Monografie

2019

Název publikace
Biskup Gorazd (Pavlík)
Autoři
Pavel Marek
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2019
Nakladatel
Vydavatelství UP
Počet stran
700
Anotace

Kniha usiluje o kritický výklad životního díla biskupa české pravoslavné církve Matěje Pavlíka-Gorazda (*26. 5. 1879 Hrubá Vrbka, †4. 9. 1942 Praha-Kobylisy), jedné z nejvýznamnějších postav mezi duchovenstvem usilujícím v českých zemích na počátku 20. století o provedení církevních reforem. Výklad je soustředěn na postižení jeho úsilí na půdě třech církví - katolické, československé a pravoslavné - a na zhodnocení misijní práce ve prospěch českého pravoslaví. Autor knihy zasazuje problematiku do širšího kontextu československých dějin první poloviny 20. století s důrazem na jejich náboženský, církevní a kulturní rozměr. Biskupa připomíná jako oběť heydrichiády a novomučedníka sv. Gorazda II., kanonizovaného srbskou a českou pravoslavnou církví.
Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu vydavatelství UP nebo přes internetové knihkupectví Kosmas.


Název publikace
Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění
Autoři
Radmila Švaříčková Slabáková - Irena Sobotková
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Nakladatel
Triton
Počet stran
320
Anotace

Paměť byla dosud při studiu rodiny zcela opomíjena. Autorky knihy, historička a psycholožka, svou ojedinělou a mimořádně důkladnou analýzou dokazují, že rodinná paměť představuje důležitou složku rodinného fungování, související jak s rodinnými vztahy a rodinnou funkčností, tak s dobovými reáliemi. Studie ukazuje nový přístup k chápání rodiny a naznačuje, co pro nás a naši současnou rodinu může znamenat vědomí její minulosti.

Kniha podtrhuje fakt, že o rodinnou paměť je potřeba pečovat, aby z ní další generace mohly čerpat. Rodinná paměť se tak pro nás může stát zdrojem odhodlanosti a síly k překonávání každodenních problémů, stejně jako se díky ní můžeme radovat z kontinuity rodu a pocitu sounáležitosti s předky.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu nakladatelství Triton


Název publikace
I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu
Autoři
Radmila Švaříčková Slabáková a kolektiv
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Nakladatel
NLN
Počet stran
248
Anotace

Paměťová studia, o jejichž boomu v podobě nejrůznějších pamětí, vzpomínek či memoárů není pochyb, tematizovala povětšinou paměť jako individuálního nebo kolektivní/národní. Rodině v tomto kontextu nebyla zatím věnována náležitá pozornost, a to přesto, že valná část našeho života se odehrává právě v rodině. Tato publikace nahlíží na rodinnou paměť inovativním a originálním způsobem, prostřednictvím čtyř vědních disciplín – psychologie, literární vědy, historie a filozofie. Spojnicí jednotlivých kapitol je předpoklad, že rodinná paměť je nestálá entita měnící se vzhledem k potřebám dané rodiny i vzhledem k současným společenským a kulturním normám.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřetnictvím e-shopu NLN

 

2018

Název publikace
Život a osobnost Bedy Dudíka (1815-1890) pohledem jeho deníků
Autoři
Ema Šimková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Počet stran
334
Anotace

Odborné dílo moravského stavovského historiografa dr. Bedy Dudíka OSB (1815–1890) je, alespoň mezi odbornou veřejností, dobře známé. Monumentální Dějiny Moravy v české i německé jazykové verzi, početné texty o různých tématech spojených s třicetiletou válkou, dodnes využívané zprávy ze zahraničních badatelských cest. Jaký však byl každodenní život muže, který musel neustále uvádět do souladu svou práci historika s povoláním řeholního kněze? A jak vůbec této společenské pozice dosáhl? Ve své době nebyl samozřejmě v podobném postavení jediný. Je však jedním z mála, v jehož pozůstalosti dnes nalezneme téměř kompletně dochované osobní deníky. S jejich pomocí se tato kniha snaží (nejen) výše uvedené otázky zodpovědět.

Podrobněji o knize viz stránky vydavatelství FF UP

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas

http://vffup.upol.cz/vydalijsme/ema-simkova-zivot-a-osobnost-bedy-dudikahttps://www.kosmas.cz/knihy/256087/zivot-a-osobnost-bedy-dudika-1815-1890-pohledem-jeho-deniku/


Název publikace
Hinter den Wällen der Festungsstadt
Autoři
Michael Viktořík
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2018
Nakladatel
Veduta
Počet stran
208
Anotace

Die Publikation bietet einen unüblichen Blick an, wie eine Festungsstadt in Mitteleuropa funktionierte. Am Beispiel der Festung in Olomouc/Olmütz, die zu den Verteidigungspfeilern der Monarchie gehörte, wird das alltägliche Leben im Hinterland der Festung erläutert sowie das Verhältnis zwischen Zivilbevölkerung und Festungsgarnison ebenso wie das Geschehen in der Festung während des Krieges.

Publikace nabízí netradiční pohled na fungování pevnostního města ve střední Evropě. Každodenní život v zázemí pevnosti, vztahy mezi civilním obyvatelstvem a posádkou, ale i dění v pevnosti v době války budou studovány na příkladu olomoucké pevnosti, která patřila k pilířům obrany habsburské monarchie v 19. století.

http://www.veduta-nakladatelstvi.cz/hinter-den-wallen-der-festungsstadt-P1804002.html

Knihu lze rovněž zakoupit prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas


Název publikace
Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách
Autoři
Pavel Kreisinger
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Nakladatel
Academia
Počet stran
400
Anotace

Monografie se věnuje československým krajanům pobývajícím v Austrálii za první i druhé světové války. Zachycuje válečné osudy Čechoslováků, kteří na vzdálený kontinent odcestovali v době předválečné či meziválečné, ale také těch, kteří se zde ocitli až po Mnichovu nebo po 15. březnu 1939 – mezi ně patřili především českoslovenští Židé. Na základě domácích i zahraničních archivních pramenů kniha popisuje, v jakém rozsahu se naši občané v Austrálii účastnili akcí na podporu prvního (1914–1918) a hlavně druhého (1939–1945) zahraničního odboje, včetně náboru do československé vojenské jednotky na Středním východě nebo účasti Čechoslováků přímo v australské armádě. Přispívá tak k dosud poměrně málo prozkoumané oblasti, již přitom rozhodně stojí za to věnovat další pozornost.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu nakladatelství Academia

2017

Název publikace
Late Medieval Papal Legation: Between the Councils and the Reformation
Autoři
Antonín Kalous
Místo vydání
Roma
Rok vydání
2017
Nakladatel
Viella
Počet stran
258
Anotace

Late Medieval Papal Legation is a result of long term study of papal legates in the late medieval period. Even though this crucial institution of the reform papacy of the eleventh, twelfth and thirteenth centuries kept its standards as designed in the classical canon law, it was transformed according to the current needs of the papacy in later periods. A substantial change came after the conciliar crisis and before the radical transformation of the first half of the sixteenth century. In the second half of the fifteenth and early sixteenth centuries, papal legates de latere, as cardinals, travelled all around Europe in support of the recovered papal authority after the conciliar period and before the outbreak of the German Reformation.

This volume attempts to systematise the changes of this specific period in the development of the papacy. It is based on extensive research in the Vatican Archives and Library, other Italian and especially Central European archives and libraries, and published sources of the period. The volume focuses on the terminology and theory of papal legation, on the sources and expression of legatine authority and on the system in relation to practical matters (ceremonial, travelling, finance), and political, diplomatic and ecclesiastical tasks and topics. The study of the legatine office is exceptionally complex and ranges from high diplomacy and spiritual benefits brought for distinct provinces, to the personal interests and involvement of individual cardinals. This book tries to open discussion on research that has only just started and needs to be developed as an integral part of our understanding of medieval papal and European history.

E-shop


Název publikace
O útěše proti smrti: Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace
Autoři
Radmila Prchal Pavlíčková
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Nakladatel
NLN
Počet stran
312
Anotace

Otázka, jakým způsobem lze dosáhnout spásy, představovala pro člověka raného novověku tíživý problém. Jednotlivé konfese nabízely laikům odlišné teologické varianty této ústřední otázky pozemského života a využívaly pestrou škálu prostředků, jak svou verzi cesty ke spáse vysvětlit prostým věřícím. Důležitými událostmi, při nichž docházelo k intenzivnímu poučení věřících, byly umírání, smrt a rozloučení se zesnulým na pohřbu.

Pohřeb a komemorativní média se staly důležitou součástí konfesní výchovy, propagandy, někdy též konfrontace a utváření konfesně konotované památky na zesnulé. Mezi ně patřila mimo jiné tištěná pohřební kázání – drobné knížky o několika desítkách stran, jež obsahovaly výklad teologických pravd v kombinaci s informacemi o zesnulém a jeho životním příběhem. Kniha přináší srovnání vybraných pohřebních kázání z druhé poloviny 16. a první poloviny 17. století z různých konfesních prostředí a snaží se ukázat, jakým způsobem a pomocí jakých prostředků se toto médium stalo součástí konfesní disciplinace obyvatel, a posoudit, jaký význam mělo v kontextu jiných médií náboženské výchovy a konfesní polemiky a v kontextu utváření paměti na zesnulé.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu NLN


Název publikace
Město a klášter
Autoři
Martin Elbel
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Nakladatel
NLN
Počet stran
236
Anotace

Kniha se věnuje problematice působení řeholních institucí a zkoumá různé formy interakce mezi konventní komunitou a městskou společností. Autor věnuje pozornost především situaci po roce 1650.

Konventní komunita tehdy musela reagovat na měnící se společenské podmínky a soupeřit s jinými církevními institucemi o pozornost obyvatel. Kniha ukazuje, že mendikantský charakter řádu zásadně ovlivňoval všechny františkánské aktivity a rozhodujícím způsobem přispěl k úspěšnému začlenění konventu do organismu města.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednitcvím e-shopu NLN

2016

Název publikace
Ladislav Pohrobek (1440–1457): Uherský a český král
Autoři
David Papajík
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2016
Nakladatel
Veduta
Počet stran
448 + 24 stran barevných příloh
Anotace

O osobnosti uherského a českého krále Ladislava Pohrobka (1440–1457) dosud nevyšla žádná ucelená monografie (česky ani v jiném jazyce). Práce D. Papajíka je prvním pokusem o celkové zachycení jeho životní cesty. I když král zemřel v mladém věku, prožil velice dramatický život plný mnoha zákrut, zápletek a intrik v neklidné střední Evropě poloviny 15. století. Král se musel v Čechách potýkat s Jiřím z Poděbrad a kališnickým prostředím, v Uhrách s Janem Hunyadym a tureckým nebezpečím a v Rakousích s císařem Friedrichem III. Habsburským a půtkami rakouských stavů mezi sebou.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu nakladatelství Veduta anebo přes internetové knihkupectví Kosmas


Název publikace
„Neznalé“ báby a „vzdělaní“ lékaři? Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí
Autoři
Hana Jadrná Matějková
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Nakladatel
NLN
Počet stran
216

 

Anotace

Spor mezi lékaři a porodními bábami není aktuální jen dnes. Studie se zabývá analýzou spisů německých raně novověkých píšících porodních bab (Justine Siegemund 1690, Anna Elisabeth Horenburg 1700 a Barbara Wiedemann 1735) a komparuje je s díly německých lékařů a chirurgů vzniklými v téže době a určenými pro porodní báby jako učebnice.

Díky skutečnosti, že jednotlivá díla uvedených autorek vznikala s určitým časovým rozestupem, nabízí se možnost sledování vývoje „zápasu o autoritu“ a změn, k nimž v průběhu takzvaného kompetenčního sporu mezi porodními bábami a lékaři-porodníky v 18. století docházelo.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu NLN.


Název publikace
Český exil v Austrálii (1948-1989)
Autoři
Jaroslav Miller - Jana Burešová - Miloš Trapl
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Nakladatel
NLN
Počet stran
272
Anotace

Dějiny českého exilu v Austrálii jsou dosud nevyprávěným příběhem mnoha individuálních osudů i moderní kolektivní paměti Čechů.

Austrálie se po druhé světové válce stala překvapivě zemí, která přijala největší počet exulantů z Evropy postižené komunismem a válečným běsněním. Poúnorový i později posrpnový exil z Československa zde představoval početně silnou a organizovanou komunitu, která se výrazně angažovala v boji proti komunismu. Český (a slovenský) exil vytvořil v Austrálii silnou subkulturu, která dala vzniknout řadě politických i uměleckých počinů a v níž vynikla řada silných osobností.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu NLN

2015

Název publikace
Benediktinské opatství ve Vilémově: Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí
Autoři
Tomáš Somer - Josef Šrámek
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2015
Nakladatel
Veduta
Počet stran
454
Anotace

Kniha mapuje dějiny málo známého benediktinského opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Cílem autorů bylo představit dějiny kláštera v co největší komplexnosti v dlouhém časovém období od jeho založení ve 12. století až po zánik před polovinou století 16. Jedná se o moderně koncipovanou monografii, která sleduje aktuální poznatky a trendy soudobé medievistiky. Dějiny kláštera jsou zasazeny do širších historických souvislostí, stranou zájmu nezůstaly ani otázky jeho tajemných zakladatelů, hospodářské základny, klášterní klientely či patronátních kostelů. Pozornosti neunikly ani hmotné památky, zejména pak výsledky zatím nepublikovaného stavebně historického průzkumu zaniklého kláštera.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas


Název publikace
The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750
Autoři
Antonín Kalous (Ed.)
Místo vydání
Roma
Rok vydání
2015
Nakladatel
Viella
Počet stran
210
Anotace

The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City results from a series of projects about the history of Olomouc, a medium-sized royal city in Moravia in the present-day Czech Republic. Set in its regional as well as wider contexts, this study of Olomouc contributes to research into ecclesiastical and religious developments of both the late medieval and early modern periods, and in particular the confessional divisions that followed the German Reformation. The chapters of this book are divided along chronological lines and also divided by topics and themes including: Hussitism and Utraquism, the early Czech Reformation, the impact and influences of the German Reformation, and the revival of the Catholic Church from the second half of the seventeenth century. Even though the struggles between rival confessions in the city only took place between the 1530s and 1650s, the council had asserted the city’s Catholicity against the Hussites in the fifteenth and early sixteenth centuries. This emphasis on the city’s Catholic spirituality, and the importance to the urban community of Catholic ritual and ceremonies was restored from the second half of the seventeenth century. The image of religious life in Olomouc that emerges from this study is of a society with competing Catholic bodies and individuals not only opposed to non-Catholic churches but also with sharp internal rivalries between Catholic institutions over forms of ritual and styles of worship.

E-shop

2014

Název publikace
Zapadlí vlastenci. Český exil v Západní Austrálii (1948-1989)
Autoři
Jaroslav Miller
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Nakladatel
NLN
Počet stran
136
Anotace

Český exil byl v Západní Austrálii vystaven velmi specifickým podmínkám, které byly dány jak ohromnou rozlohou tohoto australského státu, tak jeho odlehlostí, řídkým osídlením, málo rozvinutou infrastrukturou a v neposlední řadě i jistou xenofobií (Západo)australanů vůči neanglosaským přistěhovalcům.

Navzdory značné dynamice výzkumu patří problematika exilu stále k tématům, vůči nimž má česká historiografie veliký a nesplacený dluh. Toto konstatování se bytostně týká Austrálie, která je vnímána jako periferie, tedy teritorium neznámé, příliš vzdálené od reprezentativních orgánů exilu, a tudíž s nízkou mírou vlivu na exilovou politiku. Spletité osudy a činnost českého exilu na teritoriu Západní Austrálie tak zůstávají dosud zcela nedotčeným badatelským polem. Český exil zde byl vystaven velmi specifickým podmínkám, které byly dány jak ohromnou rozlohou tohoto australského státu, tak jeho odlehlostí, řídkým osídlením, málo rozvinutou infrastrukturou a v neposlední řadě i jistou xenofobií (Západo)australanů vůči neanglosaským přistěhovalcům. Kniha je zároveň sondou do mentality menšiny v hraničním teritoriu, sociologickou studií uzavřené komunity i analýzou její nelehké integrace do dominantní australské kultury, která sice měla evropské kořeny, avšak v mnoha ohledech zůstávala českému exilu cizí a neuchopitelná. Text konečně podává i svědectví o duchu první republiky, který, ač násilně přesazen z Evropy, přežíval v Austrálii po dvě až tři desetiletí, než byl v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století přemožen kulturou posrpnové emigrace.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu NLN

2013

Název publikace
Politik dobré vůle Život a dílo msgre Jana Šrámka
Autoři
Miloš Trapl - Karel Konečný - Pavel Marek
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Nakladatel
Vyšehrad
Počet stran
464
Anotace

Jan Šrámek (1870-1956), v letech 1940-1945 předseda londýnské exilové vlády, patří mezi významné politiky českých a československých dějin. Kniha tří historiků, působících na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, sleduje dlouhý životní příběh jednoho ze zakladatelů křesťansko-demokratického politického směru u nás, jeho cestu ke kněžství a posléze k sociální a politické činnosti, podíl na sjednocení moravských a českých křesťanských stran v Československou stranu lidovou v roce 1919, i vlivné postavení, které si Jan Šrámek vydobyl na politické scéně první československé republiky.
Pozornosti se dostává i druhé, dramatičtější části Šrámkova života a politického působení, jeho emigraci před nacistickou hrozbou a působení v čele exilové vlády, nejprve na pozici předsedy a posléze náměstka předsedy vlády, tj. místopředsedy kabinetu. A ni Jan Š rámek po únorovém převratu 1948 neunikl osudu nekomunistických politiků Československa, po neúspěšném pokusu o útěk byl až do smrti zadržován v internaci. Fundovaný životopis z pera předních odborníků je splátkou dluhu "politikovi dobré vůle", nepřehlédnutelné postavě našich moderních dějin.

Kniha je v současné době vyprodaná, ukázku najdete na webu nakladatelství Vyšehrad.


Název publikace
Propaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy (1580-1650)
Autoři
Jaroslav Miller
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Nakladatel
NLN
Počet stran
292
Anotace

Co způsobilo výbuch třicetileté války, nejničivějšího konfliktu předmoderní doby, který – podobně jako později napoleonské války – nasměroval Evropu do zcela nové etapy jejího vývoje? Tato otázka mobilizuje již celé generace historiků.

V centru pozornosti této studie stojí hypotéza, která upozorňuje na možný vliv systematické a plošné propagandy na utváření společenských postojů a na formování obrazu katolického (protestantského) nepřítele na konci 16. a v první polovině 17. století. A jedním z cílů knihy je analýza strategií a témat systematicky rozvíjených protestantskou propagandou v předvečer a v průběhu třicetileté války. Vedle intenzivního využívání nových médií masové komunikace, které vycházely vstříc dobové společenské poptávce (divadlo, periodické novinové zpravodajství), vystupovaly v této propagandistické kampani i další argumentační strategie…

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu NLN.


Název publikace
Smil z Lichtenburka: Příběh velmože bouřlivého věku
Autoři
Tomáš Somer
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2013
Nakladatel
Veduta
Počet stran
296

 

Anotace

Smil z Lichtenburka († 1269) patřil bezesporu mezi nejmocnější české velmože 13. věku. Původem byl vysoce urozený, patřil do mocného rodového společenství Ronovců, jehož příslušníci ve svém erbu nosili dvě zkřížené černé ostrve na zlatém poli. Smil z Lichtenburka byl přímým účastníkem mnoha bitev a to jak ve službách krále Václava I., tak i jeho syna Přemysla Otakara II. a dokonce se účastnil i jedné křížové výpravy. Smil z Lichtenburka nebyl jen válečníkem, často bývá označován za nejbohatšího šlechtice 13. století. Za tuto pověst vděčí zejména stříbrnému bohatství dnešního Havlíčkobrodska, které mu tehdy patřilo. Je považován i za spoluzakladatele hned dvou cisterciáckých klášterů - ve Žďáru nad Sázavou a v Pohledu. Všechny tyto stránky života významného šlechtice kniha mapuje, nicméně výsledky bádání ne vždy zcela odpovídají původním předpokladům...

Kniha obdržela Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější knihu 23. podzimního veletrhu v Havlíčkově Brodě (2013)

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas


Název publikace
Mýtus šlechty u nás a v nás
Autoři
Radmila Švaříčková Slabáková
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Nakladatel
NLN
Počet stran
199
Anotace

V centru pozornosti autorky stojí témata: šlechta – paměť – mýtus. která analyzuje zejména na základě rozhovorů se samotnými příslušníky šlechty a s využitím teoretických nástrojů tzv. paměťových studií.

Názory na šlechtu se u nás mnohdy propastně liší. První republika zrušila šlechtictví a tím ji zbavila i značné části jejího ekonomického a sociálního kapitálu. O likvidaci této „reakční“ společenské třídy pak s úspěchem usiloval komunistický režim. Šlechta se přesto nestala zapomenutým fenoménem. Rok 1989 a následné restituční zákony umožnily její návrat. Ať už na šlechtu pohlížíme jakkoli, nemůžeme se oprostit od naší paměti. A od ní už je jen krůček k mýtům, jimiž jsou naše soudy ovlivňovány a které působí i na vlastní vzpomínání šlechticů. Právě tato ústřední témata (šlechta – paměť – mýtus) stojí v centru pozornosti autorky, která je analyzuje zejména na základě rozhovorů se samotnými příslušníky šlechty a s využitím teoretických nástrojů tzv. paměťových studií.

Kniha je v současné době vyprodaná, zájemci mohou požádat o dotisk prostřednictvím webu NLN, viz

www.nln.cz/knihy/mytus-slechty-u-nas-v-nas/

2011

Název publikace
Brigádní generál Josef Bartík: Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje
Autoři
Pavel Kreisinger
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Nakladatel
ÚSTR
Počet stran
187
Anotace

Monografie se zabývá složitými životními osudy brigádního generála Josefa Bartíka (1897-1968), důstojníka z tzv. zpravodajské jedenáctky Františka Moravce. Kniha se soustřeďuje na Bartíkovu činnost v československé armádě v letech 1918-1945, tedy v době meziválečné a válečné, v Polsku, Francii a Velké Británii. Kromě toho zachycuje i jeho dřívější působení u československých legií v Itálii během Velké války. Stranou nezůstávají ani Bartíkovy poválečné osudy, kdy byl jako významný zpravodajský důstojník bezprostředně po únoru 1948 perzekvován. Text doprovázený obrazovými přílohami a řadou dokumentů se neomezuje pouze na líčení Bartíkovy vojenské kariéry, ale zachycuje i některé aspekty jeho rodinného a civilního života.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas

https://www.kosmas.cz/knihy/167416/brigadni-general-josef-bartik/


Název publikace
Táborová pevnost Olomouc: Modernizace olomoucké pevnosti v 19. století
Autoři
Michael Viktořík
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2011
Nakladatel
Veduta
Počet stran
280
Anotace

Čtenáři se nyní dostává do rukou kniha, jež si klade za cíl nejen prohloubit naše dosavadní vědomosti o olomoucké pevnosti v 19. století, ale i zaplnit a napravit některá bílá místa a nepřesnosti v dosavadní historické práci. Autor nabídne čtenáři netradiční pojetí výkladu, který je založen na několikaletém výzkumu archivních pramenů v tuzemských archivech, především však v Rakouském státním archivu, Válečném archivu ve Vídni. Nahlédneme na olomouckou pevnost očima soudobých inženýrů a vojenských špiček a prostřednictvím písemného materiálu, který nám zanechali, se pokusíme vykreslit evoluci záměrů a plánů s olomouckou pevností v kontextu mezinárodněpolitického vývoje, přičemž neopomeneme ani konfrontaci těchto plánů a záměrů s reálnou výstavbou. Budeme sledovat, jaké faktory ovlivňovaly proces modernizace olomouckých fortifikací i genezi jejich vlastní výstavby. Výklad tedy bude zaměřen především na stavební vývoj olomoucké pevnosti (v intencích dochovaného a prostudovaného materiálu) a na rozklíčování složitého administrativního procesu, jenž byl se stavebními aktivitami spojen.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas.


Název publikace
Jan Čapek ze Sán. Jezdec na konc světa. Vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století
Autoři
David Papajík
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2011
Nakladatel
Veduta
Počet stran
364
Anotace

Kniha o Janu Čapkovi ze Sán (cca 1390-1452) je věnována dramatickým osudům tohoto původně drobného šlechtice ze středních Čech. Nebýt husitských válek, patrně bychom o jeho existenci vůbec nic nevěděli. Jan Čapek se za husitství dokázal propracovat do pozice vojenského velitele jednoho z husitských směrů a to tzv. sirotků. Širší veřejnosti je nejvíce znám jako "lipanský zrádce" Autor v knize objasňuje, že Čapek své spolubojovníky v bitvě u Lipan 30. května 1434 nezradil. Lipanskou bitvou dramatické osudy Jan Čapka ze Sán neskončily. Čapek se stal žoldnéřem a bojoval za svého chlebodárce polského krále Vladislava III. Jagellonského v Uhrách o uherskou korunu.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas


Název publikace
Řecké dědictví na západě. Monasticismus, misie a střední Evropa ve středověku
Autoři
Jan Stejskal
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2011
Nakladatel
Veduta
Počet stran
222
Anotace

Řecká klasická a především byzantská kultura na evropském Západě - zvláště pak v Itálii, měla velmi dlouhý život, který o dlouhá staletí překonal pád tzv. Ravennského exarchátu. Jedním z aspektů této kultury byl rozvoj řeholního života, zvláště pak některých církevních řádů, které v sobě mísily prvky východní (byzantské) se západními. Peripetiemi vývoje takového typického řádu - totiž camaldolského, jeho misiemi z Itálie do střední Evropy po roce 1000, i příchodem Středoevropanů "zpět" do Itálie v bouřlivém, husitském 15. století se zabývá tato práce. 

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas

2010

Název publikace
Plenitudo Potestatis in Partibus ?: Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526)
Autoři
Antonín Kalous
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2010
Nakladatel
Matice moravská
Počet stran
448

 

Anotace

Kniha se soustřeďuje na pozapomenuté téma papežských legátů v 15. a na počátku 16. století a nabízí vhled nejen do středověké církevní i politické historie střední Evropy, ale obecně do církevních dějin, kanonického práva a dějin papežství. Popisuje systém papežské reprezentace v pozdním středověku a podává přehled jednotlivých legací a činnosti jednotlivců na těchto misích - zaznamenává 105 misí, které podniklo 78 papežských legátů a nunciů.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas

2009

Název publikace
Matyáš Korvín (1443–1490): Uherský a český král
Autoři
Antonín Kalous
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2009
Nakladatel
Veduta
Počet stran
512
Anotace

Česká historiografie se ještě donedávna řídila mnoha stereotypy vytvořenými v 19. století. Jedním z nich je vidění Matyáše Korvína jako (slovy Palackého) "nejkrutějšího škůdce českého národa". Kniha Antonína Kalouse je pokusem o konečné odpoutání se od této interpretace české minulosti: v konfrontaci s maďarskou historickou tvorbou zpracovává životopis Matyáše Korvína (či správněji Hunyadiho) v širokých dobových politických a kulturních souvislostech. Autor se zaměřuje v několika rovinách na Matyášovo panování v Uhrách, jeho mezinárodní politiku, ale také pro české čtenáře zajímavé panování v českých zemích, které dosud nebylo monograficky zpracováno. Stranou pak nezůstávají ani obecnější kulturní, náboženské, umělecké a politické trendy přicházející do střední Evropy s podporou tohoto panovníka.

Kniha byla v roce 2010 nominována na Cenu Magnesia Litera (kategorie Litera za literaturu faktu)

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas


Název publikace
Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci
Autoři
David Papajík
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2009
Nakladatel
NLN
Počet stran
552
Anotace

Švábenicové, erbu čtyř rozletitých střel, sehráli významnou roli v dějinách českých zemí zejména ve 13. století, kdy se dostávali do nejvyšších pater českomoravské nobility a v okolí přemyslovských panovníků zastávali nejrůznější úřady.

Odměnou získali majetky na střední a severní Moravě, zejména se však proslavili intenzivní kolonizací severovýchodních Čech, kde se rozhodující měrou podíleli na osídlení Trutnovska. Ve 14. století se rodu přestalo dařit a ztratil většinu majetků. Původní panský rod živořil na drobných statcích a v první polovině 15. století vyhynul. Již na konci 14. století se na Moravě objevili "nepraví" Švábenicové, kteří začali koncem 15. století používat znak původních Švábeniců. Kniha je sleduje až do jejich fyzického konce na počátku 18. století.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu NLN

2007

Název publikace
Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60. let 19. století do roku 1948)
Autoři
Michael Viktořík
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2007
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
293
Anotace

Monografie je tematicky rozdělena do dvou základních okruhů. V tom prvním se seznámíme s dějinami sladovnického průmyslu od jeho počátku v 60. letech 19. století až do znárodňovacího procesu v roce 1948. V druhém výkladovém bloku pak pohlédneme na osudy více než 15 olomouckých sladovníků, jejich rodin, rodinných firem i na osudy jednotlivých sladoven. Oba okruhy se vzájemně prolínají a jsou doplněny nejen exkurzy zaměřenými na práci ve sladovně a na vývoj sladovnického průmyslu v podstatě až do současnosti, ale i mnohými dosud nepublikovanými přílohami


Název publikace
Rodinné strategie šlechty: Mensdorffové-Pouilly v 19. století
Autoři
Radmila Švaříčková Slabáková
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2007
Nakladatel
Argo
Počet stran
460
Anotace

Devatenácté století můžeme nazvat nejen stoletím rodiny, ale též stoletím, kdy v habsburské monarchii vyvrcholila snaha měšťanstva o získání tradičních pozic šlechty. Šlechta ze svých pozic ustupovala nerada: bránila se a rozvíjela strategie a taktiky, které jí pomáhaly v tomto boji odolávat. Rodina Mensdorffů-Pouilly, původem starobylá šlechta z Lotrinska, však paralelně zápasí ještě o něco jiného, o přijetí své rodiny do aristokratické společnosti monarchie, o získání předních vojenských a politických pozic a o společenské uznání. Ve svém boji je více než úspěšná, a to díky matrimoniálním strategiím, rodinné soudržnosti i díky hodnotám předávaným v rodině z generace na generaci. Mensdorffové-Pouilly, jejichž osudy sledujeme na pozadí společenského a politického vývoje století, nám tak na příkladu tři generací dokazují, že právě rodinné strategie jsou oním trumfem, který má šlechta v ruce ve svém střetávání se s měšťanstvem.

argo.cz/knihy/rodinne-strategie-slechty/

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas

http://www.kosmas.cz/knihy/134904/rodinne-strategie-slechty/


Název publikace
Páni z Holštejna: Významný, ale zapomenutý panský rod
Autoři
David Papajík
Místo vydání
České Budějovice
Rok vydání
2007
Nakladatel
Veduta
Počet stran
308
Anotace

Dějiny významného moravského panského rodu. Majetek rodu se nacházel především na Opavsku a v okolí Blanska. Poslední příslušníci rodu vymřeli v druhé polovině 15. století.
Barevná a černobílá obrazová příloha, mapy, rodokmen, poznámkový aparát a rejstříky.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictví internetového knihkupectví Kosmas

Ukázku z knihy najdete zde

2006

Název publikace
Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700)
Autoři
Jaroslav Miller
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2006
Nakladatel
NLN
Počet stran
464
Anotace

Populace raně novověkého města představuje v jistém smyslu reprezentativní vzorek dobové společnosti a její mentality. Uvnitř kulturně, sociálně, jazykově a konfesijně fragmentujícího se mikrosvěta se totiž odehrávala většina konfliktů a rozporů, ale i transferů a komunikací, které v mnohem větším měřítku probíhaly v kontextu celé dobové společnosti.

S městským prostředím jsou v literatuře často spojovány pokrok a modernizace. V této knize se však urbánní společnost etabluje zcela odlišně – jako konzervativní, pasivní a v ideálním (tedy virtuálním) případě jako samoregulující entita reagující z donucení a neochotně na impulsy, které většinou přicházely zvenčí.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu NLN.

2005

Název publikace
Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích
Autoři
David Papajík
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2005
Nakladatel
NLN
Počet stran
408
Anotace

Rod pánů ze Sovince, erbu poloutrojčáří, asi nejvíc proslavilo jejich rodové sídlo hrad Sovinec. Z anonymity vystoupil na konci 13. století, kdy se vyšvihl službami olomouckým biskupům.

Další generace rodu, jenž se v 14. a 15. století dělil do několika větví, trpělivě hromadily pozemkový majetek a brzy se zařadily mezi panskou elitu na Moravě. Třikrát zastávali jeho příslušníci prestižní úřad nejvyšších sudích. Největšího významu a politické moci nabyli za husitských a pak za česko-uherských válek. Sovincové se též významně podíleli na hospodářském podnikání, zejména zakládáním rybníků a účastí na dobývání rud. Z rodových větví nejdéle vydržela doubravická, jejíž poslední příslušníci se odstěhovali do Čech. Rod pánů ze Sovince vymřel roku 1580.

Kniha byla v roce 2006 oceněna prestižní Cenou Josefa Pekaře (5. ročník)

Kniha je v současné době vyprodaná, prostřednictvím webu NLN, ale mohou zájemci požádat o dotisk