doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633240

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.06

docent

oral history, memory studies, family memory, memory of WWII, historiographical trends, gender history, history of emotions, history of nobility in modern era

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
13.06.2023 15:00–16:00 3.06

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • International Oral History Association (člen, 2018–)
  • Memory Studies Association (člen, 2018–)
  • British Association for Slavonic and East European Studies (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Dějiny-teorie-kritika (člen, 2004–)
Selected publications
Švaříčková Slabáková R. Between Old Traditions and New Approaches: Locating Oral History and Memory Studies in East Central Europe. Slovensky Narodopis-Slovak Ethnology. 2021. (ČLÁNEK)
Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective. In Švaříčková Slabáková R. (Eds.) 2021. (KNIHA - CELEK)
Švaříčková Slabáková R., Sobotková I., Filipowicz ML., Zachová A., Kohoutová J., Petrů M. I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. 2018. (KNIHA - CELEK)
Švaříčková Slabáková R., Sobotková I. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Švaříčková Slabáková R. Historie a smysly: Dějiny smyslů jako směr historického bádání. Český časopis historický. 2022.
Pánek J., Švaříčková Slabáková R., Doležalová A., Ďurčanský M., Hlavačka M., Lenderová M., Rychlík J., Vorel P., Baron R. XXIII. mezinárodní kongres historických věd v Poznani. Český časopis historický. 2022.
Švaříčková Slabáková R. Česká generační paměť druhé světové války. Cesky Casopis Historicky. 2019.
Švaříčková Slabáková R. Konference, která by neměla historikům uniknout: Třetí konference Asociace paměťových studií (Memory Studies Association). Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2019.
Švaříčková Slabáková R. Tak trochu jiný sjezd: 11. sjezd českých historiků – profesní setkání historiček a historiků ČR. Zpráva ze zákulisí. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2018.
Švaříčková Slabáková R. Dějiny emocí: nové paradigma ve studiu historie. Český časopis historický. 2016.
Švaříčková Slabáková R. „Nej-“ kongres v čínském Ťi-nanu. Český časopis historický. 2015.
Švaříčková Slabáková R. The “Most-” Congress in Jinan. Český časopis historický. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Orální historie a paměťová studia: diverzita, či konvergence? Theatrum historiae. 2014.
Švaříčková Slabáková R. La question de l?enracinement dans un nouvel espace. Le cas des Mesdorff-Pouilly. Revue des études slaves. 2007.
Švaříčková Slabáková R. O paměti, historii, vědomí a nevědomí. Současná bádání v paměťových studiích. Dějiny – teorie – kritika. 2007.
Švaříčková Slabáková R. Služebnictvo rakousko-české aristokracie v 19. století. Slezský sborník. 2006.
Švaříčková Slabáková R. Osobní deník - zdroj nebo tvůrce paměti? Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities Supplement 9. 2004.
Petříková J., Slabáková R. 1848: Tournants décisifs pour les relations diplomatiques franco-tchécoslovaques. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1994.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Švaříčková Slabáková R. Räuber und Emporkömmlinge oder edelmütige und moralisch-gesinnungstreue Persönlichkeiten? Der Adel in Böhmen und Mähren im 20. Jahrhundert und sein Mythos. Adel in Schlesien, Band 3 – Adel in Schlesien und Mitteleuropa. Literatur und Kultr von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. 2013.
Švaříčková Slabáková R. Dopisy z války: rodinná korespondence šlechty v napoleonském období. In Kotulán J., Uhlíř D. (Eds.) Sborník prací z V. mezinárodního nepoleonského kongresu. 2006.
Švaříčková Slabáková R. Séparation et éloignement dans une famille de la noblesse du XIXe siècle : trois generations de Mensdorff-Pouilly. Éloignement géographique et cohesion familial (XVe-XXe siècle). 2006.
Slabáková R. Co říká paměť - aneb šlechta v Čechách a na Moravě ve 20. století. Česko-slovenská historická ročenka. 2005.
Slabáková R. Šlechtická emigrace za Francouzské revoluce a rodinná paměť. Napoleonské války a historická paměť. 2005.
Slabáková R. Emigrace a kontrarevoluce a jejich místo v historiografii Francouzské revoluce. Interpretace Francouzské revoluce. 2004.
Slabáková R. Michelet - subjektivita, paměť a postmoderní historiografie. Interpretace Francouzské revoluce. 2004.
Slabáková R. Šlechtická rodina jako zvláštní typ rodiny? Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19.století do současnosti. 2003.
Slabáková R. Il est "Hochst Zeit" aneb Jaký jazyk pro aristokracii v Čechách a na Moravě v 19.století? Komunikace a izolace v české kultuře, Sborník příspěvků z 21.plzeňského sympozia. 2002.
Slabáková R. Jak vykládat historii na přelomu 3.tisíciletí? Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. 2002.
Slabáková R. Rodina a její hodnota u rakousko-české aristokracie v 19. století (na příkladu Dietrichsteinů a Mensdorffů-Pouilly). In Matějček J., Machačová J. (Eds.) Studie k sociálním dějinám. 2001.
Slabáková R. Sociální historie na prahu 21. století aneb k perspektivám sociální historie v postmoderní a post-postmoderní době. In Matějček J., Machačová J. (Eds.) Studie k sociálním dějinám. 2001.
Slabáková R. The values of nobility, European patriotism and philosophical ideas of Richard Coudenhove-Kalergi. In Apollon D., Fure O., Svasand L. (Eds.) Approaching a New Millennium: Lessons from the Past – Prospects for the Future. 2000.
KNIHA - CELEK
Čermák I., Šikl R., Chrz V., Švaříčková Slabáková R., Filip M., Vobořil D., Hoskovcová S., Černá M. Příběh československé psychologie: rozhovory s osobnostmi oboru II. In Čermák I., Šikl R. (Eds.) 2022.
Švaříčková Slabáková R. Rodinné strategie šlechty: Mensdorffové-Pouilly v 19. století. Rodinné strategie šlechty : Mensdorffové-Pouilly v 19. století. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Švaříčková Slabáková R. Rod Mensdorff-Pouilly a boskovický velkostatek. Boskovice 1222-2022. 2022.
Švaříčková Slabáková R. Czech Family Stories of Communism: Family Memories at the Intersection of Family Values, Family Relations and National Memory. Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective. 2021.
Švaříčková Slabáková R. Family Memory as a Prospective Field of Memory Studies: Past, Present, Future. In Švaříčková Slabáková R. (Eds.) Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective. 2021.
Švaříčková Slabáková R. Jak se dělá historie: snění a psaní o šlechtě/How history is made: dreaming and writing about the nobility. Dobrodružství historické interpretace/The Adventure of Historical Interpretation. 2021.
Švaříčková Slabáková R. Moderní Evropan první poloviny 19. století jako člověk cítící a citový: emoce v egodokumentech francouzských vojáků revolučních a napoleonských válek. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. 2019.
Švaříčková Slabáková R. "Women have always had harder lives“: Gender Roles and Representations of the Self in the Oral Recollections of Older Czech Women. Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies. 2018.
Švaříčková Slabáková R. Škola imaginace. Natalie Zemon Davis: The Return of Martin Guerre. Historická kniha mého srdce. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Where Is Oral History Today? Individual Memory and the Stories about the Nazi Period. Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Zneklidňující Psaní dějin: Michel de Certeau a jeho epistemologie historie. Historik a jeho dílo. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Freud, paměť a psychohistorie: od nevědomí ke kulturnímu diskurzu. X. sjezd českých historiků. 2013.
Švaříčková Slabáková R. Od živitele k novému muži?: konstrukce maskulinní identity v biografických vyprávěních mužů. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
Švaříčková Slabáková R. Odchod šlechty do exilu a jeho prožívání v očích mužů a žen. In Hazdra Z., Horčička V., Županič J. (Eds.) Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Šlechta v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 20. století - její obraz, její hodnoty a její paměť. In Knoz T., Dvořák J. (Eds.) Šlechta v proměnách věků. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Šlechtic – Příklad Huga Mensdorffa-Pouilly. Člověk na Moravě druhé polovině 20. století. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Role otce, matky a výchovy ve šlechtických rodinách v období první republiky. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 2009.
Švaříčková Slabáková R. Šlechtic - velkostatkář. Příklad Alfonse Vladimíra Mensdorff-Pouilly. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006.
Slabáková R. Materiály Výzkumného institutu Rádia Svobodná Evropa v Open Society Archives v Budapešti. O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. 2004.
Slabáková R. Šlechtic- Příklad Alfonse hraběte Mensdorff-Pouilly. Člověk na Moravě v 19. století. 2004.
Slabáková R. Archivní pozůstalost rodu Mensdorff-Pouilly v Čechách a na Moravě. Sborník prací historických XV, AUPO, Facultas Philosophica, Historica. 1998.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
Švaříčková Slabáková R. Recenze na monografii Po stopách kultury, přírody i poznání. Moderní dějiny - Modern History. 2022.
Švaříčková Slabáková R. Recenze na monografii Příběh československé psychologie I: Rozhovory s osobnostmi oboru. Český časopis historický. 2021.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Petrželková M. Sokol - tělocvičná jednota Boskovice. In Denk L., Švaříčková Slabáková R. (Eds.) 2021.
PROJEKT
Švaříčková Slabáková R., Nakládalová I., Sindbaek Andersen T., Heimo A. Building Research Excellence in Memory Studies in the Czech Republic: Interdisciplinarity, Mediation, Transnationality. Horizon 2020 rámcový program. 2022.
Švaříčková Slabáková R., Stenzl V., Oppeltová J., Slavíková V., Šimková E., Nekardová E., Jurčeková A., Baron T., Valc J., Mazura I. Vytvoření informační základny pro budoucí implementaci metod forenzní genetické genealogie a forenzní genomiky do kriminalistické praxe. Ministerstvo vnitra ČR, Program Impakt 1. 2022.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Doctoral workshop 2 KHI/91AD2 LS 0
19th Century History KHI/XD19 LS 2
Methods and movemonts of historical research in the second half of 20th century KHI/YMSB LS 1
Methods and movemonts of historical research in the second half of 20th century KHI/YMSB LS Se 1
19th Century History Workshop C KHI/XD19C LS Se 4
Postmodern Thinking in History KHI/YPM ZS 1
Postmodern Thinking in History KHI/YPM ZS Se 1
Theory of Historical Sources III KHI/QNP3 ZS 1
Theory of Historical Sources III KHI/QNP3 ZS Se 1
Contemporary Trends in Historiography III KHI/QTD3 ZS 1
Contemporary Trends in Historiography III KHI/QTD3 ZS Se 1
Methods and movemonts of historical research in the second half of 20th century KHI/XMSB LS 1
Methods and movemonts of historical research in the second half of 20th century KHI/XMSB LS Se 1
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 LS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 LS 0
Collective examen from trends 1 KHI/USZT1 ZS 0
Collective examen from trends 2 KHI/USZT2 LS 0
19th Century History KHI/YAD19 LS 2
Postmodern Thinking in History KHI/PM ZS Se 1
Postmodern Thinking in History KHI/PM ZS 1
19th Century History Workshop C KHI/YD19C LS Se 4

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
PUŠ FIF Historické vědy 2019
FRANZKOWSKI FIF Historické vědy 2017
BARTOŠOVÁ FIF Historické vědy 2022
KOHOUTOVÁ FIF Historické vědy 2022
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)