Historica Olomucensia, Sborník prací historických

Časopis Historica Olomucensia, Sborník prací historických je vydáván od roku 2009. Navazuje na dlouholetou tradici ediční řady Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica, Sborník prací historických, která začala být vydávána v roce 1960. Od dubna 2015 je zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Od roku 2009 je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Charakteristika:
Recenzovaný časopis uveřejňuje především odborné články z oboru historie, v druhé části pak zprávy věnované činnosti Katedry historie FF UP a jejích vědeckých a dokumentačních pracovišť, Kabinetu regionálních dějin a Centra pro československá exilová studia. Všechny články mají připojeno resumé v anglickém jazyce. Součástí druhého oddílu jsou i příspěvky k významným životním jubileím členů katedry, nekrology, zprávy o konferencích a studentských soutěžích v oboru historie, recenze. V závěru časopisu se nacházejí anotace článků a informace o jejich autorech, rovněž v angličtině. Časopis přijímá české i cizojazyčné příspěvky a je otevřený široké vědecké obci, včetně studentů. Jeho články jsou písemně posuzovány dvěma nezávislými odborníky, specialisty v problematice příspěvku.

Etický kodex:
Redakce časopisu přijímá do recenzního řízení zaslané články i další příspěvky všech autorů bez rozdílu, pokud splňují stanovené podmínky pro publikování. Garantuje rovněž všem autorům profesionální recenzní řízení. Další podrobnosti a plné znění etického kodexu jsou k dispozici zde.  

Počet čísel:
Od roku 2009 nejméně 2x ročně.

Vydavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČ 61989592 

ISSN a registrace časopisu na Ministerstvu kultury České republiky:
ISSN: 1803-9561, Evidenční číslo v evidenci periodického tisku: E 18839

Distribuce:
Distribuci časopisu zabezpečuje Vydavatelství Univerzity Palackého, Biskupské náměstí 1, 779 00 Olomouc. Kontaktní osoba p. Dana Suchá, prodejna - příjem objednávek, tel. 585 631 783, e-mail: dana.sucha@upol.cz, prodejna.vup@upol.cz  

Všechna uvedená čísla jsou ještě nabízena k prodeji prostřednictvím e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého.

Redakce

Adresa redakce:
Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

E-mail: ivana.koucka@upol.cz , kouckai@seznam.cz 

Výkonný redaktor a editor: 
PhDr. Ivana Koucká, Ph.D. Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc, tel.: 585 633 239

Editoři:

Mgr. Hana Ferencová, Ph.D. (číslo v angličtině)

Mgr. Ivan Puš, Ph.D. (číslo v češtině)

Redakční rada časopisu:

  • prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (předseda) (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
  • doc. Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (Katedra obecné antropologie FHS UK v Praze)
  • doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice)
  • prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze)
  • PhDr. Ivana Koucká, Ph.D. (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
  • doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
  • doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Upozornění redakce

Redakce HO upozorňuje autory i čtenáře časopisu, že v časovém horizontu dvou let dojde k zásadní proměně časopisu. Už od roku 2022 by mělo jedno číslo časopisu s uzávěrkou duben vycházet v češtině, druhé číslo s uzávěrkou říjen v angličtině. Připravuje se také přechod časopisu k vydávání pouze v elektronické verzi a značná obměna členů redakční rady včetně změny předsedy i výkonného redaktora. Časopis také dostane nové webové stránky a pro jeho přípravu bude používán redakční systém Actavia. O všech těchto postupných změnách Vás budeme průběžně informovat.

Pokyny autorům

Termín odevzdání článků, zpráv a recenzí:
Dvě čísla časopisu mají každý rok uzávěrku na konci dubna a na konci října.

Aktuální termín odevzdání příspěvků:

V současné době přijímáme příspěvky v angličtině pro číslo HO 64 s uzávěrkou říjen 2022.

Příspěvky přijímá Mgr. Hana Ferencová, Ph.D., e-mail: hana.ferencova@upol.cz .

Bližší pokyny naleznete v anglické verzi webové stránky časopisu.

Podoba odevzdání příspěvku: 
Příspěvky prosím odevzdávejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu ivana.koucka@upol.cz, kouckai@seznam.cz

Rozsah článku:
Redakce doporučuje, aby se rozsah článků včetně poznámkového aparátu a resumé pohyboval mezi 10 a 20 normostranami (při standardních okrajích 2,5 cm, tj. šířce textu 16 cm, velikosti písma 12 bodů a dvouřádkové mezery mezi řádky). 1 normostranu textu činí zhruba text o 30 řádcích o 60 úhozech (cca 1 800 znaků včetně mezer). 

Resumé, anotace, slovní informace o autorovi, klíčová slova: 
Autoři článků a studií (nikoliv zpráv a recenzí) dodávají ke svému příspěvku rovněž stručné resumé, anotaci a informaci o autorovi a klíčová slova - vše v českém jazyce. Výkonný redaktor časopisu zajišťuje jednotný překlad těchto materiálů do angličtiny. 

Recenzní řízení: 
Všechny vědecké články a studie jsou anonymně posuzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty, specialisty v dané problematice. S výsledky recenzního řízení jsou autoři článků a studií seznámeni a redakce je požádá o definitivní úpravu článků. V případě negativního hodnocení článků jsou autoři vyzváni k jejich zásadnímu přepracování a tyto články a studie jsou následně znovu zaslány k recenznímu řízení. 

Způsob publikování: 
B: embargoed-access (Open Acces s časovým embargem). Čísla jsou zpřístupněna v elektronické podobě po uplynutí dvou let od vydání.

Další pokyny pro autory jsou k dispozici v samostatné příloze.

Připravuje se číslo HO 63-2022. 

Obsahy aktuálních čísel (2021-2022)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)