prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633249, 585633233

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.14

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Děkan (1. 2. 2003 – 31. 1. 2006)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky
VYBRANÉ PUBLIKACE
Elbel M. Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. In Barteček I. (Eds.) Bohemia Franciscana. Františkánská řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. 2001. (KNIHA - CELEK)
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Barteček I., Hastík J. České umění v exilu.Teze projektu na příkladu českého umění ve Vídni. In Burešová J. (Eds.) Studie z dějin emigrace, svazek 6. 2010.
Barteček I. Úvod. In ., . (Eds.) Nederlandica III. Aspecten von de extramurale neerlandistiek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. 2008.
Kouřil M. Augustin Olomoucký, 1467-1513. In Barteček I. (Eds.) Historiografie Moravy a Slezska. 2001.
Barteček I. Exil jako předmět výzkumu a životní zkušenost - Otakar Odložilík. Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. 2001.
Trapl M. František Matouš Klácel, 1808-1882. In Barteček I. (Eds.) Historiografie Moravy a Slezska. 2001.
Barteček I. Historiografie Moravy a Slezska. Historiografie Moravy a Slezska. 2001.
Hrabová L. Jan Dubravius, 1486-1553. In Barteček I. (Eds.) Historiografie Moravy a Slezska. 2001.
Macková M. Johann Loserth, 1846-1936. In Barteček I. (Eds.) Historiografie Moravy a Slezska. 2001.
Trapl M. Miloslav Trapl 1899-1977. In Barteček I. (Eds.) Historiografie Moravy a Slezska. 2001.
Barteček I. Topografie krajanské přítomnosti v Latinské Americe. Minulost a současnost. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. 2000.
Barteček I. Česká krajanská komunita v Latinské Americe. Sborník prací historických XVI, AUPO, Facultas Philosophica, Historica 28. 1999.
Barteček I. Deutsche Historiographie in Mähren. Ein Thema für Geschichtes - und Literaturforschung. Mährische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandsaufnahme. Beiträge der internationalen Konferenz. 1999.
Barteček I. Dopis Ladislavu Hosákovi. Sborník prací historických XVI, AUPO, Facultas Philosophica, Historica 28. 1999.
Barteček I. Expedice Jižní Amerika 1997-1998. Sborník prací historických XVI, AUPO, Facultas Philosophica, Historica 28. 1999.
Barteček I. Novověký exil. Česko - slovenská historická ročenka 1999. 1999.
Barteček I. Otakar Odložilík, Nové Španělsko, exil a jezuité. Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k. 1999.
Barteček I. Apeninské slunce - Palackého cesta do Itálie roku 1837. Palackého cesta : pohledy na život a činnost Františka Palackého a lidí mu blízkých. 1998.
Barteček I. Diplomatický cestopis Vlastimila Kybala (Mexiko 1935-36). Sborník prací historických XV, AUPO, Facultas Philosophica, Historica 27-1996. 1998.
Barteček I. Životní jubileum docentky Jiřiny Holinkové. Sborník prací historických XV, AUPO, Facultas Philosophica, Historica 27-1996. 1998.
Barteček I. Vlastimil Kybal a Španělsko. České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů. 1996.
Barteček I. Vystěhovalectví do Latinské Ameriky. Češi v cizině. 1996.
KNIHA - CELEK
Barteček I., Kočí J., Kočí V., Preissová Krejčí A., Skotáková J., Stranjik H. Po českých stopách na Daruvarsku. 2017.
Barteček I., Jiránek J. Češi a Slováci v Chile ve 20. století. 2013.
BARTEČEK I., Jiránek J. Češi a Slováci v Chile ve 20. století. 2012.
BARTEČEK I., Hastík J. České umění v exilu. Vídeň. 2010.
Barteček I., Burešová J. Informační příručka Katedry historie FF UP v Olomouci. Informační příručka Katedry historie FF UP v Olomouci. 2001.
Burešová J., Barteček I. Informační příručka Katedry historie FF UP v Olomouci. Informační příručka Katedry historie FF UP v Olomouci. 2001.
Barteček I. Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe. Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe. 2000.
Barteček I. Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku (Studie a dokumenty). Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku. 1999.
Barteček I. Ostrava v dobových pohledech. Ostrava v dobových pohledech. 1998.
Barteček I. Palacký - památník na oslavu dvoustých narozenin. Palacký - památník na oslavu dvoustých narozenin. 1998.
Barteček I. Jezuité zemí Koruny české v Latinské Americe. Atelier Milata. 1997.
Barteček I. Ostrava in Period Postcards. Ostrava in Period Postcards. 1997.
Barteček I. České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů. In Barteček I. (Eds.) České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů. 1996.
Barteček I. České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů. In Barteček I. (Eds.) České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů. 1996.
KAPITOLA V KNIZE
Barteček I. České stavovské povstání (1618-1620). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č. 2015.
Barteček I. Návraty J. L. Fischera. Josef Ludvík Fischer - výbor z díla III. 2013.
Barteček I. Úvodem. České kotrmelce. 2012.
Barteček I. Doslov. In Glonek J. (Eds.) Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci. 2010.
Barteček I. Past and Current Situation of Czech-Argentinean Relations. Society of Information and Communication Emerging Technologies and their Applications in Society and Arts. Second Czech-Argentine Biennale Workshop, Buenos Aires. 2009.
Barteček I. Předmluva děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Barteček I. Předmluva děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
KONEČNÝ K., Barteček I. Francisco Carlos Šterba. In Barteček I. (Eds.) Češi a Slováci v Latinské Americe. 2008.
KONEČNÝ K., Barteček I. Francisco Carlos Šterba. In Barteček I. (Eds.) Češi a Slováci v Latinské Americe. 2008.
Fiala J. Romuald Promberger. In Barteček I. (Eds.) Osobnosti Olomouckého kraje 1850-2008. 2008.
Barteček I. Josef Polišenský – Mezi Prahou a Olomoucí. Slovo úvodem. In . (Eds.) Ad honorem Josef Polišenský 1915-2001. 2007.
Barteček I. Slovo děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. In . (Eds.) Cena Františka Palackého za rok 2006 (prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.). 2006.
Barteček I. Josef Šusta a Kolumbův lodní deník. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, Světová putování a česká knižní kultura. 2000.
Barteček I. Topografie krajanské přítomnosti v Latinské Americe. Minulost a současnost. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. 2000.
Barteček I. Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Kdo je kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. 1999.
Barteček I. Die Böhmische Frage im Dreißigjährigen Krieg. Der Westfälische Friede, Hrsg. von Heinz Duchhardt, München. 1998.
ABSTRAKT
Barteček I. III. Kongres českých politologů. Česká společnost pro politické vědy. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Barteček I., Droberjar E. Malá Haná - paměť kulturní krajiny. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Šamberger Z., BARTEČEK I. Ad honorem Josef Polišenský 1915-2001. 2007.
VÝSTAVA
Rudolf J., Barteček I. Portolánový atlas 1563 v Olomouci. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Barteček I. Juan Aleman. Morava a Nový svět v 16. století. Svět v pohybu. Atlantický prostor v moderni době. 2010.
Barteček I. Osobnost paní docentky Jiřiny Holinkové. Profese archivář-archivářka aneb půl století novodobého severomoravského archivnictví od správní reformy v roce 1960. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Barteček I., Tichák M. Dějiny Olomouce. 2.svazek. Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Alena BINAROVÁ FIF Historické vědy 2016
Jana KOČÍ FIF Historické vědy 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.