Archeologie

Bakalářské studium

Studijní programy prezenčního (samostatný, maior, minor) a kombinovaného (samostatný) studia

Tříleté bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci reflektuje současné trendy a potřeby oboru archeologie v akademickém prostředí i v reálné praxi. Je rozděleno na teoretickou a praktickou výuku. Těžiště teoretické části spočívá ve zvládnutí základní metodiky a problematiky oboru, včetně poznání jednotlivých prehistorických, protohistorických, středověkých a raně novověkých období, a to obzvláště ve středomoravském regionu. Praktická část je věnována artefaktuální archeologii a práci s jednotlivými archeologickými předměty, terénním archeologickým výzkumům a výuce jejich dokumentace, jakož i zpracování a možnostem vyhodnocení získaného materiálu. Součástí praktické výuky je také ošetřování a konzervace archeologického materiálu či používaní archeologických počítačových databází a programů.

Základní rozdíl v jednotlivých studijních programech (samostatný, maior, minor) spočívá především v rozsahu studovaných předmětů. Ti, kteří své studium budou zakončovat bakalářskou diplomovou prací z archeologie, absolvují větší množství seminářů, cvičení či výběrových přednášek z archeologie a interdisciplinárních oborů, při nichž je kladen důraz na samostatnou práci studenta (např. vypracování semestrálních a seminárních prací, vytváření prezentací výsledků vlastní práce apod.). Nároky jsou zvýšeny rovněž v praktické části studia, a to nejen zařazením archeologické prospekce, ale také větším množstvím odborné terénní archeologické praxe, odborné praxe v archeologické laboratoři a praktických cvičení s archeologickým materiálem.  

Základním cílem tříletého bakalářského studia je vychovat absolventy, kteří budou schopni pracovat na pozicích archeologických terénních techniků a dokumentátorů v organizacích zabývajících se záchrannými archeologickými výzkumy, v institucích památkové péče a v muzeích. Cílem studia je rovněž vychovat odborné pracovníky schopné badatelské činnosti, a položit tak základ k rychlejšímu vědeckému vyhodnocování archeologických výzkumů i muzejních archeologických sbírkových fondů na střední Moravě. Zavedením kombinované formy studia chceme poskytnout možnost doplnění odborného vzdělání např. stávajícím pracovníkům archeologických institucí, kteří pracují na pozicích terénních techniků a dokumentátorů bez patřičného ohodnocení. 

Informace pro studenty bakalářského kombinovaného („dálkového“) studia v letním semestru 2021/2022


Navazující magisterské studium

Studijní programy prezenčního studia (samostatný, maior, minor)

Navazující magisterské studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vychází z bakalářského studia tohoto oboru. Rozšiřuje možnosti pracovního uplatnění absolventů a umožňuje studentům dokončit v Olomouci standardní archeologické vzdělání. Obdobně jako bakalářské studium klade rovněž magisterské studium velký důraz na propojení s praxí, interdisciplinární spolupráci, artefaktuální archeologii a detailní znalost archeologie regionu střední Moravy. Magisterské studium navíc rozšiřuje znalosti studentů v metodice oboru a v archeologii širšího evropského prostoru, zároveň umožňuje užší specializaci na zvolenou problematiku či období. Díky volitelným výběrovým přednáškám, seminářům a cvičením studenti mohou získat znalosti z rozmanitých společenskovědních a přírodovědných oborů, zejména historie, kterou mohou studovat paralelně na témže pracovišti. Oproti jiným programům magisterského studia archeologie v České republice jsou studenti archeologie na olomoucké univerzitě seznamováni s jednotlivými fenomény (např. sídelní struktury a strategie, svět idejí a pohřební ritus) průřezově od paleolitu po 20. století.

Základní rozdíl v jednotlivých studijních programech (samostatný, maior, minor) spočívá především v rozsahu studovaných předmětů. Studium je rozděleno do čtyř semestrů. První tři jsou spojeny s aktivní prezenční výukou, kdy studenti budou pravidelně navštěvovat přednášky, semináře a cvičení. První semestr je věnován historii oboru, problematice sídelních struktur a úvodu do jednotlivých specializací. Druhý semestr je spojen se způsobem přípravy a metodikou projektu archeologického výzkumu, s problematikou rekonstrukce světa idejí a pohřebního ritu, s vybranými kapitolami ze zvolené specializace a s detailním poznáváním movitých artefaktů studovaného období. Třetí semestr seznamuje studenty se současnými trendy v teorii oboru, v interdisciplinárním výzkumu i ve zvolené specializaci. Čtvrtý semestr (u studijních programů samostatný a maior) je věnován samostatné práci na diplomovém úkolu, spojeném s konzultacemi s vedoucími diplomových prací a s přípravou na státní závěrečnou zkoušku.

Nedílnou součástí studia jsou odborné praxe s praktickými cvičeními jak na terénních archeologických či interdisciplinárních výzkumech, tak i v archeologických laboratořích zaměřených na konzervaci, evidenci a analýzu archeologického movitého materiálu. Velký prostor je během studia věnován práci na diplomovém úkolu a v diplomových seminářích, kde student zdokonaluje svoji zvolenou odbornost. Výuku zajišťují primárně pracovníci katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomoucké univerzitní archeologické pracoviště však čerpá rovněž z dlouhodobé spolupráce s archeologickými regionálními i zahraničními institucemi, proto jsou do výuky zapojeni v rámci speciálních témat či problematik také externí vyučující z jiných odborných archeologických pracovišť. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)