Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do bakalářských a magisterských studijních programů na KATEDŘE HISTORIE 

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně v oborech historie, archivnictví, archeologie a Euroculture. Mohou se uplatnit jako vysoce kvalifikovaní pracovníci ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v muzeích, archivech a v dalších vědeckých a odborných institucích. 

Podmínky přijetí na bakalářské studium 

  • Historické vědy samostatný studijní program – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z historie (70%)
  • Historické vědy sdružený studijní program (maior, minor) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (100%)
  • Archivnictví (samostatný i sdružený studijní program) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z historie (70%)
  • Archeologie (všechny studijní programy) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z archeologie (70%)

Podmínky přijetí na navazující magisterské studium  

Přijímací zkoušky mají podobu ústního pohovoru nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče/uchazečky. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč/uchazečka přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč/uchazečka hlásí na studijní program Historické vědy minor, tvoří písemný podklad pro ústní pohovor motivační dopis.  

Podrobnější informace viz https://studium.upol.cz/

Přijímací řízení do doktorského studia 2021

 Přijímací zkouška se bude konat v pondělí 21. června 2021. Veškeré konkrétní informace poskytuje celofakultně studijní oddělení děkanátu FF UP na svém webu.