prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Employee photo
Contact

585633232, 736136060

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.13

profesor

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 12:00–13:00 3.13
ČLÁNEK
Burešová J. První světová válka jakožto "urychlovač" mnoha společenských procesů. Kulturní revue Olomouckého kraje. 2018.
Burešová J. Československo - australské vztahy ve druhé polovině 20. století. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Trapl M., Burešová J. Kontakty Rady svobodného Československa s československým poúnorovým exilem v Austrálii (1948-1968). Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Burešová J. Kolektivizace zemědělství v české historiografii. Východočeské listy historické. 2014.
Burešová J. Životní jubileum prof. PhDr. Iva Bartečka, CSc. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
Burešová J. Zdroje informací o Austrálii v období první Československé republiky. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2013.
Burešová J. Bohumil Laušman ve svých knižních exilových publikacích. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
Burešová J. Anniverssary of Life of prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2010.
Burešová J. Zpráva o činnosti Katedry historie Filozofické fakulty UP za akademický rok 2008/2009. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Burešová J. K některým problémům výzkumu dějin zemědělství a venkova po druhé světové válce. In . (Eds.) Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. 2009.
Burešová J. T. G. Masaryk, Františka Plamínková a aspekt demokratizace nového československého státu. In Chovančíková I. (Eds.) T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 2009.
Burešová J. Ženy a druhá světová válka. In . (Eds.) Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939-1945). 2009.
Burešová J. Československý odbor pro zájmy venkovských žen při agrární straně a směry jeho působení ns společnost v období první Českoslovenksé republiky. Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Sborník příspěvků s mezinárodní konference. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště. 2008.
Burešová J., Trapl M. Jugoslávská etapa Laušmanova exilu. In Konečný K. (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia - II. 2008.
Burešová J. Materiály k emigraci Bohumila Laušmana v Jugoslávii. Československý exil 1938-1989 v zahraničních archivech. 2008.
Burešová J. Ženy v pojetí teorie a praxe politického katolicismu. Teorie a praxe politického katolicismu 1970-2007. 2008.
Burešová J. T.G.Masaryk - podporovatel myšlenky rovnoprávného postavení můžů a žen (počátky ženské emancipace na konci 19.století v kontextu společenských změn). In Chovančíková I. (Eds.) T.G.Masaryk ve sporech 1886 - 1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). 2007.
Burešová J. Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné aktivní lidské bytostii. In Lenderová M. (Eds.) Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. 2006.
Burešová J., Trapl M. Silvestrovský útěk Bohumila Laušmana do emigrace a jeho tvrdý dopad na rodinu. In Konečný K. (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. 2006.
Burešová J. Fenomén ženské emancipace, T. G. Masaryk a první světová válka. T. G. Masaryk a světová revoluce. 2005.
Burešová J. Poznámky k případu Bohumila Laušmana. Poznámky k případu Bohumila Laušmana. 2005.
Burešová J. Společenská aktivita českých ženských spolků na Moravě. Československo. Na rozhraní dvou epoch nesvobody. 2005.
Burešová J. Význam ženského faktoru pro činnost politických stran v české společnosti v první třetině 20. století. In . (Eds.) Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám. 2005.
Burešová J. Zájem liberárně orientovaných ženských spolků o postavení venkovských žen v první polovině 20. století. K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. 2001.
Burešová J. Ženské katolické organizace v Čechách a na Moravě (1918-1938). Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-Uherské monarchie v letech 1918-1938. 2001.
Burešová J. Ženské spolky a zemědělské ženy v období první Československé republiky. Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. Století, Studie Slováckého muzea. 2000.
Burešová J. Počátky veřejné a společensko-politické aktivity liberálně založených žen na Moravě. Sborník prací historických XVI, AUPO, Facultas Philosophica, Historica 28. 1999.
Burešová J. Postavení žen ve společnosti v první polovině 20.století a postoj T. G. Masaryka k dané realitě. In . (Eds.) Evropanství a T.G. Masaryk, Sborník příspěvků ze VI. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 1. 1999.
Burešová J. Společensko-politická aktivita a veřejná činnost žen za první Československé republiky (1918-1938). Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. 2 díl. 1999.
Burešová J. Osud říše, osud střední Evropy. Palackého cesta : pohledy na život a činnost Františka Palackého a lidí mu blízkých. 1998.
Burešová J. Zemědělství Olomouckého kraje na přelomu 40. a 50. let 20. století. Sborník prací historických XV, AUPO, Facultas Philosophica, Historica 27-1996. 1998.
Burešová J. Zemědělství v českých zemích a na Slovensku v podmínkách kolektivizace 1949-1960. Česko-slovenská historická ročenka 1998. 1998.
Burešová J. František Kutnar o Palackém. Dílo Františka Palackého (1798-1876). 1996.
Burešová J. Zemědělská politika v Československu v letech 1948-1960 jako součást vývoje komunistických režimů v Evropě. Sborník prací moravských historiků. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945-1967. 1996.
Burešová J. Zemědělství v zemích ovládaných za druhé světové války Německem. České a slovenské zemědělství v letech 2.světové války, Studie Slováckého muzea. 1996.
KNIHA - CELEK
Burešová J. Bohuňovice - dějiny obce. 2022.
Viktořík M., Stejskal J., Burešová J., Hroch M., Rychlík J., Štaif J., Hőbelt L., Horel C., Hanuš J., Malíř J., Fasora L., Hlavačka M., Lenderová M. The Birth of the Modern Central European Citizen. 2022.
Burešová J., Fryčák J. Sokol. Tělovýchova a sport v Bohuňovicích. 2018.
Miller J., Burešová J., Trapl M. Český exil v Austrálii (1948-1989). 2016.
Burešová J., Fiala J., Horák D. Uničov - historie moravského města. 2013.
Burešová J., Trapl M. Bohumil Laušman Proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. Bohumil Laušman Proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. 2009.
Burešová J., Trapl M., Skoupý A., Hýsek O., Traplová J., Hodaňová D. Dějepis 8. Člověk a společnost. Dějepis 8. Člověk a společnost. 2009.
Burešová J., Lenderová M., Maur E., Kopičková B. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. 2009.
Barteček I., Burešová J. Informační příručka Katedry historie FF UP v Olomouci. Informační příručka Katedry historie FF UP v Olomouci. 2001.
Burešová J., Barteček I. Informační příručka Katedry historie FF UP v Olomouci. Informační příručka Katedry historie FF UP v Olomouci. 2001.
Burešová J. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. Proměny společenského postavení žen. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Burešová J., Trapl M., Skoupý A. První Československá republika (1918-1938). Dějiny Šternberka. 2022.
Burešová J. Šternberk v podmínkách novodobé demokracie (1990-2020). Dějiny Šternberka. 2022.
Burešová J. Šternberk ve druhé polovině 20. století (1945-1989). Dějiny Šternberka. 2022.
Burešová J. Zemská organizace pokrokových žen moravských. Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek, eds. Karel Schelle - Jaromír Tauchen. Plzeň 2021. 2021.
Burešová J. Žena (právní postavení). Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek, Zákon ob-Ž. Plzeň, Aleš Čeněk vyd., 2021, 814 s. 2021.
Burešová J. Ženská národní rada. Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek, Zákon ob-Ž. Plzeň, Aleš Čeněk vyd., 2021, 814 s. 2021.
Burešová J. Spolky ženské. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek. 2019.
Konečný K. Svaz protifašistických bojovníků na Olomoucku v letech 1985-1992. In Čermák M., Burešová J., Trapl M. (Eds.) Olomouc v roce 1989. 2019.
Burešová J., Trapl M., Viktořík M. VIII. Litovel v první polovině 20. století. Litovel - velké dějiny města. 2018.
Burešová J. Venkov a zemědělství v Československu na počátku padesátých let 20. století v kontextu "studené války". Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. 2017.
Burešová J. Czech Women´s Progressive Associations in Moravia during the Second World War. Women and World War II. Acta Historica Posoniensia XXXI. Judaica et holocaustica VII. Eds. Eduard Nižňanský, Denisa Nešťáková. Bratislava 2016. 2016.
Burešová J. Demokratická Československá republika a německá okupace (1918-1948). Osobnosti Olomouckého kraje, Vlastivědné muzeum v Olomouci 2016, 415 s. 2016.
Burešová J. Nástup modernizačních procesů v habsburské monarchii a její zánik (1848-1918). Osobnosti Olomouckého kraje, Vlastivědné muzeum v Olomouci 2016, 415 s. 2016.
Burešová J. Olomoucký kraj opět v demokratických společenských poměrech (1989-2016). Osobnosti Olomouckého kraje. Vlastivědné muzeum v Olomouci 2016, 415 s. 2016.
Burešová J. Olomoucký kraj v podmínkách komunistického režimu (1948-1989). Osobnosti Olomouckého kraje. Vlastivědné muzeum v Olomouci 2016, 415 s. 2016.
Burešová J. Panovnický absolutismus a nástup liberalizačních proudů ve společnosti (1780-1848). Osobnosti Olomouckého kraje. Břetislav Holásek, Renáta Fifková (eds.). 2016.
Burešová J. Zemědělství. Historie a současnost podnikání na Olomoucku. 2016.
Burešová J. Česká historiografická produkce k československému poúnorovému exilu. Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození profesora PhDr. Miloše Trapla, CSc. Ed. Pavel Marek. 2015.
Burešová J. The Emigration and Exile from Czechoslovakia to Australia. Zlatica Zudová-Lešková et alii Resettlement and Extermination of the Populations. A Syndrome of Modern History. 2015.
Burešová J. Katolické ženské spolky v období první Československé republiky a jejich role ve veřejné práci. Ženy a politika (1890-1938), edd. Marie Bahenská, Jana Malínská. 2014.
Burešová J., Fiala J., Trapl M., Skoupý A., Horák D. Muzejnictví. Uničov historie moravského města. 2013.
Burešová J., Trapl M., Skoupý A. Období první Československé republiky (1918-1938). Politický vývoj, kulturní život. Uničov historie moravského města. 2013.
Burešová J., Skoupý A., Trapl M. Období první Československé republiky (1918-1938). Uničov v době vzniku republiky. Správní vývoj. Uničov - historie moravského města. 2013.
Burešová J. Problematika výzkumu dějin kolektivizace v Československu a v České republice. Kolektivizace v Československu.Eds.Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda. 2013.
Burešová J. The Collectivization of Agriculture in Czechoslovakia: The Imposition of the Soviet Communist Model on the Czechoslovak Agriculture after the Second World War, 1945-1960. Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa (Hg. Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe M"uller, Jiří Šouša). 2013.
Burešová J., Trapl M. Za německé okupace Československa a druhé světové války (1938-1945). Uničov historie moravského města. 2013.
Burešová J., Hirnerová N. Za první světové války (1914-1918). Uničov historie moravského města. 2013.
Burešová J. Mikrosonda do života agrárních organizací na Olomoucku na samém počátku existence první Československé republiky (1918/1919). Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. 2012.
Burešová J. Mužští autoři v českých ženských časopisech první poloviny 20. století. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
Burešová J. Československý odbor pro zájmy venkovských žen - ženská organizace při agrární straně. In Rašticová B., Harna J. (Eds.) Agrární strana, její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 15/2010. 2010.
Burešová J. Politický a institucionální rámec kolektivizace zemědělství v Československu se zaměřením na historická východiska. In Kubálek M. (Eds.) Akce "K". Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. 2010.
Burešová J. Rozdílné pohledy na novou společenskou realitu po roce 1918 na příkladu katolických a pokrokově orientovaných ženských spolků. In Kostrbová, Malínská LJ. (Eds.) České křižovatky evropských dějin. 1918: Model komplexního transformačního procesu? 2010.
Burešová J. V socialismu. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Burešová J. Kolektivizace jako destrukční proces v životě venkova. In Kubálek M. (Eds.) Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 2008.
Burešová J. Agrární politika po roce 1945. In . (Eds.) Československo 1945 - 1992. 2007.
Burešová J. Augusta Rozsypalová. In . (Eds.) Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. 2007.
Burešová J. Františka Menšíková. In . (Eds.) Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. 2007.
Burešová J. Zdenka Dolanská. In . (Eds.) Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. 2007.
Burešová J. Ludmila Zatloukalová-Coufalová, hlavní představitelka hnutí za zájmy venkovských žen při agrární straně v období první Československé republiky. In Rašticová B. (Eds.) Studie Slováckého muzea 11. Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. 2006.
Burešová J. Význam Sokola pro český národní život v pohraničí v letech první Československé republiky. České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. 2003.
Burešová J. Hodslavické kořeny. Palackého cesta : pohledy na život a činnost Františka Palackého a lidí mu blízkých. 1998.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Burešová J. Češi v Austrálii. 2017.
SBORNÍK - CELEK
Burešová J. Studie z dějin emigrace, svazek 6. In Burešová J., Pelikánová J. (Eds.) 2010.
RECENZE
Burešová J. Vitáková, Alena (ed.): Švermová-Kopoldová, Jiřina: Deníček spojařky. Praha, Národní archiv 2015. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Burešová J. Soukupová, Blanka - Luther, Daniel - Salner, Peter (eds.): Mýtus -. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Burešová J. Geršlová, Jana: Dějiny moderního podnikání. Kamil Mařík - Professional Publishing, Ostrava 2012. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2013.
Burešová J. Štefanský, Michal: Studená vojna. Slovensko 1955-1962. Vojenský historický ústav, Bratislava 2012. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2013.
Burešová J. Jana Geršlová: Co se skrývá za značkou? Historická encyklopedie podnikatelů. Ostrava 2011. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
Burešová J. Kryl, Miroslav a kol.: Rasismus, antisemitismus, holocaust. Ústí nad Labem - Brno, 2012. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Burešová J. oponentský posudek na disertaci: Vladimír Vícha: Vývoj zemědělství na Vítkovsku v letech 1947-1972. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě. 2022.
Burešová J. Papajík, David: Regionální dějiny. Metodologie - problémy - praxe. Ružomberok, Verbum - vydavatelství Katolické univerzity, 2022. Papajík, David: Regionální dějiny. Metodologie - problémy - praxe. Ružomberok 2022. 2022.
Burešová J. Barteček, Ivo: Československá Mona Lisa. Jan Zrzavý. Portrét paní Pavly Osuské (1926). Olomouc 2019. Galerie Demerci, AAA-Antikvity Art Aukce, s. r. o., Olomouc 2019. 2019.
Burešová J. Hájek, Martin: Vrahovice v moderní době. Vrahovice 2019. Vrahovice v moderní době. 2019.
Burešová J. oponentský posudek: Ivo Barteček a kol.: Po českých stopách na Daruvarsku. Olomouc, VUP, 2017. Po českých stopách na Daruvarsku. Olomouc 2017. 2017.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Academic review KHI/91BAR ZS Se 0
20th-Century History KHI/AD20 ZS 2
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Introduction to Historical Work KHI/XUH ZS Se 2
20th Century History KHI/YAD20 ZS 2
History of Russia in the 20th Century (1) KHI/YDR1 ZS Se 1
History of Russia in the 20th Century (1) KHI/YDR1 ZS 1
20th-Century History KHI/XAD20 ZS 2
20th Century History Workshop A KHI/YD20A ZS Se 2
History of Russia in the 20th Century (1) KHI/XDR1 ZS 1
History of Russia in the 20th Century (1) KHI/XDR1 ZS Se 1
20th Century History KHI/XD20 ZS 2
20th Century History Workshop A KHI/XD20A ZS Se 2

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
HAVEL FIF Historické vědy 2012
DRENČKOVÁ FIF Historické vědy 2016
KOPEČEK FIF Historické vědy 2011
SOBOTKOVÁ FIF Historické vědy 2011
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)