Doktorské studium

Doktorský studijní program je na katedře historie FF UP od akad. roku 2019/2020 realizován pod názvem:

  • Historické vědy

Zároveň "dobíhá" studium ve studijních oborech:

  • Obecné dějiny 
  • České dějiny 

Obsahová náplň je totožná, a to pro formu studia prezenční i kombinovanou.

Konkretizace podoby doktorských studií na Katedře historie FF UP vychází ze zákona o vysokých školách a dalších upřesňujících předpisů celostátních, Univerzity Palackého a Filozofické fakulty UP (viz web děkanátu FF UP, oddělení vědy a výzkumu, doktorské studium). Doktorské studium je nově čtyřleté s možností prodloužení či přerušení studia. Realizuje se prezenční nebo kombinovanou formou. Povinnosti doktorandů v prezenční i kombinované formě studia jsou stejné. Účastníci prezenčního studia pobírají měsíční stipendium. Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě prokázaného zájmu o vědeckou práci a úspěšného přijímacího řízení. Nutnou podmínkou je předchozí absolvování vysokoškolského studia historických oborů.

Při rozhodování přijímací komise hrají roli dosavadní odborné aktivity uchazeče, kvalita obhájené magisterské práce a úroveň předloženého badatelského záměru.

Přijímací zkouška se realizuje až po uzavření magisterského studia. 

Veškeré konkrétní informace poskytuje celofakultně studijní oddělení děkanátu FF UP na svém webu.

Projekt a doklady o odborné činnosti (viz instrukce děkanátu) se přikládají hned k přihlášce ke studiu (do konce dubna).

Charakteristika doktorských studií v historických oborech:

Doktorský studijní program jako třetí stupeň vysokoškolského studia je realizován formou individuálního studijního plánu, vytvořeného studentem a potrvzeného jeho školitelem v souladu s celofakultně stanoveným studijním rámcem. Je koncipován do pěti modulů s hlavním zaměřením na teoreticko-metodologickou stránku zvládnutí oboru, trendy v soudobé světové historiografii a současně s důrazem na vlastní vědecký výzkum studenta a jeho prezentaci formou dílčích publikací a vystoupeními na odborných fórech. Vrcholem této hlavní oblasti vědecké přípravy je vypracovaná doktorská disertační práce se všemi atributy práce vědecké (přijatá školitelem a kladně posouzená dvěma oponenty). Doktorand má příležitost svou specializaci v oboru a průběh výzkumné práce konzultovat s významnými odborníky v historických a příbuzných vědách.

V rámci studia je povinné složit zkoušku ze dvou světových jazyků (v odůvodněných případech v závislosti na povaze doktorského projektu může oborová rada vyslovit souhlas se zkouškou z jednoho jiného jazyka, např. latiny). Součástí studia je studijní a badatelský pobyt v zahraničí. Povinnou součástí doktorského studia je pedagogická praxe na katedře získaná realizací tematického semináře pod vedením školitele a zvládnutím vypracovat posudek na bakalářskou diplomovou práci. Student má příležitost získat dovednosti v nabídce řady praktických kurzů užitečných pro badatelskou, prezentační, rešeršní a další práci. Má možnost získat zkušenosti s vypracováním grantových projektů a současně s podílem na práci ve výzkumném týmu. Doktorandovi se dále nabízí možnost získat zkušenosti s redakční a editorskou prací, s organizováním odborných konferencí, seminářů, výstav a přednášek. Získává odborné publikační dovednosti v oboru historie.

historické vědy - doktorské studium (čtyřleté prezenční, čtyřleté kombinované) Ph.D.

Doktorský studijní program Historické vědy je realizován jako čtyřletý (v prezenční či kombinované formě). Studijní povinnosti jsou stanoveny v modulech, zaměřených na několik oblastí: vědeckovýzkumné a metodologické problémy, jazykové znalosti, dějiny filozofie, pedagogické zkušenosti (např. vedení semináře, posuzování bakalářských prací), zahraniční stáže, odborné dovednosti (např. redakční a profesně organizační práce), výběr volitelných speciálních předmětů, vlastní vědecký výzkum a práce na disertačním tématu. Všechny povinnosti jsou ohodnoceny kredity se stanovením kreditních limitů. Student si pod vedením svého školitele na začátku studia vytvoří z povinných a doporučeně nabízených předmětů svůj individuální studijní plán v rozmezí 4 let. Absolvent doktorského studijního programu je schopen vědecké práce v historických oborech s uplatněním na vysoce specializovaných akademických či univerzitních pracovištích. Požadavky na uchazeče: Magisterský diplom v historických či těsně příbuzných společenskovědních oborech. U vstupního přijímacího pohovoru uchazeč doloží přehled o své dosavadní odborné práci, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit. Písemný projekt zamýšlené disertační práce. V rozhovoru nad projektem doloží schopnost orientace v odborné literatuře, rozhled po pramenném materiálu, metodologické znalosti.

Podrobné informace viz sekci webu Studentům KHI - Doktorské studium

Komentář k předmětům, FAQ (často kladené dotazy)

Státní doktorská zkouška (ústní)

zjišťuje hloubku znalostí doktoranda se zaměřením na široký tematický kontext dizertační práce v rovině časové a problémové. Dále zjišťuje znalosti v rovině teoretické, metodologické a historiografické 

Dizertační práce

musí přinášet původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Dizertační práci student odevzdává ve třech vázaných exemplářích. Práce je podána v jazyce českém, v jiném jazyce se souhlasem oborové rady doktorského studia na katedře historie. Dizertační práce musí mít požadované formální náležitosti, obecně dané pro vědecké práce v historických oborech. Dizertační práce má mít rozsah minimálně 150 normovaných stran původního odborného textu. Jejími dvěma oponenty (jeden z jiného pracoviště mimo UP) jsou přední odborníci z daného oboru. Zadávaná témata prací by měla odrážet aktuální stav oboru.

Dizertační práce musí obsahovat:

1. Jméno autora, název práce, označení, že jde o doktorskou dizertační práci, prohlášení („Prohlašuji, že jsem dizertační práci vypracoval samostatně, pouze na základě uvedených pramenů a literatury.“), podpis uchazeče.

2. Obsah.

3. Úvod s vytýčením cílů práce a hodnocením zpracovaných pramenů a literatury, teoreticko – metodologická východiska.

4. Vlastní odborný text.

5. Závěr s hodnocením, zda bylo dosaženo vytýčených cílů, přínos práce.

6. Seznam pramenů a literatury.

Poznámkový aparát pod čarou.

Spolu s dizertací doktorand odevzdává autoreferát (teze) své doktorské dizertační práce (v rozsahu max. 20 stran, svázané do sešitu, 15 kusů). Obsahuje charakteristiku zpracovaného tématu, použité prameny a odbornou literaturu, teoretická a metodologická východiska práce, obsah a pojetí tématu, závěr s uvedením výsledků a přínosů práce, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit autora k dané tematice, anglické resumé.

Vzor autoreferátu ke stažení najdete zde.

 

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)