dějin.

Knižnice Emigrace a další publikace CČES

Knižnici řídí prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. Odpovědným redaktorem je Mgr. Tomáš Motlíček.

 • Trapl, M. – Skoupý, A. – Kouřil, M.: Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945–1989. I. Od května 1945 do srpna 1968. Výkonný redaktor T. Motlíček. Olomouc 2004.
 • Rechcigl, M.: Czech-American Historic Sites, Monuments, and Memorials. A Tentative Listing. Odpovědný redaktor T. Motlíček. Olomouc – Ostrava 2004.
 • Rechcigl, Jr, M.: Czechoslovak American Archivalia. US-Based Archival Material Relating to Emigres and Exiles from the Territory of Former Czechoslovakia and Relevant Holdings Bearing on their Ancestral Land and its Relations with the United States I.–II. Odpovědný redaktor T. Motlíček. Olomouc – Ostrava 2004.
 • Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. Eds. K. Konečný, T. Motlíček. Výkonný redaktor T. Motlíček. Olomouc 2006.
 • Morava viděna z vnějšku/Moravia from World Perspective. I-II. Výběr přednášek z 22. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Univerzita Palackého v Olomouci, 26. června až 4. července 2004. Eds. T. Motlíček, M. Rechcígl. Odpovědný redaktor T. Motlíček. Ostrava 2006.

Knižnice Verbum

Knižnici řídí prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Přináší především práce, jejichž autory jsou členové a spolupracovníci Katedry historie FF UP, včetně studentů doktorského studia. Současně se knižnice zaměřuje na edice a reedice pramenů a jiných textů, již obtížně na knižním trhu a v síti knihoven dostupných.

 • sv. 1: Elbel, M.: Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. Olomouc 2001.
 • sv. 2: Lach, J.: Josef Šusta a Dějiny lidstva. Olomouc 2001.
 • sv. 3: Osobnost a moc v 11. století. Adam Brémský o životě arcibiskupa Adalberta. Olomouc 2001. (Zpracovali: M. Čermáková, L. Hrabová, A. Kalous, L. Líbalová, K. Válová). Olomouc 2001.
 • sv. 4: Pavlíčková, R.: Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Olomouc 2001.
 • sv. 5: Válová, K.: Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku. Olomouc 2002.
 • sv. 6: Palacký, F.: Idea státu rakouského. Ed. M. Pospíchal. Olomouc 2002.
 • sv. 7: Kybal, V.: Po československých stopách v Latinské Americe. Olomouc 2003.
 • sv. 8: Papajík, D.: Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.–16. století. Olomouc 2003.
 • sv. 9: Studie z dějin emigrace (sborník studentských prací). Olomouc 2003.
 • sv. 10: Gabriel Tetzel – Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465–1467. Ed. L. Líbalová. Olomouc 2003.
 • sv. 11: Fiala, J. – Nováková, M.: Moravský osvícenec J. V. Monse (1733–1793). Olomouc 2003.
 • sv. 12: Lach, J.: Josef Šusta 1874–1945. A History of Life. Olomouc 2003.
 • sv. 13: Skoumalová, E.: Německá vlastivědná a historická práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945. Olomouc 2004.
 • sv. 14: Holinková, J.: Dvě studie z dějin městské školy na Moravě v předbělohorském období. Olomouc 2005.
 • sv. 15: Komendová, J.: Středověká Rus a vnější svět. Olomouc 2005.
 • sv. 16: Polišenská, M.: České desky zemské: Vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu. Olomouc 2005.
 • sv. 17: Josef Dobrovský a Morava. Ed. I. Barteček, M. Pospíchal. Olomouc 2006.

Sborníky

 • Laudatio Brevis (sborník věnovaný Doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi). Ed. I. Koucká. Olomouc 2004.
 • O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách moderní doby (sborník k narozeninám Arnošta Skoupého). Ed. R. Slabáková. Olomouc 2004.
 • Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. Eds. J. Malíř a P. Marek. Brno a Olomouc 2005.
 • Miscellanea ze semináře starších dějin. Eds. R. Pavlíčková a M. Elbel. Olomouc 2005.

Mimo knižní řady vyšly publikace:

 • Konečný, Karel: Československá strana lidová na střední Moravě 1948–1960. Olomouc 2005.
 • Miller, Jaroslav: Odložený zrod Leviatana: Krize raněstuartovské monarchie, 1603–1641. Praha 2005.
 • Hrabová, Libuše: Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografi i. České Budějovice 2006.
 • Katedra historie. Informační příručka. Eds. J. Burešová, I. Koucká, J. Svobodová. Olomouc 2007.
 • Viktořík, Michael: Táborová pevnost Olomouc. Modernizace olomoucké pevnosti v 19. století. České Budějovice, Veduta 2011.

Inovace formy a obsahu výuky studia historie - publikační činnost:

 • Více informací naleznete na stránkách KH+

poslední aktualizace 19.03.2015

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz