Doktorské studium

Doktorský studijní program je na katedře historie FF UP od akad. roku 2019/2020 realizován pod názvem:

  • Historické vědy

Zároveň "dobíhá" studium ve studijních oborech:

  • Obecné dějiny 
  • České dějiny 

Obsahová náplň je totožná, a to pro formu studia prezenční i kombinovanou.

Konkretizace podoby doktorských studií na Katedře historie FF UP vychází ze zákona o vysokých školách a dalších upřesňujících předpisů celostátních, Univerzity Palackého a Filozofické fakulty UP (viz web děkanátu FF UP, oddělení vědy a výzkumu, doktorské studium). Doktorské studium je nově čtyřleté s možností prodloužení či přerušení studia. Realizuje se prezenční nebo kombinovanou formou. Povinnosti doktorandů v prezenční i kombinované formě studia jsou stejné. Účastníci prezenčního studia pobírají měsíční stipendium. Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě prokázaného zájmu o vědeckou práci a úspěšného přijímacího řízení. Nutnou podmínkou je předchozí absolvování vysokoškolského studia historických oborů.

Při rozhodování přijímací komise hrají roli dosavadní odborné aktivity uchazeče, kvalita obhájené magisterské práce a úroveň předloženého badatelského záměru.

Přijímací zkouška se realizuje až po uzavření magisterského studia. 

Veškeré konkrétní informace poskytuje celofakultně studijní oddělení děkanátu FF UP na svém webu.

Projekt a doklady o odborné činnosti (viz instrukce děkanátu) se přikládají hned k přihlášce ke studiu (do konce dubna).

Charakteristika doktorských studií v historických oborech:

Doktorský studijní program jako třetí stupeň vysokoškolského studia je realizován formou individuálního studijního plánu, vytvořeného studentem a potrvzeného jeho školitelem v souladu s celofakultně stanoveným studijním rámcem. Je koncipován do pěti modulů s hlavním zaměřením na teoreticko-metodologickou stránku zvládnutí oboru, trendy v soudobé světové historiografii a současně s důrazem na vlastní vědecký výzkum studenta a jeho prezentaci formou dílčích publikací a vystoupeními na odborných fórech. Vrcholem této hlavní oblasti vědecké přípravy je vypracovaná doktorská disertační práce se všemi atributy práce vědecké (přijatá školitelem a kladně posouzená dvěma oponenty). Doktorand má příležitost svou specializaci v oboru a průběh výzkumné práce konzultovat s významnými odborníky v historických a příbuzných vědách.

V rámci studia je povinné složit zkoušku ze dvou světových jazyků (v odůvodněných případech v závislosti na povaze doktorského projektu může oborová rada vyslovit souhlas se zkouškou z jednoho jiného jazyka, např. latiny). Součástí studia je studijní a badatelský pobyt v zahraničí. Povinnou součástí doktorského studia je pedagogická praxe na katedře získaná realizací tematického semináře pod vedením školitele a zvládnutím vypracovat posudek na bakalářskou diplomovou práci. Student má příležitost získat dovednosti v nabídce řady praktických kurzů užitečných pro badatelskou, prezentační, rešeršní a další práci. Má možnost získat zkušenosti s vypracováním grantových projektů a současně s podílem na práci ve výzkumném týmu. Doktorandovi se dále nabízí možnost získat zkušenosti s redakční a editorskou prací, s organizováním odborných konferencí, seminářů, výstav a přednášek. Získává odborné publikační dovednosti v oboru historie.

historické vědy - doktorské studium (čtyřleté prezenční, čtyřleté kombinované) Ph.D.

Doktorský studijní program Historické vědy je realizován jako čtyřletý (v prezenční či kombinované formě). Studijní povinnosti jsou stanoveny v modulech, zaměřených na několik oblastí: vědeckovýzkumné a metodologické problémy, jazykové znalosti, dějiny filozofie, pedagogické zkušenosti (např. vedení semináře, posuzování bakalářských prací), zahraniční stáže, odborné dovednosti (např. redakční a profesně organizační práce), výběr volitelných speciálních předmětů, vlastní vědecký výzkum a práce na disertačním tématu. Všechny povinnosti jsou ohodnoceny kredity se stanovením kreditních limitů. Student si pod vedením svého školitele na začátku studia vytvoří z povinných a doporučeně nabízených předmětů svůj individuální studijní plán v rozmezí 4 let. Absolvent doktorského studijního programu je schopen vědecké práce v historických oborech s uplatněním na vysoce specializovaných akademických či univerzitních pracovištích. Požadavky na uchazeče: Magisterský diplom v historických či těsně příbuzných společenskovědních oborech. U vstupního přijímacího pohovoru uchazeč doloží přehled o své dosavadní odborné práci, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit. Písemný projekt zamýšlené disertační práce. V rozhovoru nad projektem doloží schopnost orientace v odborné literatuře, rozhled po pramenném materiálu, metodologické znalosti.

Podrobné informace viz sekci webu Studentům KHI - Doktorské studium

Komentář k předmětům, FAQ (často kladené dotazy)

Státní doktorská zkouška (ústní)

zjišťuje hloubku znalostí doktoranda se zaměřením na široký tematický kontext dizertační práce v rovině časové a problémové. Dále zjišťuje znalosti v rovině teoretické, metodologické a historiografické 

Dizertační práce

musí přinášet původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Dizertační práci student odevzdává ve třech vázaných exemplářích. Práce je podána v jazyce českém, v jiném jazyce se souhlasem oborové rady doktorského studia na katedře historie. Dizertační práce musí mít požadované formální náležitosti, obecně dané pro vědecké práce v historických oborech. Dizertační práce má mít rozsah minimálně 150 normovaných stran původního odborného textu. Jejími dvěma oponenty (jeden z jiného pracoviště mimo UP) jsou přední odborníci z daného oboru. Zadávaná témata prací by měla odrážet aktuální stav oboru.

Dizertační práce musí obsahovat:

1. Jméno autora, název práce, označení, že jde o doktorskou dizertační práci, prohlášení („Prohlašuji, že jsem dizertační práci vypracoval samostatně, pouze na základě uvedených pramenů a literatury.“), podpis uchazeče.

2. Obsah.

3. Úvod s vytýčením cílů práce a hodnocením zpracovaných pramenů a literatury, teoreticko – metodologická východiska.

4. Vlastní odborný text.

5. Závěr s hodnocením, zda bylo dosaženo vytýčených cílů, přínos práce.

6. Seznam pramenů a literatury.

Poznámkový aparát pod čarou.

Spolu s dizertací doktorand odevzdává autoreferát (teze) své doktorské dizertační práce (v rozsahu max. 20 stran, svázané do sešitu, 15 kusů). Obsahuje charakteristiku zpracovaného tématu, použité prameny a odbornou literaturu, teoretická a metodologická východiska práce, obsah a pojetí tématu, závěr s uvedením výsledků a přínosů práce, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit autora k dané tematice, anglické resumé.

Vzor autoreferátu ke stažení najdete zde.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)