doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633240

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.06

docent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
3.06 V době uzavření vysokých škol dle domluvy mailem.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • International Oral History Association (člen, 2018–)
  • Memory Studies Association (člen, 2018–)
  • British Association for Slavonic and East European Studies (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Dějiny-teorie-kritika (člen, 2004–)
Selected publications
Švaříčková Slabáková R., Sobotková I., Filipowicz ML., Zachová A., Kohoutová J., Petrů M. I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. 2018. (KNIHA - CELEK)
Švaříčková Slabáková R., Sobotková I. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Švaříčková Slabáková R. Česká generační paměť druhé světové války. Cesky Casopis Historicky. 2019.
Švaříčková Slabáková R. Konference, která by neměla historikům uniknout: Třetí konference Asociace paměťových studií (Memory Studies Association). Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2019.
Švaříčková Slabáková R. Tak trochu jiný sjezd: 11. sjezd českých historiků – profesní setkání historiček a historiků ČR. Zpráva ze zákulisí. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2018.
Švaříčková Slabáková R. Dějiny emocí: nové paradigma ve studiu historie. Český časopis historický. 2016.
Švaříčková Slabáková R. „Nej-“ kongres v čínském Ťi-nanu. Český časopis historický. 2015.
Švaříčková Slabáková R. The “Most-” Congress in Jinan. Český časopis historický. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Orální historie a paměťová studia: diverzita, či konvergence? Theatrum historiae. 2014.
Švaříčková Slabáková R. La question de l?enracinement dans un nouvel espace. Le cas des Mesdorff-Pouilly. Revue des études slaves. 2007.
Švaříčková Slabáková R. O paměti, historii, vědomí a nevědomí. Současná bádání v paměťových studiích. Dějiny – teorie – kritika. 2007.
Švaříčková Slabáková R. Služebnictvo rakousko-české aristokracie v 19. století. Slezský sborník. 2006.
Švaříčková Slabáková R. Osobní deník - zdroj nebo tvůrce paměti? Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities Supplement 9. 2004.
Petříková J., Slabáková R. 1848: Tournants décisifs pour les relations diplomatiques franco-tchécoslovaques. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1994.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Švaříčková Slabáková R. Räuber und Emporkömmlinge oder edelmütige und moralisch-gesinnungstreue Persönlichkeiten? Der Adel in Böhmen und Mähren im 20. Jahrhundert und sein Mythos. Adel in Schlesien, Band 3 – Adel in Schlesien und Mitteleuropa. Literatur und Kultr von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. 2013.
Švaříčková Slabáková R. Dopisy z války: rodinná korespondence šlechty v napoleonském období. In Kotulán J., Uhlíř D. (Eds.) Sborník prací z V. mezinárodního nepoleonského kongresu. 2006.
Švaříčková Slabáková R. Séparation et éloignement dans une famille de la noblesse du XIXe siècle : trois generations de Mensdorff-Pouilly. Éloignement géographique et cohesion familial (XVe-XXe siècle). 2006.
Slabáková R. Co říká paměť - aneb šlechta v Čechách a na Moravě ve 20. století. Česko-slovenská historická ročenka. 2005.
Slabáková R. Šlechtická emigrace za Francouzské revoluce a rodinná paměť. Napoleonské války a historická paměť. 2005.
Slabáková R. Emigrace a kontrarevoluce a jejich místo v historiografii Francouzské revoluce. Interpretace Francouzské revoluce. 2004.
Slabáková R. Michelet - subjektivita, paměť a postmoderní historiografie. Interpretace Francouzské revoluce. 2004.
Slabáková R. Šlechtická rodina jako zvláštní typ rodiny? Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19.století do současnosti. 2003.
Slabáková R. Il est "Hochst Zeit" aneb Jaký jazyk pro aristokracii v Čechách a na Moravě v 19.století? Komunikace a izolace v české kultuře, Sborník příspěvků z 21.plzeňského sympozia. 2002.
Slabáková R. Jak vykládat historii na přelomu 3.tisíciletí? Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. 2002.
Slabáková R. Rodina a její hodnota u rakousko-české aristokracie v 19. století (na příkladu Dietrichsteinů a Mensdorffů-Pouilly). In Matějček J., Machačová J. (Eds.) Studie k sociálním dějinám. 2001.
Slabáková R. Sociální historie na prahu 21. století aneb k perspektivám sociální historie v postmoderní a post-postmoderní době. In Matějček J., Machačová J. (Eds.) Studie k sociálním dějinám. 2001.
Slabáková R. The values of nobility, European patriotism and philosophical ideas of Richard Coudenhove-Kalergi. In Apollon D., Fure O., Svasand L. (Eds.) Approaching a New Millennium: Lessons from the Past – Prospects for the Future. 2000.
KNIHA - CELEK
Švaříčková Slabáková R. Rodinné strategie šlechty: Mensdorffové-Pouilly v 19. století. Rodinné strategie šlechty : Mensdorffové-Pouilly v 19. století. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Švaříčková Slabáková R. Moderní Evropan první poloviny 19. století jako člověk cítící a citový: emoce v egodokumentech francouzských vojáků revolučních a napoleonských válek. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. 2019.
Švaříčková Slabáková R. "Women have always had harder lives“: Gender Roles and Representations of the Self in the Oral Recollections of Older Czech Women. Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies. 2018.
Švaříčková Slabáková R. Škola imaginace. Natalie Zemon Davis: The Return of Martin Guerre. Historická kniha mého srdce. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Where Is Oral History Today? Individual Memory and the Stories about the Nazi Period. Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Zneklidňující Psaní dějin: Michel de Certeau a jeho epistemologie historie. Historik a jeho dílo. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Freud, paměť a psychohistorie: od nevědomí ke kulturnímu diskurzu. X. sjezd českých historiků. 2013.
Švaříčková Slabáková R. Od živitele k novému muži?: konstrukce maskulinní identity v biografických vyprávěních mužů. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
Švaříčková Slabáková R. Odchod šlechty do exilu a jeho prožívání v očích mužů a žen. In Hazdra Z., Horčička V., Županič J. (Eds.) Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Šlechta v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 20. století - její obraz, její hodnoty a její paměť. In Knoz T., Dvořák J. (Eds.) Šlechta v proměnách věků. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Šlechtic – Příklad Huga Mensdorffa-Pouilly. Člověk na Moravě druhé polovině 20. století. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Role otce, matky a výchovy ve šlechtických rodinách v období první republiky. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 2009.
Švaříčková Slabáková R. Šlechtic - velkostatkář. Příklad Alfonse Vladimíra Mensdorff-Pouilly. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006.
Slabáková R. Materiály Výzkumného institutu Rádia Svobodná Evropa v Open Society Archives v Budapešti. O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. 2004.
Slabáková R. Šlechtic- Příklad Alfonse hraběte Mensdorff-Pouilly. Člověk na Moravě v 19. století. 2004.
Slabáková R. Archivní pozůstalost rodu Mensdorff-Pouilly v Čechách a na Moravě. Sborník prací historických XV, AUPO, Facultas Philosophica, Historica. 1998.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Postmodern historiography KHI/XPH ZS 1
Postmodern historiography KHI/XPH ZS Se 1
Presentation to the thesis KHI/XPTDP LS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 LS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 LS 0
Nobility in 19th-21th century: Values memories, identities KHI/XŠ ZS 1
Nobility in 19th-21th century: Values memories, identities KHI/XŠ ZS Se 1
19th-Century History KHI/XAD19 LS 2
19th Century History KHI/XD19 LS 2
19th Century History Workshop C KHI/XD19C LS Se 4
Theory of Historical Sources III KHI/QNP3 ZS Se 1
Theory of Historical Sources III KHI/QNP3 ZS 1
Methods and movemonts of historical research in the second half of 20th century KHI/XMSB LS Se 1
Methods and movemonts of historical research in the second half of 20th century KHI/XMSB LS 1
Contemporary Trends in Historiography III KHI/QTD3 ZS Se 1
Contemporary Trends in Historiography III KHI/QTD3 ZS 1
Postmodern Thinking in History KHI/YPM ZS 1
Postmodern Thinking in History KHI/YPM ZS Se 1
Nobility of Czech Lands in the Modern Period KHI/YSCZ ZS 1
Nobility of Czech Lands in the Modern Period KHI/YSCZ ZS Se 1
Postmodern Thinking in History KHI/PM ZS Se 1
Postmodern Thinking in History KHI/PM ZS 1
Collective examen from trends 1 KHI/USZT1 ZS 0
Collective examen from trends 2 KHI/USZT2 LS 0
Methods and movemonts of historical research in the second half of 20th century KHI/YMSB LS Se 1
Methods and movemonts of historical research in the second half of 20th century KHI/YMSB LS 1
Nobility of Czech Lands in the Modern Period KHI/SCZ ZS Se 1
Nobility of Czech Lands in the Modern Period KHI/SCZ ZS 1
19th Century History Workshop C KHI/YD19C LS Se 4
Name Faculty Study programme Year of completion
Daniel FRANZKOWSKI FIF Historické vědy 2017
Ivan PUŠ FIF Historické vědy 2019
List contains doctoral study graduates