Archeologie

Archeologie (akademicky zaměřený program)

Bakalářské studium

Studijní programy prezenčního (samostatný, maior, minor) a kombinovaného (samostatný) studia

Tříleté bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci reflektuje současné trendy a potřeby oboru archeologie v akademickém prostředí i v reálné praxi. Je rozděleno na teoretickou a praktickou výuku. Těžiště teoretické části spočívá ve zvládnutí základní metodiky a problematiky oboru, včetně poznání jednotlivých prehistorických, protohistorických, středověkých a raně novověkých období, a to obzvláště ve středomoravském regionu. Praktická část je věnována artefaktuální archeologii a práci s jednotlivými archeologickými předměty, terénním archeologickým výzkumům a výuce jejich dokumentace, jakož i zpracování a možnostem vyhodnocení získaného materiálu. Součástí praktické výuky je také ošetřování a konzervace archeologického materiálu či používaní archeologických počítačových databází a programů.

Základní rozdíl v jednotlivých studijních programech (samostatný, maior, minor) spočívá především v rozsahu studovaných předmětů. Ti, kteří své studium budou zakončovat bakalářskou diplomovou prací z archeologie, absolvují větší množství seminářů, cvičení či výběrových přednášek z archeologie a interdisciplinárních oborů, při nichž je kladen důraz na samostatnou práci studenta (např. vypracování semestrálních a seminárních prací, vytváření prezentací výsledků vlastní práce apod.). Nároky jsou zvýšeny rovněž v praktické části studia, a to nejen zařazením archeologické prospekce, ale také větším množstvím odborné terénní archeologické praxe, odborné praxe v archeologické laboratoři a praktických cvičení s archeologickým materiálem.  

Základním cílem tříletého bakalářského studia je vychovat absolventy, kteří budou schopni pracovat na pozicích archeologických terénních techniků a dokumentátorů v organizacích zabývajících se záchrannými archeologickými výzkumy, v institucích památkové péče a v muzeích. Cílem studia je rovněž vychovat odborné pracovníky schopné badatelské činnosti, a položit tak základ k rychlejšímu vědeckému vyhodnocování archeologických výzkumů i muzejních archeologických sbírkových fondů na střední Moravě. Zavedením kombinované formy studia chceme poskytnout možnost doplnění odborného vzdělání např. stávajícím pracovníkům archeologických institucí, kteří pracují na pozicích terénních techniků a dokumentátorů bez patřičného ohodnocení. 

Aktuální informace pro studenty bakalářského kombinovaného („dálkového“) studia


Navazující magisterské studium

Studijní programy prezenčního studia (samostatný, maior, minor)

Navazující magisterské studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vychází z bakalářského studia tohoto oboru. Rozšiřuje možnosti pracovního uplatnění absolventů a umožňuje studentům dokončit v Olomouci standardní archeologické vzdělání. Obdobně jako bakalářské studium klade rovněž magisterské studium velký důraz na propojení s praxí, interdisciplinární spolupráci, artefaktuální archeologii a detailní znalost archeologie regionu střední Moravy. Magisterské studium navíc rozšiřuje znalosti studentů v metodice oboru a v archeologii širšího evropského prostoru, zároveň umožňuje užší specializaci na zvolenou problematiku či období. Díky volitelným výběrovým přednáškám, seminářům a cvičením studenti mohou získat znalosti z rozmanitých společenskovědních a přírodovědných oborů, zejména historie, kterou mohou studovat paralelně na témže pracovišti. Oproti jiným programům magisterského studia archeologie v České republice jsou studenti archeologie na olomoucké univerzitě seznamováni s jednotlivými fenomény (např. sídelní struktury a strategie, svět idejí a pohřební ritus) průřezově od paleolitu po 20. století.

Základní rozdíl v jednotlivých studijních programech (samostatný, maior, minor) spočívá především v rozsahu studovaných předmětů. Studium je rozděleno do čtyř semestrů. První tři jsou spojeny s aktivní prezenční výukou, kdy studenti budou pravidelně navštěvovat přednášky, semináře a cvičení. První semestr je věnován historii oboru, problematice sídelních struktur a úvodu do jednotlivých specializací. Druhý semestr je spojen se způsobem přípravy a metodikou projektu archeologického výzkumu, s problematikou rekonstrukce světa idejí a pohřebního ritu, s vybranými kapitolami ze zvolené specializace a s detailním poznáváním movitých artefaktů studovaného období. Třetí semestr seznamuje studenty se současnými trendy v teorii oboru, v interdisciplinárním výzkumu i ve zvolené specializaci. Čtvrtý semestr (u studijních programů samostatný a maior) je věnován samostatné práci na diplomovém úkolu, spojeném s konzultacemi s vedoucími diplomových prací a s přípravou na státní závěrečnou zkoušku.

Nedílnou součástí studia jsou odborné praxe s praktickými cvičeními jak na terénních archeologických či interdisciplinárních výzkumech, tak i v archeologických laboratořích zaměřených na konzervaci, evidenci a analýzu archeologického movitého materiálu. Velký prostor je během studia věnován práci na diplomovém úkolu a v diplomových seminářích, kde student zdokonaluje svoji zvolenou odbornost. Výuku zajišťují primárně pracovníci katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomoucké univerzitní archeologické pracoviště však čerpá rovněž z dlouhodobé spolupráce s archeologickými regionálními i zahraničními institucemi, proto jsou do výuky zapojeni v rámci speciálních témat či problematik také externí vyučující z jiných odborných archeologických pracovišť. 

Archeologie pro praxi (profesně zaměřený program)

Navazující magisterské studium

Studijní programy prezenčního (samostatný) a kombinovaného (samostatný) studia

Magisterský studijní program Archeologie pro praxi reflektuje současnou potřebu oboru získávat absolventy ovládající šířeji problematiku archeologické památkové péče. V paměťových institucích chybí totiž pracovníci, kteří by již na svém startu, díky svému získanému vzdělání, spojovali archeologii v širokém pojetí (výzkum movitých i nemovitých artefaktů minulosti, včetně staveb a architektury) se zaměřením na jejich památkovou ochranu. Této potřebě vychází tento studijní program vstříc, a to jednak skladbou studijních modulů (kombinací přednášek, seminářů a odborných praxí se zaměřením na památkovou archeologii i památkovou péči obecně), jednak akreditací studijního programu v prezenční i kombinované formě, které umožní dokončit si plnohodnotné archeologické vzdělání oběma možnými způsoby studia. I když jde v českém prostředí o unikátní studijní program, navazuje na dlouhodobou koncepci olomoucké univerzitní archeologie vychovávat absolventy pro běžnou archeologickou praxi spojenou s prací na záchranných archeologických výzkumech a v institucích věnujících se archeologické památkové péči. Na rozdíl od akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Archeologie je magisterský studijní program Archeologie pro praxi výrazně rozšířený o výuku problematiky archeologické památkové péče, která bude povinná pro všechny studenty tohoto oboru. Jeho součástí je možnost realizace rigorózního řízení v oboru archeologie a získání akademického titulu PhDr., který bude spojen se zaměřením na archeologickou památkovou péči.

Studijní program se zaměřuje na výuku archeologické památkové péče a s ní spojenou problematiku. Rozšiřuje také znalosti z prehistorie, protohistorie, medievální a postmedievální archeologie (historické archeologie) v širším evropském prostoru, rozšiřuje znalosti v metodách archeologického výzkumu, jeho zpracování a možnostech interpretace, umožňuje specializace na konkrétní problematiku či období dějin a jejich výzkum prostřednictvím archeologických metod. Prohlubuje rovněž znalosti přípravy, vedení, vlastní realizace, dokumentace a interpretace terénního archeologického výzkumu, jakož i dovednosti spojené se zpracováním movitého archeologického materiálu v archeologické laboratoři a jeho následným uložením ve sbírkách muzejní povahy. Rozšiřuje znalosti v možnostech interdisciplinární spolupráce oboru (zejména odborných analýz archeologických movitých i nemovitých pramenů), v oblasti archeologické legislativy, v památkové péči a muzejní správě.

Aktuální informace pro studenty magisterského kombinovaného ("dálkového") studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)