doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633240

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.06

docent

orální historie, paměťová studia, rodinná paměť, paměť 2. světové války, historiografické trendy, gender history, dějiny emocí, dějiny šlechty v moderní době

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 08:30–09:45 3.06 Konzultace možná i v jiné dny dle domluvy emailem

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • International Oral History Association (člen, 2018–)
  • Memory Studies Association (člen, 2018–)
  • British Association for Slavonic and East European Studies (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Dějiny-teorie-kritika (člen, 2004–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Švaříčková Slabáková R. Between Old Traditions and New Approaches: Locating Oral History and Memory Studies in East Central Europe. Slovensky Narodopis-Slovak Ethnology. 2021. (ČLÁNEK)
Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective. In Švaříčková Slabáková R. (Eds.) 2021. (KNIHA - CELEK)
Švaříčková Slabáková R., Sobotková I., Filipowicz ML., Zachová A., Kohoutová J., Petrů M. I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. 2018. (KNIHA - CELEK)
Švaříčková Slabáková R., Sobotková I. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Švaříčková Slabáková R. Historie a smysly: Dějiny smyslů jako směr historického bádání. Český časopis historický. 2022.
Pánek J., Švaříčková Slabáková R., Doležalová A., Ďurčanský M., Hlavačka M., Lenderová M., Rychlík J., Vorel P., Baron R. XXIII. mezinárodní kongres historických věd v Poznani. Český časopis historický. 2022.
Švaříčková Slabáková R. Česká generační paměť druhé světové války. Cesky Casopis Historicky. 2019.
Švaříčková Slabáková R. Konference, která by neměla historikům uniknout: Třetí konference Asociace paměťových studií (Memory Studies Association). Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2019.
Švaříčková Slabáková R. Tak trochu jiný sjezd: 11. sjezd českých historiků – profesní setkání historiček a historiků ČR. Zpráva ze zákulisí. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2018.
Švaříčková Slabáková R. Dějiny emocí: nové paradigma ve studiu historie. Český časopis historický. 2016.
Švaříčková Slabáková R. „Nej-“ kongres v čínském Ťi-nanu. Český časopis historický. 2015.
Švaříčková Slabáková R. The “Most-” Congress in Jinan. Český časopis historický. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Orální historie a paměťová studia: diverzita, či konvergence? Theatrum historiae. 2014.
Švaříčková Slabáková R. La question de l?enracinement dans un nouvel espace. Le cas des Mesdorff-Pouilly. Revue des études slaves. 2007.
Švaříčková Slabáková R. O paměti, historii, vědomí a nevědomí. Současná bádání v paměťových studiích. Dějiny – teorie – kritika. 2007.
Švaříčková Slabáková R. Služebnictvo rakousko-české aristokracie v 19. století. Slezský sborník. 2006.
Švaříčková Slabáková R. Osobní deník - zdroj nebo tvůrce paměti? Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities Supplement 9. 2004.
Petříková J., Slabáková R. 1848: Tournants décisifs pour les relations diplomatiques franco-tchécoslovaques. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1994.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Švaříčková Slabáková R. Räuber und Emporkömmlinge oder edelmütige und moralisch-gesinnungstreue Persönlichkeiten? Der Adel in Böhmen und Mähren im 20. Jahrhundert und sein Mythos. Adel in Schlesien, Band 3 – Adel in Schlesien und Mitteleuropa. Literatur und Kultr von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. 2013.
Švaříčková Slabáková R. Dopisy z války: rodinná korespondence šlechty v napoleonském období. In Kotulán J., Uhlíř D. (Eds.) Sborník prací z V. mezinárodního nepoleonského kongresu. 2006.
Švaříčková Slabáková R. Séparation et éloignement dans une famille de la noblesse du XIXe siècle : trois generations de Mensdorff-Pouilly. Éloignement géographique et cohesion familial (XVe-XXe siècle). 2006.
Slabáková R. Co říká paměť - aneb šlechta v Čechách a na Moravě ve 20. století. Česko-slovenská historická ročenka. 2005.
Slabáková R. Šlechtická emigrace za Francouzské revoluce a rodinná paměť. Napoleonské války a historická paměť. 2005.
Slabáková R. Emigrace a kontrarevoluce a jejich místo v historiografii Francouzské revoluce. Interpretace Francouzské revoluce. 2004.
Slabáková R. Michelet - subjektivita, paměť a postmoderní historiografie. Interpretace Francouzské revoluce. 2004.
Slabáková R. Šlechtická rodina jako zvláštní typ rodiny? Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19.století do současnosti. 2003.
Slabáková R. Il est "Hochst Zeit" aneb Jaký jazyk pro aristokracii v Čechách a na Moravě v 19.století? Komunikace a izolace v české kultuře, Sborník příspěvků z 21.plzeňského sympozia. 2002.
Slabáková R. Jak vykládat historii na přelomu 3.tisíciletí? Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. 2002.
Slabáková R. Rodina a její hodnota u rakousko-české aristokracie v 19. století (na příkladu Dietrichsteinů a Mensdorffů-Pouilly). In Matějček J., Machačová J. (Eds.) Studie k sociálním dějinám. 2001.
Slabáková R. Sociální historie na prahu 21. století aneb k perspektivám sociální historie v postmoderní a post-postmoderní době. In Matějček J., Machačová J. (Eds.) Studie k sociálním dějinám. 2001.
Slabáková R. The values of nobility, European patriotism and philosophical ideas of Richard Coudenhove-Kalergi. In Apollon D., Fure O., Svasand L. (Eds.) Approaching a New Millennium: Lessons from the Past – Prospects for the Future. 2000.
KNIHA - CELEK
Čermák I., Šikl R., Chrz V., Švaříčková Slabáková R., Filip M., Vobořil D., Hoskovcová S., Černá M. Příběh československé psychologie: rozhovory s osobnostmi oboru II. In Čermák I., Šikl R. (Eds.) 2022.
Švaříčková Slabáková R. Rodinné strategie šlechty: Mensdorffové-Pouilly v 19. století. Rodinné strategie šlechty : Mensdorffové-Pouilly v 19. století. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Švaříčková Slabáková R. Rod Mensdorff-Pouilly a boskovický velkostatek. Boskovice 1222-2022. 2022.
Švaříčková Slabáková R. Czech Family Stories of Communism: Family Memories at the Intersection of Family Values, Family Relations and National Memory. Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective. 2021.
Švaříčková Slabáková R. Family Memory as a Prospective Field of Memory Studies: Past, Present, Future. In Švaříčková Slabáková R. (Eds.) Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective. 2021.
Švaříčková Slabáková R. Jak se dělá historie: snění a psaní o šlechtě/How history is made: dreaming and writing about the nobility. Dobrodružství historické interpretace/The Adventure of Historical Interpretation. 2021.
Švaříčková Slabáková R. Moderní Evropan první poloviny 19. století jako člověk cítící a citový: emoce v egodokumentech francouzských vojáků revolučních a napoleonských válek. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. 2019.
Švaříčková Slabáková R. "Women have always had harder lives“: Gender Roles and Representations of the Self in the Oral Recollections of Older Czech Women. Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies. 2018.
Švaříčková Slabáková R. Škola imaginace. Natalie Zemon Davis: The Return of Martin Guerre. Historická kniha mého srdce. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Where Is Oral History Today? Individual Memory and the Stories about the Nazi Period. Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Zneklidňující Psaní dějin: Michel de Certeau a jeho epistemologie historie. Historik a jeho dílo. 2015.
Švaříčková Slabáková R. Freud, paměť a psychohistorie: od nevědomí ke kulturnímu diskurzu. X. sjezd českých historiků. 2013.
Švaříčková Slabáková R. Od živitele k novému muži?: konstrukce maskulinní identity v biografických vyprávěních mužů. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
Švaříčková Slabáková R. Odchod šlechty do exilu a jeho prožívání v očích mužů a žen. In Hazdra Z., Horčička V., Županič J. (Eds.) Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Šlechta v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 20. století - její obraz, její hodnoty a její paměť. In Knoz T., Dvořák J. (Eds.) Šlechta v proměnách věků. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Šlechtic – Příklad Huga Mensdorffa-Pouilly. Člověk na Moravě druhé polovině 20. století. 2011.
Švaříčková Slabáková R. Role otce, matky a výchovy ve šlechtických rodinách v období první republiky. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 2009.
Švaříčková Slabáková R. Šlechtic - velkostatkář. Příklad Alfonse Vladimíra Mensdorff-Pouilly. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006.
Slabáková R. Materiály Výzkumného institutu Rádia Svobodná Evropa v Open Society Archives v Budapešti. O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. 2004.
Slabáková R. Šlechtic- Příklad Alfonse hraběte Mensdorff-Pouilly. Člověk na Moravě v 19. století. 2004.
Slabáková R. Archivní pozůstalost rodu Mensdorff-Pouilly v Čechách a na Moravě. Sborník prací historických XV, AUPO, Facultas Philosophica, Historica. 1998.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
Švaříčková Slabáková R. Recenze na monografii Po stopách kultury, přírody i poznání. Moderní dějiny - Modern History. 2022.
Švaříčková Slabáková R. Recenze na monografii Příběh československé psychologie I: Rozhovory s osobnostmi oboru. Český časopis historický. 2021.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Petrželková M. Sokol - tělocvičná jednota Boskovice. In Denk L., Švaříčková Slabáková R. (Eds.) 2021.
PROJEKT
Švaříčková Slabáková R., Nakládalová I., Sindbaek Andersen T., Heimo A. Building Research Excellence in Memory Studies in the Czech Republic: Interdisciplinarity, Mediation, Transnationality. Horizon 2020 rámcový program. 2022.
Švaříčková Slabáková R., Stenzl V., Oppeltová J., Slavíková V., Šimková E., Nekardová E., Jurčeková A., Baron T., Valc J., Mazura I. Vytvoření informační základny pro budoucí implementaci metod forenzní genetické genealogie a forenzní genomiky do kriminalistické praxe. Ministerstvo vnitra ČR, Program Impakt 1. 2022.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BARTOŠOVÁ FIF Historické vědy 2022
KOHOUTOVÁ FIF Historické vědy 2022
FRANZKOWSKI FIF Historické vědy 2017
PUŠ FIF Historické vědy 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)