Centrum urbánních dějin

Centrum se zabývá systematickým a komparativně zaměřeným výzkumem urbánní problematiky. Centrum urbánních dějin při Katedře historie FF UP Olomouc (dále CUD) dotváří evropskou síť podobně badatelsky zaměřených vědeckých institucí v Leicesteru (UK), Münsteru (SRN) a Stockholmu (Švédsko). Vzhledem ke skutečnosti, že výše zmíněná pracoviště se orientují převážně na analýzu urbánních struktur a parametrů městského života v západní a severní Evropě, je činnost CUD zaměřena především na studium městského života na teritoriu střední a středovýchodní Evropy.

Protože městská společnost obecně představuje ideální předmět analytického výzkumu kultury a celospolečenských transformací v čase, musí být urbánní problematika nazírána jako interdisciplinární badatelské pole. CUD tak není historickým pracovištěm v tradičním chápání, nýbrž pracovištěm využívajícím metody a přístupy historie, sociologie, statistiky, demografie, kulturní antropologie atd.

Výzkum v rámci Centra urbánních dějin je úzce propojen s pedagogickou činností jeho členů a externích spolupracovníků, kteří výsledky svého bádání prezentují na přednáškách a v pravidelné seminární výuce. V současné době zajišťují členové centra výuku v rámci semináře Město a městská společnost zemí Višegrádu, 1300 - 2000.

Členové

Vedoucí Centra:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (tel: 58 563 3234, email: Jaroslav.miller@seznam.cz )

Členové:

Mgr. Martin Elbel, MA, PhD  

Mgr. Pavla Slavíčková, PhD

PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

PhDr. Jiří Šmeral

Studenti doktorského studia:

Mgr. David Novotný

Mgr. Miroslav Myšák

Mgr. Jaroslav Franc

Mgr. Josef Šrámek

Aktuality

Konference

Na webové adrese www.eauh2012.com  naleznete informace k tématům jednotlivých sekcí, které proběhnou v rámci pražské mezinárodní konference Evropských urbánních historiků na konci srpna a na počátku září 2012. Sekce navržená Jaroslavem Millerem a Stephanie Tarbin (University of Western Australia, Perth) “Premodern City as Community: Cohesive Forces and Integrative Factors in European Cities to 1800”  byla přijata mezi hlavní sekce konference. Témata příspěvků do této i jiných sekcí lze posílat buď online (od 1 června 2011) nebo přímo na emailovou adresu Jaroslav.Miller@seznam.cz

Ve dnech 1. – 4. 10. 2010 se koná 10. Mezinárodní konference evropských urbánních historiků v Gentu. Bližší informace na adrese www.eauh2010.ugent.be/. Zájemci o referát v jedné z početných sekcí mohou rovněž na tuto adresu posílat návrhy svých příspěvků do konce prosince 2009. Připomínáme, že příští konference se koná v roce 2012 v Praze.

Hostitelské přednášky:

11. 4. 2011 se v seminární místnosti katedry historie (přízemí) v 11:30 koná přednáška Dr. Blanky Szeghyové (Historický Ústav AV SR) věnovaná trestní justici v hornouherských městech raného novověku.

16. 3. 2010 v 11:30 vystoupí v rámci semináře Nauka o pramenech Mgr. Michaela Malaníková (FF MU Brno). Předmětem diskuse bude středověká měšťanská kultura a její písemné prameny. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Diskuse se bude konat v počítačové místnosti na katedře historie.

2. 12. 2009 v 15:00 hod. přednese v rámci semináře Urban Societies in Visegrad Countries, 1300 – 2000 Dr. Tamás Visi přednášku s názvem Jewish Culture in Moravia. Přednáška se uskuteční v sem. pracovně č. 3. 

25. 11. 2009 v 16:30 přednese Mgr. Petr Černikovský doktorskou přednášku “Vrchnostenské ambice českých měst v raném novověku”. Přednáška se uskuteční v seminární pracovně č. 1.

29. dubna 2009 přednese dr. Zsuzsa Török (CEU, Budapest) přednášku “The Ethnic Design of Scholarship: Learned Societies and Their Milieus in 19th Century Transylvania”. Přednáška se uskuteční v seminární pracovně č. 1. ve 13:15 hod.

11. března 2009 přednese PhDr. Eva Kowalská, DrSc (Historický ústav SAV)   přednášku “Konfesijní rámec života v uherských městech raného novověku”. Přednáška se uskuteční v seminární pracovně č. 1 ve 13:15 hod. 

Výzkum

Probíhající projekty

Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava) (GAČR 404/09/0026, 2009 – 2013)

Ukončené projekty

Město a městská společnost středovýchodní Evropy v raném novověku (GAČR 404/05/0072)

 Hlavní výstupy projektu:

 • J. Miller, Uzavřená společnost a její nepřátelé: Město středovýchodní Evropy, 1500 – 1700 (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006).
 • J. Miller, Urban Societies in East-Central Europe, 1500 – 1700 (Aldershot – New York: Ashgate, 2008)

Databáze

Publikace

bude doplněno

Seznam diplomových a dizertačních prací obhájených od r. 1990

1990

 • BARTLOVÁ, Ivana: Vývoj školství v Příboře do roku 1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1990. Vedoucí: A. Skoupý.
 • GALIOVÁ, Olga: Správní, hospodářský, politický a kulturní vývoj politického okresu Bílovec do roku 1949. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1990. Vedoucí: J. Schulz.
 • KUČA, Jaromír: Mezi olomouckými kongresy (kapitoly z dějin studentského hnutí v letech 1968-1969). Olomouc 1990. Vedoucí: M. Trapl.
 • MARTÍNEK, Milan: Dějiny textilní výroby v Jindřichově Hradci. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1990. Vedoucí: F. Kraváček.

1991

 • ČEPLOVÁ, Ivana: Historie s. p. Oděvní průmysl Prostějov. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: F. Kraváček.
 • DAJČ, Jiří: Vývoj základního školství v Zábřehu v letech 1945-1976. Magisterská diplomová práce. Vedoucí: F. Kraváček.
 • DIVÁCKÁ, Soňa: Vývoj Kostelce na Hané v letech 1945-1960. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: A. Burget.
 • DOKOUPILOVÁ, Karla: Dějiny Olomouce do roku 1848 (videoprogram). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: S. Kovářová.
 • PŘIBYLOVÁ, Světlana: Vývoj středních škol v Uničově od roku 1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: A. Skoupý.
 • ŠPANIHELOVÁ, Radomíra: Dějiny lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm v 18.-20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: J. Schulz.
 • WLODAZOVÁ, Gabriela: Z dějin olomoucké univerzity v 19. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: M. Pospíchal. 
 • ZBOŘILOVÁ, Ludmila: Vývoj školství a kultury ve městě Kroměříži v letech 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: M. Trapl.

1992

 • HAGENOVÁ, Dana: Spolky ve Vsetíně v letech 1861-1914. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: A. Skoupý.
 • KLÍČOVÁ, Jana: Vývoj právovárečného práva a pohostinské živnosti v Prostějově v kontextu prostějovských cechů a řemesel. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: M. Trapl.
 • KOŽÍŠKOVÁ, Kateřina: Kulturní život v Prostějově v letech 1945-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: M. Trapl.
 • MOKROŠ, Martin: Prostějov a Prostějovsko v letech 1945-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: J. Bartoš.
 • NEDKOVÁ, Jana: Pověsti o Olomouci jako historický pramen. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: J. Holinková.
 • SLOVÁKOVÁ, Dagmar: České spolky v Lipníku nad Bečvou (1870-1918). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: M. Trapl.
 • STOPOVÁ, Renáta: Dějiny města Hradce Králové do roku 1618 ve světle východočeské historiografie (autoři 18.-20. století). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: J. Holinková.

1993

 • ČAPKA, Radek: Židé v našich zemích se zvláštním zřetelem k Moravě v letech 1848-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: M. Pospíchal.
 • HALÁTEK, Tomáš: Politický vývoj Opavska v letech 1945-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: K. Podolský.
 • KOHOUT, Štěpán: Příspěvek k dějinám Olomouce (pobyt Jana Kapistrána). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: J. Bistřický.
 • POLÁKOVÁ, Olga: Německý tisk jako pramen k politickým dějinám Olomouce v letech 1918-1919. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: M. Trapl.
 • PYTLÍČEK, Tomáš: Historicko-geografická charakteristika panství Velká Bystřice. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: J. Schulz.

1994

 • BARTEČKOVÁ, Romana: Hospodářská a společenská aktivita Židů v Uherském Brodě v 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Horejsek.  BRHLOVÁ, Zuzana: Hospodářský a sociální vývoj Vsetínska od poloviny 19. století do 30. let 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: K. Podolský.
 • BURDÍKOVÁ, Věra: Česká spolková činnost v Opavě 1918-1951. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: F. Kraváček.
 • DOBROVOLNÁ, Alexandra: Struktura židovského obyvatelstva ve Vsetíně v letech 1869-1910. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Horejsek. 
 • FÍKOVÁ, Kateřina: Hospodářský a společenský život města Kojetína v letech 1848-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: M. Trapl.
 • GOCMAN, Marek: JUDr. Richard Fischer a počátky české správy v Olomouci po roce 1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: M. Trapl.
 • JEZDINSKÁ, Karolina: Hospodářská a společenská aktivita židovské komunity v Olomouci ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Horejsek.
 • KACHLÍKOVÁ, Marcela: Československá sociální demokracie v Olomouci od počátku roku 1922 do konce roku 1925. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: M. Trapl.
 • LACNÁ, Daniela: Kulturní život města Zlína 1918-1929. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: M. Trapl.
 • NĚČKOVÁ, Pavlína: Ozdoby a šperky olomouckých měšťanů v 16. a 17. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Holinková.
 • RUDOLFSKÁ, Jana: Významní absolventi kroměřížského gymnázia. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Holinková.
 • ŠULC, Ivo: Město Chrudim a jeho vztah k vojenskému systému habsburské monarchie v druhé polovině 19. a na začátku 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: K. Podolský.
 • VOJNAROVÁ, Dita: Problematika školství v Bohumíně v letech 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: K. Podolský.

1995

 • ELBEL, Martin: St. John of Capistrano and the franciscean convent in late medieval Olomouc. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: L. Hrabová.
 • CHOVANEC, Petr: Zánik soukromých živností v oblasti Velkého Zlína v letech 1948-1953. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: M. Trapl.
 • KLÜGLOVÁ, Martina: Městská rada v Pardubicích v letech 1605 až 1750: sociální pozadí vládnoucích kruhů. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: M. Pospíchal.
 • KROUPOVÁ, Martina: Židé na Opavsku. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: M. Trapl.
 • OPRŠAL, Petr: Německý spolkový život v Ostravě v druhé polovině devatenáctého a první polovině dvacátého století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: J. Horejsek.
 • PAPAJÍK, David: Vývoj panských sídel v Náměšti na Hané (v období 1141-1916). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: J. Bistřický.
 • VLČEK, Lubor: Likvidace soukromých živností v Bruntále v letech 1948-1953 a její společenské důsledky. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: A. Skoupý.
 • ZELINKOVÁ, Diana: Židé na Kyjovsku a Hodonínsku 1848-1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: M. Trapl.

1996

 • HAJŠMAN, Vladimír: Sociální péče a chudinství v Olomouci 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1996. Vedoucí: M. Pospíchal.
 • LORENC, David: Uničovské cechy v 16. a 17. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1996. Vedoucí: M. Pospíchal.

1997

 • HADRAVA, Rudolf: Dějiny Braníka do roku 1922. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1997. Vedoucí: M. Trapl.
 • NEDBÁLKOVÁ, Jana: Politický vývoj města Zlína v letech 1899-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1997. Vedoucí: M. Trapl.
 • ŠTROBL, Karel: Hospodářské a sociální poměry v Kutné Hoře v letech 1914-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1997. Vedoucí: M. Trapl.
 • ŠUSTALA, Pavel: Politická situace na Novojičínsku v první polovině roku 1938 a obecní volby. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1997. Vedoucí: M. Trapl.

1998

 • BLAŽKOVÁ, Radmila: Macháňové z Valašského Meziříčí. Obraz jedné řemeslnické dílny 19. století a fajánse z této dílny v muzejních sbírkách. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: K. Podolský.
 • BOHUMSKÁ, Jitka: Matice opavská 1877-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: L. Hrabová.
 • BURDOVÁ, Lenka: Spolkový život v Kopřivnici v letech 1848-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: M. Pospíchal.  LYKOVÁ, Hana: Odsun německého obyvatelstva z Krnovska po druhé světové válce. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: J. Bartoš.
 • NOVÁČEK, Ondřej: Kapitoly z hospodářských a sociálních dějin městeček Mohelna a Tasova ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: J. Schulz.
 • ODEHNAL, Petr: Město Klobouky ve druhé polovině 16. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: J. Schulz.
 • VEČEŘA, Pavel: Politické poměry v Uherském Hradišti na přelomu 19. a 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: M. Trapl.

1999

 • NĚMCOVÁ, Ilona: Význam stolní společnosti Kosů pro rozvoj společenského a kulturního života v Chrudimi druhé poloviny 19. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1999. Vedoucí: K. Podolský.
 • ODEHNALOVÁ, Martina: Vývoj středního školství na Uherskohradišťsku do roku 1948. Olomouc 1999. Vedoucí: M. Trapl.               

2000

 • BEŠTA, Michal: Kulturní vývoj města Hodonína v letech 1945-1960. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2000. Vedoucí: M. Trapl.
 • KEILOVÁ, Eva: Židovský textilní průmysl a židovská obec ve Dvoře Králové nad Labem. Magisterská diplomová práce. Vedoucí: D. Schallner.
 • LAMEŠOVÁ, Andrea: Symbolika, rituály a konvence v projevech vztahu muže a ženy v české měšťanské společnosti 19. a 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2000. Vedoucí: K. Podolský.
 • PECHOVÁ, Edita: Prostějov a 50. léta 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2000. Vedoucí: M. Trapl.
 • PRAJZOVÁ, Naďa: České a moravské služebné ve Vídni kolem roku 1900. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2000. Vedoucí: D. Schallner.  

2001

 • GALEČKOVÁ, Iveta: Antisemitismus ve spisech Mimořádného lidového soudu v Olomouci (1945-1948). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: D. Schallner.
 • MIČKA, Aleš: Dějiny městečka Velká nad Veličkou v letech 1900-1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: M. Pospíchal.  ORAVOVÁ, Monika: Reklamní a propagační aktivity firmy Baťa ve Zlíně do roku 1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: M. Trapl.
 • PILNÁ, Jana: Vznik dívčího a odborného školství v Chrudimi a jeho vývoj do roku 1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: M. Trapl.
 • PLESKOTOVÁ, Veronika: Hospodářské spolky a živnostenská společenstva na Chrudimsku v letech 1848-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: K. Podolský.
 • ŠUDŘICHOVÁ, Lenka: Obraz německého obyvatelstva ve spisech Mimořádného lidového soudu v Olomouci (1945-1948). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: D. Schallner.

2002

 • ANDRLOVÁ, Pavla: České spolky v kulturním životě Dvora Králové nad Labem v období 1860-1914. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2002. Vedoucí: A. Skoupý.
 • BERANOVÁ, Jana: Školství a kultura v městě Chrasti v letech 1869-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2002. Vedoucí: A. Skoupý.
 • SKOUMALOVÁ, Eva: Německá vlastivědná práce a historická bibliografie na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2002. Vedoucí: J. Bartoš.  

2003

 • KALUŽÍKOVÁ, Eva: Spolkový život v politickém okrese Mikulov v letech 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: M. Trapl.
 • MIKEŠOVÁ, Kristina: Demonstrace proti odstranění sochy T. G. Masaryka v Prostějově a další projevy protikomunistického odboje ve městě. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: M. Trapl.
 • NOVÁKOVÁ, Miloslava: Moravský Kramerius. Olomoucký knihkupec a nakladatel Romuald Promberger (1856-1932). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: A. Skoupý.
 • POLÁŠKOVÁ, Světlana: České spolky v kulturním životě Hodonína v letech 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: A. Skoupý.
 • SLAVÍČKOVÁ, Pavla: Měšťanská společnost ve Vodňanech v druhé polovině 16. století na základě rozboru civilněprávních pramenů. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: J. Miller.
 • VÁCLAVÍK, Oldřich: Sokolské hnutí a jeho podíl na formování české občanské společnosti v Prostějově. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: J. Burešová.
 • VIKTOŘÍK, Michael: Výroba cukrovinek v Olomouci. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: M. Trapl.

2004

 • CIESZLAK, Lieszek: Třebíčský tkalcovský cech do konce 20. let 18. století (Příspěvek k vnitřnímu životu cechu). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: J. Miller.
 • CHALOUPKA, Petr: Litomyšl v letech 1914-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Podolský.
 • KOUDELÍK, Luděk: Honební obvody Olomouce 1919-1960. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: M. Trapl.
 • MATOUŠKOVÁ, Jitka: Tělocvičná jednota Sokol Brno I. 1862-1953. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: M. Pospíchal.
 • NOVOTNÝ, Lubomír: Vývoj Lidových milic v letech 1948-1958 v Olomouci na podkladě společenských a politických změn v ČSR. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Konečný.      
 • PIKOVÁ, Lucie: Proměny města Moravské Ostravy v meziválečném období. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Podolský.
 • PRCHAL, Vítězslav: Pevnost i rezidence. Obranyschopnost aristokratického sídla na prahu novověku (Osudy zámecké zbrojnice Pernštějnů na Pardubicích v polovině 16. století). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: P. Vorel.
 • RŮŽIČKOVÁ, Zdeňka: Spolek akademiků chrudimských ve společenském životě Chrudimi v letech 1880 až 1951. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: A. Skoupý.
 • ŠIMAROVÁ, Lenka: Naděje a prohry Přerova v meziválečném období. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Podolský.
 • ŠTELZIG, Jan: Sčítání lidu 1910 a 1921 v Jihlavě. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: M. Pospíchal.
 • VANĚČEK, Jiří: Zásobování města města Olomouce potravinami a Velká válka 1914-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí práce: K. Podolský.
 • VÍTÁMVÁSOVÁ, Jaroslava: Židovská problematika ve spisech Mimořádného lidového soudu v Jihlavě 1945-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Podolský.
 • ŽAŽA, David: Český fašismus ve spisech mimořádného soudu v Olomouci. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: M. Trapl.    

2005

 • ČERNIKOVSKÝ, Petr: Raněnovověké město jako vrchnost. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: J. Miller.
 • EICHLEROVÁ, Silvie: Soužití a střetávání Čechů a Němců na Nové ulici u Olomouce na počátku 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: M. Pospíchal.
 • HANÁKOVÁ, Eva: Emigrace Židů z Uherského Brodu ve dvacátém století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: K. Podolský.
 • MAŠOVSKÁ, Hana: Proměny města Pardubice v meziválečném období (městská zastupitelstva a jejich politika). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: K. Podolský.  MÍČKOVÁ, Petra: Akční výbory Národní fronty v obcích a městech politického okresu Frenštát pod Radhoštěm. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: K. Konečný.
 • PAVÉZKA, Tomáš: Dějiny Říma Gaia Velleia Patercula jako pramen pro poznání období pozdní římské republiky v letech 133-31 př. n. l. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: I. Koucká
 • STANCOVÁ, Soňa: České střední školy v Hodoníně v letech 1918-1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: M. Trapl.
 • SVOBODOVÁ, Jitka: Slavnosti a oslavy v Jihlavě v období první Československé republiky. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: M. Trapl.      
 • VIDLIČKA, Jiří: Osudy „zapomenutého“ města Hodolan. Dějiny největší české obce před branami Olomouce. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: K. Podolský.

2006

 • BERÁNKOVÁ, Jiřina: Projevy antikatolicismu v Anglii na konci sedmnáctého století s přihlédnutím k City and County of Kongston upon Hill. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Elbel.
 • FRANC, Jaroslav: Říšské město Cheb a jeho správa do nástupu Habsburků. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: J. Miller.
 • HORA, Karel: Okresní akční výbor Národní fronty v Mikulově. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Trapl.
 • HUŠKOVÁ, Simona: Spolky a spolkový život v Železném Brodě v letech 1918-1938. Vedoucí: M. Macková.
 • KUBÁT, Max: Samospráva města Kutné Hory na přelomu 19. a 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Macková. 
 • LUDVÍKOVÁ, Miroslava: Židovské osídlení města Litomyšle. Bakalářská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Macková.
 • MELOTÍK, Zdeněk: Osud olomouckých Židů 1938-1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc. 2006. Vedoucí: J. Burešová.
 • RÁJA, Jan: Hrdelní soudnictví na Vyškovsku na přelomu 16. a 17. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: J. Miller.
 • RAKOVÁ, Zuzana: Kulturně propagační aktivity města České Lípy v období první Československé republiky. Vytváření vlastního obrazu města. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: K. Podolský.
 • ŘEZNÍČEK, Aleš: Velkomeziříčský soukenický cech v raném novověku. Bakalářská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: J. Miller.
 • ŘEZNÍČEK, Jiří: Vznik a vývoj spolkové činnosti v Boskovicích v období první republiky se zaměřením na tělovýchovu a kulturní činnost. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Trapl.
 • VÁVROVÁ, Anna: Německý Brod 1914-1918. Každodenní život malého města za 1. světové války. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: K. Podolský.

2007

 • FOKT, Michal: Židé v Českém Brodě a okolí v 18.-20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2007. Vedoucí: M. Macková.
 • NOVOTNÝ, David: Vztahy královských věnných měst jihovýchodních Čech k panovníku v době předbělohorské (1526-1618/20). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2007. Vedoucí: P. Černikovský.  

2008

 • BUGÁŇOVÁ, Veronika: Vplyv 2. svetovej vojny na život a správu mesta Žilina. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2008. Vedoucí: K. Podolský.
 • HUŠKA, Jakub: Soukenický a tkalcovský cech v Místku. Bakalářská diplomová práce. Olomouc 2008. Vedoucí: J. Miller.
 • KOLÁČNÁ, Jana: Židé a město Plzeň v raném novověku. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2008. Vedoucí: R. Pavlíčková.
 • VESELÍKOVÁ, Markéta: Krajinská výstava východních Čech v Litomyšli roku 1929. Obraz z hospodářského a společenského života východočeského města. Bakalářská diplomová práce. Olomouc 2008. Vedoucí: K. Podolský.