Granty

Vybrané granty řešené pracovníky Katedry historie FF UP od roku 2005

Vědecko-výzkumné projekty:

 • Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném novověku. Řešitelka Radmila Prchal Pavlíčková, účastníci: Hana Ferencová, Iveta Coufalová, Ondřej Jakubec, Daniel Soukup, Miloš Sládek. Grant GAČR, 2018-2020
 • Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání. Řešitel Jiří Lach, účastníci: Radmila Prchal Pavlíčková, Jan Stejskal, Antonín Kalous, Jana Oppeltová. Grant GAČR, 2014-2018
 • Pevnostní město v 19. století ve střední Evropě. Řešitel Michael Viktořík. Grant GAČR, 2014-2017
 • Reprezentace a propaganda evropského protestantismu: Legitimizační strategie a vznik „veřejného mínění“ (1580-1650). Řešitel Jaroslav Miller. Grant GA ČR, 2010-2012.
 • Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (etapa I. Morava). Řešitel Jaroslav Miller, spolupracovník David Papajík. Grant GA ČR, 2009-2013
 • Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století. Řešitelské pracoviště Fakulta sociálních studií UK Praha, spoluředitel Pavel Marek. Grant GA ČR, 2010.
 • Řecké dědictví na Západě. Monasticismus, misie a střední Evropa ve středověku. Řešitel Jan Stejskal. Grant GA ČR, 2010-2011.
 • Mons. Jan Šrámek, ThDr., h. c., život a dílo. Řešitelé Miloš Trapl, Pavel Marek, Karel Konečný. Grant GA ČR, 2009 - 2012.
 • Konstrukce mužské identity v ego-dokumentech od 16. do poloviny 20. století. Řešitelé Radmila Švaříčková Slabáková, Radmila Pavlíčková, Jitka Mašátová, Pavla Slavíčková, Jiří Hutečka. Grant GA ČR, 2009 - 2011
 • Politické programy českých katolických politických stran v letech 1894 - 1938. Řešitel Pavel Marek. Grant GA ČR, 2008-2011.
 • Husité a Turci: Papežští legáti a papežská diplomacie v českých zemích v pohusitské době (1450–1526). Řešitel A. Kalous. GA ČR, 2007–2009.
 • Intelektuální kořeny evropského absolutismu: John Barclay, „Argenis“ (kritická edice). Řešitel J. Miller. Grant GA ČR, 2007–2008.
 • Kapitoly z dějin československého exilu pro roce 1945. Hlavní řešitel V. Prečan, spoluřešitel I. Barteček, spolupracovníci J. Burešová, M. Trapl. Grant GA ČR, 2006–2008.
 • Žena v českých dějinách. Hlavní řešitelka M. Lenderová (Univerzita Pardubice), spoluřešitelka J. Burešová. Grant GA ČR, 2006–2008.

 • Mezi středověkem a novověkem: Městská společnost středovýchodní Evropy, 1500–1650 (komparativní analýza). Řešitel J. Miller. Grant GA ČR, 2005–2006
 • Český politický katolicismus 1860–2000. Řešitelé P. Fiala (FF MU Brno), M. Trapl, P. Marek, spolupracovník K. Konečný. Grant GA ČR, 2005–2007.
 • Církevní aristokracie zemí Koruny české v pohřebních kázáních raného novověku. Řešitel Radmila Prchal Pavlíčková. Post-doc grant GA ČR, 2005–2007.

Jiné granty (odborné, rozvojové, pedagogické):

 • Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou - Posílení mezinárodního výzkumu na Katedře historie FF UP. Řešitel Jaroslav Miller, spoluřešitelé: Martin Elbel, Jan Stejskal, Radmila Prchal Pavlíčková, 2013-2014.
 • Inovace studia historických věd na Univerzitě Palackého. Řešitelky Jitka Kohoutová (Mašátová), Radmila Pavlíčková + spolupracovníci z dalších pracovišť. Grant ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2012-2014.  
 • Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví. KHI FF UP - partnerské pracoviště. Manažerka projektu Pavlína Kalábková. Grant ESF OPVK, nositel projektu Katedra archeologie FF ZČU v Plzni, 2011-2014.
 • 19. století v přednáškách českých historiků. Řešitel Michael Viktořík. Grant Vzdělávací nadace Jana Husa, program Cursus innovati, 2009-2011.
 • Orbis pictus 21. století. Spoluřešitel projektu David Papajík. Grant Evropského sociálního fondu, Střední průmyslová škola v Uherském Brodě, 2008-2010.
 • Inovace výuky historie. Hlavní řešitel V. Polách, spoluřešitelé J. Stejskal, P. Slavíčková. Evropský sociální fond, 2006–2008.
 • Současné trendy v historiografi i starších dějin. Řešitel M. Elbel. Rozvojový program MŠMT, 2006.
 • Etablování a rozvoj oboru Historie – Starší dějiny. Hlavní řešitel J. Stejskal, spoluřešitel V. Polách. Rozvojový program MŠMT ČR, 2006.