Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633254

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

1.05

odborný asistent

Pomocné vědy historické, zejména kodikologie, historická chronologie a paleografie, dějiny tištěných knih a knihoven se specializací na knihovny farní, děkanské, vikariátní a klášterní. Nauka o pramenech se zaměřením na prameny narativní a specializací na řeholní instituce v 17. a 18. století. Kulturní a církevní dějiny raného novověku se zaměřením na barokní slavnosti.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 09:45–10:45 1.05 Chcete-li si domluvit individuální konzultace, případně konzultace ve zkouškovém období, kontaktujte mne prosím na mailu.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Odborná komise

  • VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica (člen, 2022–)

Jiné komise a orgány

  • Historická komise pro kanonizaci bl. Hroznaty (člen, 2012–)
ČLÁNEK
OPPELTOVÁ J. Jan Bistřický (12. 6. 1930-21. 10. 2008). Český časopis historický. 2009.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Košťálova farní knihovna pro lid ve Skuhrově. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
Kroupová J., OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Prameny k poutnímu místu Vraclav u Vysokého Mýta. Kniha zázračných uzdravení z let 1738-1811. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
OPPELTOVÁ J. Tři moravská zastavení Jana Bistřického. Časopis Matice moravské. 2008.
Oppeltová J. Hledání jediné autenticity. Na okraj jednoho stanoviska. Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa. Příloha časopisu Zprá. 1997.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Oppeltová J. Annus iubilaeus Gradicensis aneb slavnost šestistého výročí příchodu premonstrátů na Klášterní Hradisko u Olomouce v roce 1751. Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k. .
Oppeltová J. Zednický mistr Carl Antoni Reina a jeho podíl na barokní architektuře Čech a Moravy. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná F 37 - 39. .
SLAVÍKOVÁ V., OPPELTOVÁ J., KOLOVRATNÍK M. Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. Několik poznámek k historii knihovny, jejímu uspořádán a skladbě fondu. In HRUBÁ M. (Eds.) Sborník k 950. výročí založení litoměřické kapituly. 2007.
Oppeltová J. Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. I. Dílo barokní zbožnosti (1550-1945). In . (Eds.) Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 1999.
Oppeltová J. Obraz barokních poutí na Svatý kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní premonstrátské residence. Staré stezky. Poutní cesty. Soubor referátů z 4. pracovního setkání. 1999.
KNIHA - CELEK
Bartůšek V., Bobková K., Bočková A., Brčák M., Čapská V., Černušák T., Čornejová I., Elbel M., Havlík J., Holubová M., Hradil F., Jacková M., Kašpárková J., Kuchařová H., Mareš K., Maťa P., Mihola J., Mikulec J., Oppeltová J., Pacovský K., Pavelková J., Podavka O., Svoboda M., Tejček M., Trnka P., Wolf J., Zářecká K., Zdichynec J., Zouhar J. Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Oppeltová J., Kuchařová H. Providentia oder Memoria? Kopialbücher des Stiftes Schlägl im Kontext der narrativen Quellen der Böhmisch-Mährischen Zirkarie. Stift Schlägl. Beiträge zu Geschichte und Kultur. 2019.
Oppeltová J. Obraz knihovny prof. Miloše Stehlíka v Benediktinském opatství Rajhrad. Miloš Stehlík: milovník krásna : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 1. prosince 2017 - 31. ledna 2018. 2017.
Kysučan L., Oppeltová J. Portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově. Minulostí západočeského kraje. 2017.
Oppeltová J., Poskočilová M. Sbírka biblí P. Jana Mrvy. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
OPPELTOVÁ J. Nunc dimittis Jana Bistřického (12. 6. 1930 - 21. 10. 2008). Almanach medievisty-editora. 2011.
OPPELTOVÁ J. Premonstrátská kanonie Hradisko u Olomouce a její kulturní prostředí. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura z let 1620-1780. Historie a kultura. 2011.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. [Bernard Wancke]: Seminarium olivarum sive Sancti Norberti dicti pacis angeli orbe Evropaeo dilatata consangvinitas, sex et qvinqve historiis elogice et breviter proposita. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Enthronisticum parthenium sive gloria et honor neoinauguratae augustissimae coelorum reginae Mariae in thaumaturga effigie sua. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Franciscus Svoboda: Panegyricus sacri, candidissimi, canonici, ac exempti ordinis praemonstratensis antiquissimae, celeberrimae, et regiae canoniae gradicenae dictus. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Paulus Ferdinandus Waczlavik: Harmoge angelica, seu thomistica harmonia decreti divini ab intrinseco efficacis. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J. Historie, pořádání a katalogizace farních knihoven. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Několik poznámek k uložení a ochraně archiválií, knih a notového materiálu. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J. Farní knihovny a archivy církve římskokatolické z pohledu vysokoškolského pedagoga. Církevní archivy a fondy v České republice. 2007.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Postavení a role katolického faráře v malém světě nábožensky rozdělené obce. Farnost Horní Sloupnice a její duchovní správci. Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
PROJEKT
Švaříčková Slabáková R., Stenzl V., Oppeltová J., Slavíková V., Šimková E., Nekardová E., Jurčeková A., Baron T., Valc J., Mazura I. Vytvoření informační základny pro budoucí implementaci metod forenzní genetické genealogie a forenzní genomiky do kriminalistické praxe. Ministerstvo vnitra ČR, Program Impakt 1. 2022.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Seminář k dějinám středověku H KHI/XDSH LS Se 2
Publikační činnost v oboru KHI/YPC ZS 0
Propedeutika diplomatiky KHI/YPD ZS 2
Propedeutika paleografie novověku 1 KHI/YPP1 ZS Se 2
Propedeutika paleografie novověku 2 KHI/YPP2 LS Se 2
Paleografie starověku a středověku (H) KHI/YPSSH LS 1
Paleografie starověku a středověku (H) KHI/YPSSH LS Se 1
Paleografie starověku a středověku 1 KHI/YPSS1 ZS Se 1
Paleografie starověku a středověku 1 KHI/YPSS1 ZS 1
Paleografie starověku a středověku 2 KHI/YPSS2 LS Se 1
Paleografie starověku a středověku 2 KHI/YPSS2 LS 1
Prezentace tématu BP KHI/YPTBP ZS Se 0
Kodikologie KHI/XHK ZS 1
Kodikologie KHI/XHK ZS Se 1
Terénní praxe 1 KHI/YTP1 LS Cv 0
Terénní praxe 2 KHI/YTP2 LS Cv 0
Terénní praxe 3 KHI/YTP3 LS Cv 0
Terénní praxe 4 KHI/YTP4 LS Cv 0
Terénní praxe 5 KHI/YTP5 LS Cv 0
Terénní praxe 6 KHI/YTP6 LS Cv 0
Stavební památka KHI/QSP LS Cv 0
Terénní praxe 7 KHI/YTP7 LS Cv 0
Základy ediční praxe 1 KHI/YZE1 ZS Se 2
Pomocné vědy historické 1 KHI/XPV1 ZS 2
Pomocné vědy historické 1 KHI/XPV1 ZS Se 2
Pomocné vědy historické 2 KHI/XPV2 LS 2
Pomocné vědy historické 2 KHI/XPV2 LS Se 4
Archivní praxe 1 KHI/YAP1 LS Cv 0
Archivní praxe 2 KHI/YAP2 LS Cv 0
Aktivní účast na konferenci KHI/YAU ZS 0
Propedeutika hist. chronol. a metrolog. KHI/YCM LS Se 2
Doplňková praxe v paměťové instituci 1 KHI/YDP1 LS Cv 0
Doplňková praxe v paměťové instituci 2 KHI/YDP2 LS Cv 0
Doplňková praxe v paměťové instituci 3 KHI/YDP3 LS Cv 0
Doplňková praxe v paměťové instituci 4 KHI/YDP4 LS Cv 0
Doplňková praxe v paměťové instituci 5 KHI/YDP5 LS Cv 0
Doplňková praxe v paměťové instituci 6 KHI/YDP6 LS Cv 0
Doplňková praxe v paměťové instituci 7 KHI/YDP7 LS Cv 0
Pomocné vědy historické - muzikologie KHI/PVHMK ZS Se 2
Pomocné vědy historické - muzikologie KHI/PVHMK ZS 2
Kodikologie KHI/XAK ZS 1
Kodikologie KHI/XAK ZS Se 1
Seminář k dějinám středověku H KHI/YDSH LS Se 2
Pomocné vědy historické - muzikologie 1 KHI/PVMU1 ZS 1
Pomocné vědy historické - muzikologie 1 KHI/PVMU1 ZS Se 1
Pomocné vědy historické - muzikologie 2 KHI/PVMU2 LS Se 1
Pomocné vědy historické - muzikologie 2 KHI/PVMU2 LS 1
Katalogizace grafických technik KHI/YGT ZS Se 0
Propedeutika heraldiky a sfragistiky KHI/YHS ZS Se 2
Propedeutika kodikologie a genealogie KHI/YKG ZS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)