Historické vědy

Historické vědy – bakalářské studijní programy (samostatný, maior, minor)

Studenti a studentky získají přehled o dějinném vývoji především v euroamerickém okruhu od nejstarších období až po současnost, založený na propojení dějin světových, národních i regionálních. Díky nabízenému výběru specializovaných předmětů získají rovněž znalosti z pomocných historických disciplín. Měli by mít schopnost samostatné odborné práce v oboru na základní úrovni, v ústní i písemné formě. Základní rozdíl v jednotlivých studijních programech nespočívá v obsahu, ale v rozsahu a hloubce studovaných předmětů. Tato skutečnost se odráží také v kreditním limitu, kterého je nutné dosáhnout pro úspěšné absolvování studijního programu. Studenti a studentky, kteří budou své studium zakončovat bakalářskou diplomovou prací z historie, absolvují na rozdíl od těch, kteří bakalářskou diplomovou práci realizují ve svém druhém studijní programu, větší počet kurzů, díky nimž se mohou více profilovat odborně. Absolventi a absolventky bakalářského studia jsou připraveni prakticky uplatnit získané vědomosti a zkušenosti v muzejních a galerijních sbírkách, archivech, knihovnách, v redakcích, médiích či vydavatelstvích, jako členové a členky odborných týmů zaměřených na kulturu a historii v soukromých i státních institucích apod.

Historické vědy – navazující magisterské studijní programy (samostatný, maior, minor)

Cílem studia je rozvíjet odborné znalosti, dovednosti a obecnou způsobilost studentů a studentek. Na rozdíl od bakalářského stupně je navazující magisterské studium prioritně zaměřeno na aktuální dění v historických vědách, na metodologii a na historiografii. Studijní program je založen na kritické a analytické práci s historickými texty a prameny a je koncipován tak, aby podporoval tvůrčí a samostatnou aktivitu studentů a studentek. V navazujícím magisterském studiu dochází k dalšímu rozšíření a prohloubení znalostí potřebných ke specializované historické práci. Základní rozdíl v jednotlivých studijních programech opět nespočívá v obsahu, ale v rozsahu a hloubce studovaných předmětů. Tato skutečnost se odráží také v kreditním limitu, kterého je nutné dosáhnout pro úspěšné absolvování studijního programu. Absolventi a absolventky by měli být schopni vykonávat samostatnou tvůrčí, vzdělávací, odborně informační i výzkumnou práci v oboru historie. Měli by být schopni ústního odborného projevu v podobě přednášek, referátů, účasti v diskusích, stejně jako písemného odborného projevu ve formě odborných pojednání, referátů, odborných zpráv, recenzí i odborných statí. Absolventi a absolventky jsou kvalifikačně připraveni na výkon profese, kde je třeba uplatnit znalost a schopnost aplikace historických údajů, práci s historickými prameny, vyhledávání a zpracovávání informací, práci s textem, písemný a ústní projev. Uplatní se především na různých stupních škol, v archivech a muzeích i ve veřejné správě.